YÖNETMELİKLER

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Erciyes Üniversitesi'ne bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim- öğretim ve sınavlar ile ilgili esasları düzenlemektir.

Bu Yönetmelik, Erciyes Üniversitesi'ne bağlı enstitülerde yürütülen ve tezsiz yüksek lisans, tezli yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik programları ile ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesine yönelik programlardan oluşan lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

Madde 2 - Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;
Üniversite: Erciyes Üniversitesini,
Senato: Erciyes Üniversitesi Senatosunu,
Enstitü: Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri veya Sosyal Bilimler Enstitüsünü, Müdür: Erciyes Üniversitesine bağlı enstitülerin müdürlerini,
Enstitü kurulu: Enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitü anabilim ve anasanat dalı

başkanlarından oluşan kurulu,

Enstitü yönetim kurulu: Enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

Akademik anabilim (anasanat) kurulu: İlgili anabilim (anasanat) dalında fiilen eğitim-öğretim görevi yapmakta olan öğretim üyeleri ve doktora yapmış öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,

Akademik takvim: Her lisansüstü eğitim-öğretim döneminde yarıyıl, yaz dönemi, dersler ve yeterlik sınav dönemlerini belirten takvimi,

Anabilim dalı/anasanat dalı: Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılan 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Lisansüstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği"nin 5 inci maddesinde tanımlanan ve eğitim programı bulunan anabilim/anasanat dalını,

Anabilim / anasanat dalı kurulu: Anabilim veya anasanat dalının bilim veya sanat dalı başkanlarından oluşan kurulu; anabilim veya ana sanat dalının, yalnız bir bilim veya sanat dalını kapsadığı durumlarda ise bütün öğretim üyelerinden ve doktora yapmış öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,

Bilim dalı veya sanat dalı: 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca YÖK'ün olumlu görüşü alınarak Senatoca belirlenen ve Üniversitelerarası Kurul tarafından doçentlik sınavı açılmasına karar verilen dalları,

Anabilim dalı semineri dersi: Tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarında tez çalışmalarına hazırlık olmak üzere yapılan kredisiz dersi,

Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitim-öğretimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen bilimsel bir konunun, bilimsel araştırma raporu biçiminde sunulmuş projesini,

Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kurulunca atanan öğretim üyesi veya doktoralı öğretim görevlisini,

İkinci danışman: Lisansüstü eğitim-öğretim yapan öğrencinin tez konusunun özelliği gereği; enstitü yönetim kurulunca atanan, Erciyes Üniversitesi'nde veya başka bir yüksek öğretim kurumunda görevli öğretim üyesi veya doktoralı öğretim görevlisini,

Öğrenci: Lisansüstü eğitim-öğretim yapmak üzere enstitüye kayıtlı olan yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik programı öğrencisini,

Lisansüstü eğitim: Tezsiz yüksek lisans, tezli yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik ve ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesine yönelik programlardan oluşan eğitimi,

Kredi: Bir kredi; bir yarıyıllık eğitim-öğretim süresince devam eden, haftada bir saatlik teorik ders veya iki ila altı saatlik uygulama karşılığını,

Seminer: Lisansüstü eğitim-öğretim öğrencilerinin ders döneminde hazırladıkları bilimsel bir konunun; incelenip irdelenmesine dayanan, sözlü sunulup değerlendirilen ve yazılı bir metinden oluşan çalışmayı,

Tez: Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik eğitiminin amacına yönelik olarak hazırlanan bilimsel çalışmayı,

Tez izleme komitesi: Doktora öğrencisinin tez önerisini değerlendirmek, tez çalışmalarına rehberlik etmek ve yönlendirmek görevini üstlenen biri tez danışmanı olmak üzere en az üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

Uzmanlık alan dersi: Danışmanın çalıştığı bilimsel alanda bilgi, görgü ve deneyimlerini öğrencilere aktardığı ve tez çalışmalarına yardımcı olduğu teorik dersi,

