YÖNETMELİKLER

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Önlisans ve Lisans Özel/Özel Durumlu Öğrenci Yönergesi

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1
-(1) Bu Yönergenin amacı özel/özel durumlu öğrenci statüsünde;

a) Başka ÜniversitelerdenErciyes Üniversitesi’nde ders alacak önlisans ve lisans öğrencileri ile

b) Başka bir üniversiteden ders alacak olan Erciyes Üniversitesi önlisans ve lisans öğrencilerine ilişkin husus ve hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yönerge; 2547 sayılı Yükseköğretim Yasasının 14. Maddesi ile Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 22. Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3
- (1) Bu Yönergede geçen;
a) 
Birim : İlgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulunu, b) Rektör: Erciyes Üniversitesi Rektörünü,
c) 
Senato: Erciyes Üniversitesi Senatosunu,
ç) 
Üniversite: Erciyes Üniversitesini,

d) Yönetmelik: Erciyes Üniversitesi’nin Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğini,

e) Özel/Özel Durumlu Öğrenci: Herhangi bir yükseköğretim programına kayıtlı olan öğrencilerin; kendi üniversitelerindeki hakları saklı kalmak kaydıyla, sağlık vb. sorunlar nedeniyle veya mezun olanların bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla Üniversitemizin veya diğer Üniversitelerin yükseköğretim programlarından ders alan öğrenciyi, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM 

Kayıt-Kabul ve Süreler

Kayıt-Kabul Şartları

MADDE 4- (1) Özel/özel durumlu öğrenci statüsünden faydalanabilmek için;
a) Yaşamı tehdit eden kronik bir hastalığını, Üniversitelerin Tıp Fakültesi Hastanelerinden alınmış ve

Başhekim tarafından onaylanmış raporla belgelemiş olmak,

b) Bağımsız yaşamı engelleyen psikolojik, nörolojik ve kas-iskelet sorunu olduğunu Sağlık Kurulu Raporu vermeye yetkili hakem hastanelerden almış oldukları rapor ile belgelemiş olmak,

c) Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden alınmış ve Başhekim tarafından onaylanmış sağlık raporu ile ailesinin yanında kalması gerektiğini belgelemiş olmak,

ç) İlgili birimin bir sınıfına bir dönemde kayıt olmuş özel/özel durumlu öğrenci sayısı % 2’yi geçmemiş olmak,

(2) Özel/özel durumlu öğrenci olarak yaz okullarına katılacak öğrencilere bu madde hükmü uygulanmaz.

(3) Başvurular; dönem başlarında ve en geç her eğitim-öğretim dönemi başlamadan onbeş gün öncesinden yapılır.

Süre

MADDE 5- (1) Özel/özel durumlu öğrenci statüsünde geçirilecek azami süre, aralıklı veya sürekli olarak önlisans programlarında toplam bir eğitim-öğretim yılı, lisans programlarında ise iki eğitim-öğretim yılı ile sınırlıdır. Azami süreye kadar süre uzatımı her yarıyıl ilgili birim yönetim kurulu tarafından yapılır. Öğrencinin özel/özel durumlu öğrenci olarak veya değişim programına katılarak aldığı derslerin kredisinin toplamı, kayıtlı olduğu programın toplam kredisinin 1/3’ünden fazla olamaz. Bu hükümler diğer üniversitelerden özel/özel durumlu öğrenci statüsünde ders alan Üniversitemiz öğrencileri için de geçerlidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Eğitim-Öğretim

Öğrencinin Hak ve Yükümlülükleri
MADDE 6
- (1) Özel/özel durumlu öğrencilikte öğrenciler katkı payını kayıtlı olduğu yükseköğretim

kurumuna öder.

(2) Özel/özel durumlu öğrenci statüsündeki tüm öğrencilerin bir yarıyılda alabilecekleri derslerin kredileri toplamı, Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nde belirlenen bir yarıyılda alınabilecek maksimum kredi sınırını aşamaz.

(3) Özel/özel durumlu öğrenci statüsü süresince, misafir olduğu üniversitenin diplomaya veya statüye yönelik öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(4) Öğretim dili Türkçe olan programlarda öğrenim gören öğrencilerin öğretim dili yabancı dil olan programlardan da ders alabilmeleri için yabancı dil düzeylerinin yeterli olduğunu belgelemeleri gerekir.

