Europass

curriculum vitae

 

 

 

Personal information

 

Surname(s) / First name(s)

 

ARAK, Hüseyin

Address(es)

 

Erciyes University Faculty of Education 38039 Melikgazi/Kayseri-Turkey

Telephone(s)

 

+90 352 437 49 01 –  37370

 

Fax(es)

 

+90 352 437 88 34

E-mail(s)

 

arak@erciyes.edu.tr

 

Nationality(-ies)

 

Turkish

 

Date of birth

 

31.08.1967

 

Gender

 

Male

  

Work experience

 

 

Dates

 

May 2013 -

Occupation or position held

 

Associate Professor

 

 

Dates

 

November 2004 -May 2013

Occupation or position held

 

Assistant Professor

Main activities and responsibilities

 

Resarch in: German as a Second Foreign Language; German, English, Turkish Contrastive Grammar; Bilingualism; German Literature, Contrastive Literature

Name and address of employer

 

Erciyes University Faculty of Education  38039 Melikgazi/Kayseri-Turkey

Type of business or sector

 

University

 

Dates

 

February 1992 - November 2004

Occupation or position held

 

German Lecturer

Main activities and responsibilities

 

Education

Name and address of employer

 

Erciyes University School of Foreign languages  38039 Melikgazi/Kayseri-Turkey

Type of business or sector

 

University

 

Dates

 

November 1990 - February 1992

Occupation or position held

 

German Teacher

Main activities and responsibilities

 

Education

Name and address of employer

 

National Education Ministry, Teacher of German, Sivas -Turkey

Type of business or sector

 

Secondary High School

 

Education and training

 

Dates

 

1996- 2001

Title of qualification awarded

 

PhD

Principal subjects/Occupational skills covered

 

“Critical writings of the modern German and Turkish Romanciers Thomas Mann, Hermann Hesse, Selim Ileri and Erendiz Atasü”

Name and type of organisation providing education and training

 

Social Sciences Institute of Ankara University

Level in national or international classification

 

PhD

Dates

 

1991-1995

Title of qualification awarded

 

MA

Principal subjects/Occupational skills covered

 

“The comparison between the German novel King Rother and the Turkish novel Seyyid Battal Gazi”

Name and type of organisation providing education and training

 

Social Sciences Institute of Ankara University

Level in national or international classification

 

Master Degree

Dates

 

1986-1990

Title of qualification awarded

 

BA

Principal subjects/Occupational skills covered

 

German Language

Name and type of organisation providing education and training

 

9th September University, Education Faculty of Buca/Izmir

Level in national or international classification

 

Graduate

 

Personal skills and competences

 

Mother tongue(s)

 

Turkish

 

Other language(s)

 

Self-assessment

 

Understanding

Speaking

Writing

 European level (*)

 

Listening

Reading

Spoken interaction

Spoken production

 

             

 

German

 

C2

C1 Proficient user

C2

C1 Proficient user

 

C2

C1 Proficient user

 

C2

CProficient user

 

C2

C1 Proficient user

 

English

 

B1

Independent  user

B1

Independent  user

B1

Independent  user

B1

Independent  user

B1

Independent  user

 

(*) Common European Framework of Reference (CEF) level

 

Social skills and competences

 

Team work, leadership.

 

Technical skills and competences

 

Certified of Computer Operating

 

Computer skills and competences

 

Computer Operator, Microsoft Word, Power point, Excel, HotPot

   

Driving licence(s)

 

Driving Licence Class B

Additional information

 

 

PUBLICATIONS

 

Books

Arak, H: Çağdaş Alman ve Türk Romancılarının Eleştiri Yazıları, 376 sayfa, ISBN: 978-3-639-81227-5, Türkiye Alim Kitapları (DR-Tezi), ALMANYA: 2016

 

Arak, H: Yabancı Dil Öğretiminde Edebiyatın Yeri, s.107-120, Y.y. Farklı Boyutlarıyla Yabancı Dil Öğrenimi ve Öğretimi, (Editör: Yusuf Şahin); 200 sayfa, ISBN: 978-605-5176-10-5, Eğitim Kitapevi, KONYA, 2013

 

Arak H., "Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi, Komparatistin El Kitabı", Hacettepe Kitabevi, ANKARA, 2012

 

Arak H., "Temel Almanca A2-Düzeyi; Türkçe Açıklamalı Dilbilgisi, Alıştırmalar Ve Kelime Hazinesi", Hacettepe Kitabevi, ANKARA, 2012

 

Arak H., "Temel Almanca A-Düzeyi; Türkçe Açıklamalı Dilbilgisi, Alıştırmalar Ve Kelime Hazinesi (1. Baskı; 2011)", Hacettepe Kitabevi, ANKARA, 2012

 

Arak H., "Deutsche Literatur, Von Den Anfängen Bis Zur Gegenwart ", Gündüz Yayıncılık, ANKARA, 2010

 

Arak H., "Prüfungsfragen Für Deutsch – Almanca Dil Sınavlarına Örnekler ", Hacettepe-TAŞ Kitapçılık, ANKARA, 2009

 

Arak H., "Almanca Kelime Dağarcığını Geliştirme Rehberi – Vokabularius (1.Baskı, Hacettepe-Taş Yay; Ankara 2005)", Hacettepe Kitapevi, ANKARA, 2012

 

Arak H., "Almanca, İngilizce, Türkçe Karşılaştırmalı Dilbilgisi, Alıştırma Ve Testler", Hacettepe-TAŞ Kitapçılık, ANKARA, 2004

 

Articles

 Arak, H., (2002). Thomas Mann’ın Buddenbrook Ailesi’nde Karakterler, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 12, 2002/1, s. 215-236, Kayseri.