Yarıyıl: Pazar ve resmi tatil günleri ile yarıyıl sınav günleri hariç en az yetmiş çalışma gününü kapsayan, başlangıç ve bitiş tarihleri her akademik yıl Senato tarafından belirlenen güz ve bahar dönemlerindeki eğitim ve öğretim sürelerini,

Yeterlik sınavı: Doktora öğrencisinin bilimsel düşünme, bilimsel yöntemleri özümseme, bağımsız bir araştırmayı yürütebilme yeterliliğini değerlendirmeye yönelik sınavı

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Programların Açılması ve Yürütülmesi

Program açma teklifleri

Madde 4 - Açılacak lisansüstü programlar; enstitü anabilim/anasanat dalları esas alınarak ve enstitü anabilim/anasanat dalı kurulu kararına dayandırılarak, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından, en geç her yılın Nisan ayı sonuna kadar ilgili enstitü müdürlüğüne yazılı olarak teklif edilir. Anabilim dalı bulunmayan programların teklifi enstitü müdürü tarafından yapılır. Program açma tekliflerinin, "Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği" ile Yükseköğretim Kurulunun bu konudaki kararlarına uygun olması gerekir.

Program açma teklifleri; açılacak programda dönemler itibariyle okutulacak dersler ve içerikleri, derslerin hangilerinin zorunlu hangilerinin seçimlik olduğu, bu dersleri verecek öğretim elemanlarının özgeçmişleri ve yayın listeleri ile birlikte yapılır. Teklifte, ayrıca aday başvurularının kabulünde dikkate alınacak ALES puan türü, alınacak öğrenci sayısı ve hangi lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği de belirtilir.

Program açma ölçütleri

Madde 5 - Program açma teklifleri aşağıdaki ölçütler dikkate alınarak enstitü kurulu tarafından karara bağlanır:

a) Farklı anabilim/anasanat dalları tarafından aynı mahiyette teklif edilen programlar müşterek bir program olarak açılır. Bu şekilde açılacak programlarda dersler, ilgili anabilim/anasanat dalları başkanlarının önerisi üzerine enstitü müdürü tarafından belirlenip, enstitü kuruluna sunulur. Ders programlarının hazırlanmasında farklı seçeneklere imkân vermeye özen gösterilir.

b) Programlar enstitünün ilgili anabilim dalının araç, gereç ve mekân durumu ile mevcut öğretim elemanlarının ders ve danışmanlık yükleri göz önüne alınarak belirlenir.

c) İlk defa açılacak programlar; enstitü kurulunun teklifi, Senatonun onayı ve Yükseköğretim Kurulunun izni ile açılır.

Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı

Madde 6 - Lisansüstü programlar için alınacak öğrenci sayıları; başvuru ve sınav tarihleri, programların özelliği ve imkânlar dikkate alınarak ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi, enstitü yönetim kurulunun kararı ve Rektörün onayı ile belirlenir ve diğer başvuru şartları ile birlikte ilan edilir. Bir programın en az kaç öğrenci ile yürütüleceğine enstitü yönetim kurulu karar verir.

Lisansüstü ikinci öğretim ve yaz okulu programları

MADDE 7 - (Başlığıyla birlikte değişik:RG-27/04/2006-26151) - Tezsiz yüksek lisans ve ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans için ikinci öğretim programları da açılabilir. Tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik için ikinci öğretim programı açılmaz.

Tezsiz yüksek lisans ve ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programları ücretli veya ücretsiz olarak açılabilir. Ücretli programlara kayıt yaptıran öğrencilerden alınacak ücret miktarı ile ders veren öğretim elemanlarına ödenecek ders ücretlerinin miktarı enstitü yönetim kurulunun teklifi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Güz ve bahar yarıyılları dışında, yaz tatili döneminde bazı programlar için, Enstitü Kurulunun önerisi ve Senatonun kararıyla yaz okulu açılabilir. Yaz okulu ile ilgili hususlar Senato tarafından belirlenir.