Erciyes Üniversitesi Öğrencilerinin Diğer Üniversitelerden Ders Alması

MADDE 7- (1) Erciyes Üniversitesi önlisans veya lisans öğrencilerinin, başka bir üniversite ön lisans veya lisans programlarından “özel/özel durumlu öğrenci” olarak ders alabilmelerinin koşulları şunlardır:

a)Özel/özel durumlu öğrenci olarak ders alınmak istenen üniversite senatosunun “özel/özel durumlu öğrenci” kabulüne ilişkin olumlu kararı gerekir.

b) Öğrencinin, özel/özel durumlu öğrenci olarak başka bir üniversiteden almak istediği derslerin, kendi programındaki derslere içerik ve kredi bakımından denk olup olmadığına ve bu dersleri alıp alamayacağına ilişkin ilgili birim yönetim kurulunun kararı gerekir.

c) Özel/özel durumlu öğrencilik süresi, özel/özel durumlu öğrenci olunan yükseköğretim kurumunun farklı oluşuna ve sayısına bakılmaksızın, öğrencinin tabi olduğu eğitim-öğretim yönetmeliğinde belirtilen öğrenim süresinden sayılır.

ç) Öğrencinin Erciyes Üniversitesi’ndeki öğrencilik hakları devam eder.

d) Başka üniversitelerden özel/özel durumlu öğrenci olarak ders alan Üniversitemiz öğrencilerinin, almış oldukları derslerin intibakları ilgili birim yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Diğer Üniversite Öğrencilerinin Üniversitemizden Ders Alması
MADDE 8
- (1) Başka bir üniversitenin önlisans veya lisans öğrencilerinin Üniversitemiz eşdeğer

programlarından “özel/özel durumlu öğrenci” olarak ders alabilmelerinin koşulları şunlardır:

a)Özel/özel durumlu öğrencilik talep eden öğrenci; kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumu senatosunun “özel/özel durumlu öğrenci” olarak ders alabileceğine ilişkin olumlu kararı ile birlikte Üniversitemizin ilgili birimine başvuruda bulunur. İlgili birimin yönetim kurulunda öğrencinin kabulüne veya reddine karar verilir, kabulü halinde Üniversitemiz Senatosunun onayı ile özel/özel durumlu öğrenciliğe hak kazanır.

b)Öğrencinin Erciyes Üniversitesi’nde öğrenim gördüğü süre içerisinde; devam, sınav ve başarı değerlendirmesinde Erciyes Üniversitesi’nin ilgili eğitim-öğretim yönetmeliği hükümlerine uyulur.

c)Yarıyıl sonunda öğrencinin aldığı dersler ve başarı durumu; fakülte dekanlığı/enstitü müdürlüğü/yüksekokul müdürlüğünce ilgili yükseköğretim kurumu eşdeğeri makama yazılı olarak iletilir.

ç) Üniversitemize özel/özel durumlu öğrenci olarak kayıt yaptıran öğrencilere geçici olarak kimlik kartı verilir. Özel/Özel durumlu öğrencilik statüsü sona eren öğrenciler kimlik kartlarını Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iade etmek zorundadır.

Özel/Özel Durumlu Öğrenci Statüsünün Sona Ermesi
MADDE 9
- (1) Öğrencinin, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre

suç teşkil eden bir fiil nedeniyle ceza alması,

(2) Özel/özel durumlu öğrencilik statüsünden faydalanma şartlarının ortadan kalkması üzerine, ilgili yönetim kurulunun “özel/özel durumlu öğrenci statüsünün sona ermesi” gerektiği yönünde karar vermesi halinde kayıt işlemindeki süre dikkate alınmaksızın özel/özel durumlu öğrenci statüleri sona erer.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 10- (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri, senato kararları ve birim yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük
MADDE 11
- (1) Bu yönerge ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 12
- (1) Bu yönerge hükümlerini Erciyes Üniversitesi Rektörü yürütür.

GEÇİCİ MADDE- (1) Yönergenin yürürlüğe girmesinden önce yapılan ancak henüz sonuçlanmayan başvurular için de bu yönerge hükümleri uygulanır.