Arak, H., (2006). Alman Halk Kahramanı Kral Rother İle Türk Halk Kahramanı Seyyid Battal Gazi’nin Tarihsel Gerçekliği, Milli Folklor, sayı 72, Kış 2006, s. 47-57, Ankara.

Arak, H., (2006). İkinci Yabancı Dil Olarak Almancanın Öğrenilmesinde İngilizcenin Ve Karşılaştırmalı Dilbilgisinin Rolü, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 21, 2006/2, s. 205-216, Kayseri.

Arak, H., (2007). Genç Werther'in Acıları İle Genç W.'nin Yeni Acıları Başlıklı Eserlerin İçerik ve Biçim Açısından Karşılaştırılması. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 22, 2007/1, s. 167-177, Kayseri.

Arak, H., “(2007). İkincil Yazının Oluşmasında Eleştirmenlerin Rolü Üzerine, Gazi Osmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2007/2, s. 126-137, Tokat.

Arak, H., (2007). Die Stileigenschaften in Ingeborg Bachmanns Roman Malina, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 23, 2007/2, s. 197-209, Kayseri.

Arak, H.,  (2009). Sozialkritik in Heinrich Böll’s Roman „Die verlorene Ehre der Katharina Blum, F&E Edition, Die Forschungszeitschrift der Pädagogischen Hochschule Vorarlberg, 13, Issn:1998-4782, Wenin, Dornbirn, Österreich.

Arak, H., (2009). Thomas Mann‘ın Venedik’te Ölüm Başlıklı Eserinde Sanatçı İmajı, Bilimname, Sayı: XVII, 2009/2, s. 281-292, Kayseri.

Arak, H., (2009). Karşılaştırmalı Edebiyatın Türkiye’deki Öncüleri: Leo Spitzer - Erich Auerbach, LITTERA Edebiyat Yazıları, Dünya Edebiyatları Araştırma ve İnceleme Ortak Kitabı, (Haz: Cengiz Ertem), ISBN: 975-95079-1-11, ISSN:1300-9427, Cilt: 25, 2009, s. 243-252, Ankara.

Arak, H., (2010). Almanca Öğreniminde Ve Öğretiminde Köprü Dil İngilizceden Olumlu Transfer Örnekleri,  Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal Of Internatıonal Social Research, Issn: 1307-9581, Volume 3/10 Winter 2010, s.50-60. (03.01.2010) http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt3/sayi10pdf/arak_huseyin1.pdf

Arak, H., (2010). Die Analyse der Parabel Vor Dem Gesetz in Franz Kafka’s Roman Der Prozess, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal Of Internatıonal Social Research, Issn: 1307-9581, Volume 3/10 Winter 2010, s.61-66. (03.01.2010) http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt3/sayi10pdf/arak_huseyin2.pdf

Arak, H., (2010). Erendiz Atasü’nün Romancı Gözüyle Kaleme Aldığı Eleştirel İçerikli İnceleme Yazıları, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal Of Internatıonal Social Research, Issn: 1307-9581, Volume 3/11 Spring.

Arak, H., (2010). Alman Halk Romanı Kral Rother ve Türk Halk Romanı Battal Gazi’de İstanbul’u Fethetme Mücadelesi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal Of Internatıonal Social Research, Issn: 1307-9581, Volume 3/11 Spring.

Arak, H., (2010). Aufbau und Form in Max Frischs Roman Mein Name sei Gantenbein, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl:2010/Cilt:3/Sayı:38.

Arak, H., (2010) Türkçe İle Almanca Arasında Köprü Dil Olarak İngilizce / English As A Bridge Language Between Turkish And German, başlıklı sözlü bildiri "The Second International Congress of Educational Research /II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi", Tam Metin Bildirileri Kitabı, ISBN: 978-605-60682-3-2, s.1433-1448, Antalya, 29 Nisan- 2 Mayıs.

Arak, H. (2010) Selim İleri'nin Romancı Gözüyle Kaleme Aldığı Eleştirel İnceleme Yazılarından Seçmeler, Turkish Studies - International Periodical For The Language, Literature and History of Turkish or Turkic, ISSN: 1308-2140, Volume: 5/2, Spring 2010, p. 800-822, (15.06.2010) http://www.turkishstudies.net/Makaleler/1527176544_arak_hüseyin.pdf

Arak, H. (2010). Türk Destanı Battal Gazi'de Yer Alan Motifler, Eskiyeni - Aylık Şehir Kültürü Dergisi, ISSN: 1308-9056, Yıl 2, Sayı: 20, Ekim 2010, s.50-67, (01.10.2010) http://www.eskisehir.gov.tr/eskiyeni/ekim10/

Arak, H., (2010) Hermann Hesse'nin Boncukoyunu ve Peyami Safa'nın Yalnızız Romanlarında Eğitim Eleştirisi, X. Uluslararası Dil,Yazın, Deyişbilim Sempozyumu/The 10th International Language, Literature and Stylistics Symposium, 3-5 Kasım 2010, Gazi Üniversitesi, Ankara (Baskıda).

 Translations

Gerhard Doerfer (çeviren: Hüseyin Arak)  (1999). Gagauz Edebiyatı - Die Gagausische Literatur, Philologia Dergisi, Sayı 1,  s. 23-26, Kayseri.

 Nadine Hönicke (çeviren: Hüseyin Arak, Nehir Özcan Arslan) (2008). Jacob S. Kounin’e göre Sınıf Yönetimi Teknikleri, (2003), Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 25, 2008/2, s. 193-207, Kayseri.