Derslerin ve ders sorumlularının belirlenmesi

Madde 8 - Lisansüstü dersler; ilgili anabilim dalı başkanlığının teklifi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir. Açılması onaylanan derslerin güz ve bahar yarıyıllarına göre dağılımı, bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği anabilim dalı akademik kurulunun görüşü alınarak, anabilim dalı başkanlığınca teklif edilir ve enstitü kurulu tarafından karara bağlanır.

Dersler, öncelikle ilgili anabilim dalındaki profesör, doçent, yardımcı doçent veya doktoralı öğretim görevlileri tarafından verilir. Ders vermekle ve tez yönetmekle görevlendirilecek öğretim üyeleri belirlenirken, Üniversite bünyesinde mevcut olan birimlerde ve aynı mahiyette eğitim-öğretim yapan anabilim/anasanat dallarında görevli olan öğretim elemanları, ilgili anabilim/anasanat dalındaki öğretim elemanları ile birlikte dikkate alınır. Gerekli olduğu takdirde anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile diğer anabilim dallarındaki veya başka yükseköğretim kurumlarındaki öğretim

üyelerine de ders verdirilebilir. Öğretim dili

Madde 9 - Enstitülerde dersler Türkçe olarak verilir. Ancak enstitü kurulunun teklifi ve Senatonun kararı ile belirli bir eğitim-öğretim programında yer alan ders, uygulama, sınav ve tezlerin tamamı veya bir kısmı yabancı dilde yapılabilir.

Lisansüstü programlar için dil hazırlığı

Madde 10 - Enstitüler; enstitü kurulunun teklifi, Üniversite Senatosunun kararı, Rektörün önerisi ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile "Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı" açabilirler.

Hazırlık sınıfındaki eğitim-öğretimde uygulanacak esaslar ve diğer hükümler Üniversite Senatosu tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir.

Anabilim dalı başkanının görevleri

Madde 11 - Anabilim dalı başkanı; lisansüstü program kontenjanlarını, lisansüstü giriş ve tez savunma sınavı jürilerini, doktora yeterlik ve tez izleme komitelerini, her yarıyılda açılacak lisansüstü dersleri, bu dersleri okutacak öğretim elemanlarının ve danışmanların listesini anabilim dalı akademik kurulunun görüşlerini de alarak enstitü müdürlüğüne teklif eder. Anabilim dalı başkanı, lisansüstü düzeyindeki eğitim-öğretimin ilgili kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak, etkin ve verimli şekilde yürütülmesinden enstitü müdürüne karşı sorumludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Programlara Başvuru, Kabul ve Kayıt

Başvuru şartları

Madde 12 - Lisansüstü programlara başvurular, ilânda belirtilen başvuru süresi içinde ve istenilen belgelerle birlikte enstitü öğrenci işleri bürosuna şahsen yapılır. Başvuru şartlarına uygun olmayan veya eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmez.

Lisansüstü programlara başvurularda aşağıdaki şartlar aranır:

a) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.

b) Doktora programına başvurabilmek için adayların; bir lisans veya yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri diplomasına, Eczacılık ve Fen Fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları gerekir.

c) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların, bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.

d) Lisansüstü programlara başvuracak adayların Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)'den başvurduğu programın puan türünde; tezsiz yüksek lisans ve tezli yüksek lisans programı için en az 45, doktora ve sanatta yeterlik programları için başvurduğu alanda yüksek lisans yapmış olanların en az 45, lisans mezunu olanların ise en az 55 puan almak koşuluyla enstitü yönetim kurulunca belirlenecek asgari ALES puanına sahip olması gerekir. ALES puan türü enstitü yönetim kurulunca belirlenir.

Uluslararası geçerliliği olan Graduate Record Examination (GRE) sınavının sözel (verbal) ve sayısal (quantitative) bölümlerinden toplam puanı en az 1100, analytical writing bölümünden alınan toplam puanı ise en az 3,5 olan adaylar ile Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından en az 550 puan

alan adayların puanları ALES sınavı yerine geçerli sayılabilir. Söz konusu puanların ALES karşılığı Erciyes Üniversitesi Enstitülerinin ortak önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun kararıyla belirlenir.

e) Adayların sahip olması gereken asgari lisans ve yüksek lisans mezuniyet not ortalaması, ilgili enstitü yönetim kurulunca belirlenir.

f) Doktora ve sanatta yeterlik çalışması programlarına başvuranların ÜDS veya KPDS'den en az 50 veya TOEFL'dan en az 173 puan aldıklarını belgelemeleri gerekir.

g) Türkiye'deki bir yükseköğretim kurumundan mezun olan yabancı uyruklu öğrencilerin ALES sınavına girmiş olması gerekir. Türkiye dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan yabancı uyruklu öğrenciler için ALES'e girme şartı aranmaz. Ancak, Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi ile TÖMER'den Türkçe yeterlik belgesi istenir. Yabancı uyruklu öğrencilerin giriş şartlarını belirlemeye enstitü yönetim kurulu yetkilidir.

h) Tezli ve tezsiz yüksek lisans veya doktora ve sanatta yeterlik programlarına birlikte başvurulabilir. Bunun dışında aynı seviyedeki farklı anabilim/bilim dallarındaki lisansüstü programlara aynı dönemde birden fazla başvuru yapılamaz.

i) Diğer başvuru şartları ile başvuru sırasında istenecek belgeleri belirlemeye enstitü yönetim kurulu yetkilidir.

Jüriler

Madde 13 - Giriş sınavı veya mülakat yapılacak her lisansüstü program için ayrı bir jüri oluşturulur. Jüriler, ilgili anabilim/anasanat dalı veya bilim/sanat dalı öğretim üyeleri arasından öncelikle profesör, doçent ve yardımcı doçentlerden olmak üzere anabilim dalı başkanlığının yazılı teklifi üzerine enstitü yönetim kurulunca belirlenen beş asıl ve iki yedek üyeden oluşur. Yeterli sayıda öğretim üyesi yoksa jüri üç asıl ve iki yedek üyeden oluşabilir. Giriş sınavı veya mülakat yapılmayan programlar için jüri kurulmaz.

Lisansüstü programlara girişte yabancı dil belgesi olarak Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Test of English as a Foreign Language (TOEFL), International English Language Testing System (IELTS) ve Üniversitelerarası Kurul tarafından ÜDS'ye eşdeğer kabul edilen diğer yabancı dil sınav sonuçları dikkate alınır.

Öğrenci kabulü

Madde 14 - Başvurular, enstitü yönetim kurulu tarafından aşağıdaki esaslara göre değerlendirilir ve ilan edilen kontenjanlar dikkate alınarak başarılı adaylar belirlenir. Başvurularda adayın değerlendirmeye alınacak tüm notları 100 üzerinden yapılan değerlendirmeye dönüştürülür. Dönüşüm hesabında; adayın mezun olduğu Yükseköğretim Kurumundan alacağı dönüşüm değeri veya Erciyes Üniversitesi not dönüşüm cetveli kullanılarak elde edilecek değer dikkate alınır.

Lisansüstü eğitim-öğretim ile ilgili başvurular aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programlarında; ilgili puan türünden olmak üzere ALES puanının % 70'i, lisans not ortalamasının % 30'u dikkate alınır ve ortalama başarı puanının en az 50 olması gerekir.

b) Tezsiz ve tezli yüksek lisans programlarında; ilgili puan türünden ALES puanının % 60'ı, lisans not ortalamasının % 20'si ve yabancı dil puanının % 20'si dikkate alınır ve ortalama başarı puanının en az 50 olması gerekir.

c) Doktora programlarında; ilgili puan türünden ALES puanının % 60'ı, lisans mezunları için lisans not ortalamasının, yüksek lisans mezunları için yüksek lisans not ortalamasının % 20'si ve yabancı dil

puanının % 20'si dikkate alınır ve ortalama başarı puanının en az 55 olması gerekir.

d) Sanatta yeterlik programlarında; sözel puan türünden ALES puanının % 60'ı, lisans not ortalamasının veya yüksek lisans not ortalamasının % 20'si ve yabancı dil puanının % 20'si dikkate alınır ve ortalama başarı puanının en az 55 olması gerekir.

e) (Değişik:RG-27/04/2006-26151) İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli ve yazılı teklifi üzerine enstitü yönetim kurulu; jüri tarafından yazılı, sözlü, uygulamalı veya bunların birden fazlasını içerecek şekilde giriş sınavı yapılmasını kararlaştırabilir. Ayrıca giriş sınavı sözlü olarak yapılan lisansüstü programlarda; sözlü sınavına alınacak öğrenci sayısını ve başarı puanının nasıl hesaplanacağını enstitü yönetim kurulu belirler. Ancak ALES'in başarı puanına etkisi % 50'den az, yapılacak olan sınavın katkısı da % 20'den fazla olamaz.

Sınav yapılan hallerde jüriler enstitü müdürlüğü tarafından belirlenen tarih, saat ve yerde toplanır ve zorunlu haller dışında değerlendirme ve seçme işlemlerini aynı gün içinde tamamlar. Adaylar; enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen esaslar ve kontenjanlar dikkate alınarak başarı durumuna göre liste halinde sıralanır ve bütün jüri üyeleri tarafından imzalanmış liste, tutanak ve adaylara ait başvuru evrakı jüri başkanı tarafından enstitü müdürlüğüne sunulur.

Enstitüye kayıt

Madde 15 - Lisansüstü programa girme hakkı kazanan adayların listesi enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir ve enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir. Enstitü yönetim kurulu, her program için, en çok ilan edilen kontenjan kadar olmak üzere yedek aday ilan edebilir. Kayıt hakkı kazanan adaylar, enstitü yönetim kurulunca istenen belgeleri kayıt tarihi sonuna kadar enstitüye bizzat vererek kesin kayıtlarını yaptırırlar. Süresinde kayıt yaptırmayanların yerine, açık kontenjanlara, ilan edilen yedek listesindeki adayların kesin kayıtları yapılır.

Asıl ve yedek aday listeleri, kesin kayıt takvimi ve kayıt için gerekli belgeler enstitü yönetim kurulunca belirlenir. Eksik belge ile kayıt yapılmaz. Belirlenen süre içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kesin kayıt hakkını kaybederler.

Yatay geçiş

Madde 16 - Başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programlarından Erciyes Üniversitesi'nin eş değer lisansüstü programlarına, enstitü yönetim kurulunun kararı ile yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul edilebilir. Açık olan programlar için yatay geçiş kontenjanları, ilgili anabilim dalı başkanlığının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir ve ilan edilir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul edilme şartları şunlardır;
a) Öğrenci ders döneminde en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış olmalıdır.

b) Not ortalaması tezli ve tezsiz yüksek lisansta en az CB, doktora ve sanatta yeterlikte ise en az BB olmalıdır.

c) Yatay geçiş yapacak öğrenci, Erciyes Üniversitesi lisansüstü programlarında belirtilen öğrenci başvuru şartlarına sahip olmalıdır.

d) Tez döneminde yatay geçiş yapılamaz.
e) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında yatay geçiş yapılamaz.
f) Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programlarına yatay geçiş yapılamaz. g) Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen üniversiteler hariç, yurt dışındaki ve

KKTC'deki lisansüstü programlardan yatay geçiş yapılamaz.

h) Vakıf üniversitelerinin lisansüstü programlarından yalnızca ikinci öğretim programlarına yatay geçiş yapılabilir.

i) Öğrencinin intibakı yapılırken alacağı ve muaf tutulacağı dersler, anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile belirlenir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

Madde 17 - Yüksek lisans ve doktora programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen adayların eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:

a) Buna göre;

1) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans ve doktora programlarından farklı alanlarda almış olan adaylar,

2) Lisans derecesini Erciyes Üniversitesi dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans programı adayları,

3) Lisans veya yüksek lisans derecelerini Erciyes Üniversitesi dışındaki yüksek öğretim kurumlarından almış olan doktora adayları,

4) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alanda almış olan adaylar

bilimsel hazırlık programına, enstitüdeki lisansüstü programlarına başvuru şartlarına göre öğrenci olarak kabul edilir.

b) Bilimsel hazırlık programında, alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programı için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik derslerden her yarıyılda altı krediyi aşmamak üzere en fazla iki ders alabilir. Bilimsel hazırlık programında, lisans programlarından da ders aldırılabilir.

c) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, sınavlar, notlar, derslerden başarılı sayılma şartları, kayıt silme ve diğer esaslar, enstitü lisansüstü programlarındaki ilkelere uygun olarak yürütülür.

d) Yukarıdaki esaslara göre hangi öğrencilerin bilimsel hazırlık programına gireceği, bilimsel hazırlık programına tabi olanların alacakları dersler ve toplam kredi miktarları, iki yarıyılı geçmemek üzere bu programda geçirilecek süre anabilim dalı kurulunun görüşü alınarak, anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla belirlenir.

e) Bilimsel hazırlık programında geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez. Bilimsel hazırlık programında iki yarıyıl sonunda derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin kaydı silinir.

Özel öğrenci kabulü

Madde 18 - Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgi ve görgüsünü artırmak ve gelişmeleri takip etmek isteyenler, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

Özel öğrenciler lisansüstü programlarda açılan derslerden en fazla altı kredilik derse kayıt yaptırabilirler. Bu öğrenciler aldıkları derslere devam etmek ve bu derslerin gereğini yerine getirmek zorundadırlar.

Özel öğrencilerden, diğer öğrencilerden alınan katkı payını aşmamak kaydıyla enstitü yönetim kurulunun belirleyeceği miktarda katkı payı alınır. Ancak özel öğrenciler öğrencilik hak ve muafiyetlerinden yararlanamazlar.

Özel öğrencilere diploma ve unvan verilmez. Ancak, özel öğrencilik statülerini belirten, takip ettikleri dersleri ve aldıkları notları gösteren bir belge verilebilir.

Özel öğrenci durumunda iken alınan notlar ve krediler için enstitü lisansüstü programlarında muafiyet ve kredi aktarımı yapılamaz.

Yabancı uyruklu öğrenciler

Madde 19 - Yabancı uyruklu öğrenciler, Türkiye'deki veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir yüksek öğretim kurumunun lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmak ve enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen şartları yerine getirmek kaydıyla, başvurdukları lisansüstü programın anabilim dalı başkanlığının olumlu görüşü alınarak, Yükseköğretim Kurulu kararlarında belirtilen esaslar çerçevesinde, enstitü yönetim kurulu kararı ile lisansüstü programlara kabul edilebilirler.

Türkçe sınavında başarısız olan yabancı uyruklu öğrenciye Türkçe öğrenmesi için bir yıl süre tanınır. Bu süre bir defaya mahsus olmak üzere bir yıl daha uzatılabilir.

Kayıt yenileme

Madde 20 - Ders ve tez dönemindeki öğrenciler her yarıyılın başında Senato tarafından belirlenen süreler içinde öğrenci katkı payını ödemek ve kaydını bizzat yenilemek zorundadırlar.

(Değişik ikinci fıkra:RG-27/04/2006-26151) Mazereti sebebiyle belirlenen süre içinde kaydını yenilemeyen öğrenci, mazeretli kayıt yenileme süresi içinde mazeretini yazılı olarak enstitü müdürlüğüne bildirmek zorundadır. Mazereti, enstitü yönetim kurulunca kabul edilen öğrenci, mazeretli kayıt yenileme süresi bitimine kadar kaydını yaptırabilir. Ders ve tez dönemlerinde kayıt yenileme işlemlerini süresi içinde yaptırmayan, mazeretli kayıt yenileme süresi bitimine kadar mazeretini enstitüye bildirmeyen ve mazereti enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilmeyen öğrencilerin ilgili enstitülerden kaydı silinir.

Kayıt dondurma ve izin

Madde 21 - Öğrenciler; Yükseköğretim Kurulunca belirlenen haklı ve geçerli mazeretlerinden dolayı veya eğitim-öğretimlerine katkıda bulunacak burs, staj ve araştırma gibi imkânların doğması halinde, danışmanın ve anabilim dalı başkanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle enstitü yönetim kurulu kararıyla bir veya iki yarıyıl süreyle kayıt dondurabilirler. Aynı lisansüstü programda yalnızca bir defa kayıt dondurulabilir. Kayıt dondurma taleplerinin yarıyılın başlangıcından itibaren en geç bir ay içinde yapılması gerekir. Kayıt dondurma süresi eğitim-öğretim süresinden sayılmaz. Kayıt dondurma süresinin bitimini takip eden yarıyılın başında öğrenci kaydını yeniler ve öğrenimine kaldığı yerden devam eder. Süresi içinde kaydını yenilemeyenlerin öğrencilik durumları sona erer.

Öğrencilere; belgeleyecekleri önemli ve haklı sebeplerin bulunması, Türkiye'yi veya Üniversiteyi temsil amacıyla bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere veya yarışmalara katılmaları veya yurt içi/yurt dışı eğitim, staj, araştırma, bilgi-görgü artırma gibi imkânların doğması halinde enstitü yönetim kurulu kararıyla en fazla bir yıla kadar izin verilebilir. Bu izin süresi eğitim-öğretim süresinden sayılmaz. Zorunlu haller dışında izin başvurularının kayıt yenileme süresi içinde yapılması gerekir.

Tam teşekküllü bir hastaneden alınacak heyet raporu ile belgelenmek kaydıyla, basit şizofreni, paranoid şizofreni, dissosiatif hastalık tablosu, borderline gibi ruhsal bozukluklar, askerlik, öğretim elemanlarının veya resmi kurumlarda çalışanların eğitim-öğretim, staj, araştırma gibi sebeplerle yurt dışında görevlendirilmeleri halinde öğrencilere; enstitü yönetim kurulu kararıyla bir yıldan daha uzun süre izin verilebilir. Bu izin süresi eğitim-öğretim süresinden sayılmaz. Ancak ruhsal sağlık sorunları sebebiyle devamsızlığı iki yılı aşanların, lisansüstü öğrenime devam edebileceklerine dair yeni bir sağlık kurulu

raporu getirmedikleri takdirde kayıtları silinir.

Kayıt dondurma ve izin döneminde öğrenci derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Bu süre içinde girilen sınavlar geçersiz sayılır.

İzni sona eren öğrenci, en geç bir ay içinde enstitüye yazılı olarak başvurarak kaydını açtırmazsa kaydı silinir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


Ders Kayıtları, Sınavlar ve Değerlendirme

Ders kayıtları

Madde 22 - Öğrenciler, her yarıyılda Senato tarafından belirlenen süreler içinde, enstitü kurulu kararı ve Senatonun onayıyla belirlenmiş dersler arasından o yarıyılda açılan ve danışmanlarınca uygun görülen dersler için enstitü yönetim kurulunca belirlenen usullere göre kayıt yaptırmak zorundadırlar.

Öğrenciler; danışman ve anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü müdürlüğünün onayı ile aynı enstitünün farklı anabilim dallarından ders alabilirler.

Öğrenciler; danışman ve anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile diğer enstitülerden veya diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü programlardan da ders alabilirler.

Ancak, bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarına göre alınabilecek derslerin toplamı dokuz krediyi aşamaz.

Ders ekleme, bırakma ve değiştirme

MADDE 23 - (Değişik:RG-27/04/2006-26151) - Öğrenciler, ders seçme formuna yazarak seçtiği dersleri; danışmanının onayıyla ve kayıtlı oldukları programın kredi sınırlarını dikkate alarak, Senato tarafından belirlenen mazeretli kayıt yenileme süresi içinde bırakabilir veya değiştirebilirler. Bu süreden sonra ders değişikliği yapılamaz.

Kredi sınırları

Madde 24 - Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik öğrencileri bir yarıyılda en çok onsekiz kredilik derse kayıt yaptırabilir. Bir öğrenci, almak zorunda olduğu toplam kredi miktarının yarısından fazlasını aynı öğretim üyesinden alamaz.

Bir alt programdan ders alma

Madde 25 - Tezli yüksek lisans öğrencileri alacakları en fazla altı kredilik dersi, tezsiz yüksek lisans öğrencileri ise alacakları en çok dokuz kredilik dersi lisans öğrenimi sırasında almamış olmak şartı ile ve danışmanlarının onayıyla lisans programlarındaki derslerden seçebilirler. Doktora ve sanatta yeterlik programı öğrencilerinin yüksek lisans programlarından ders alma esasları enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. Doktora ve sanatta yeterlik programlarında lisans veya bilimsel hazırlık programlarından alınan dersler kredi hesabında dikkate alınmaz.

Kredi toplamı

Madde 26 - Tezsiz yüksek lisans programlarında dönem projesi hariç otuzaltı krediden az olmamak koşuluyla en az oniki adet ders alınması ve başarılması gerekir. Tezli yüksek lisans programında ise tez dönemine geçebilmek için anabilim dalı semineri dersi hariç yirmidört krediden az olmamak koşuluyla en az sekiz adet ders alınması ve başarılması gerekir.

Doktora programına kayıt yaptırmadan önce ilgili alanda yüksek lisans diplomasına sahip olan doktora ve sanatta yeterlik öğrencileri yeterlik sınavına girebilmek için yirmidört krediden az olmamak koşuluyla en az sekiz adet ders almak ve başarmak zorundadırlar. İlgili alanda yüksek lisans diplomasına sahip olmayan doktora ve sanatta yeterlik öğrencileri ise yeterlik sınavına girebilmek için kırksekiz krediden az olmamak koşuluyla en az onaltı adet ders almak ve başarmak zorundadırlar.

Bu maddede belirlenen kredi limitleri ilgili anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en fazla % 50 artırılabilir.

Ders muafiyeti ve kredi aktarımı

Madde 27 - Bir öğrencinin; enstitüye asıl öğrenci olarak kaydolmadan önceki son dört yarıyıl içinde herhangi bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programlarından asıl öğrenci olarak alıp başardığı dersler veya lisans öğrencisi iken lisansüstü programlardan alıp başardığı dersler, danışmanı ve anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile kayıtlı olduğu programa aktarılabilir. Ancak, aktarılacak derslerin toplamı dokuz krediyi aşamaz.

Devam zorunluluğu

Madde 28 - Öğrenciler kayıt yaptırdıkları teorik ders, dönem projesi ve seminerlerin en az % 70'ine, uygulamalı ders ve uygulamaların ise % 80'ine devam etmek zorundadırlar. Devam şartını yerine getirmeyen öğrenci sınavlara alınmaz. Devamsızlık sebebiyle tekrar alınan dersler için devam şartı aranır; başarısızlık sebebiyle tekrar alınan dersler için devam şartı aranmaz.

Ders tekrarı

Madde 29 - Yüksek lisans ve doktora öğrencileri kayıt yaptırdıkları ve başarısız oldukları derslerin yerine; danışmanın teklifi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile açılmış bulunan başka dersleri de alabilirler. Başarısız olunan ders yerine yeni alınan ders için devam şartı aranır.

(Değişik ikinci fıkra:RG-27/04/2006-26151) Tekrarlamak zorunda olduğu ya da yerine alacağı derse kayıt yaptırmayan veya tekrarladığı ya da yerine aldığı dersten başarısız olan öğrencinin kaydı silinir.

Uzmanlık alan dersi

Madde 30 - Tezli yüksek lisans programındaki öğrencilerin tez konusu ve tez projesinin, doktora programındaki öğrencilerin ise tez önerisinin enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edildiği tarihten itibaren başlayarak, yüksek lisans programı öğrencileri için ayrı ve doktora programı öğrencileri için ayrı olmak, tez danışmanı tarafından yürütülmek ve danışmanlık görevinin sonuna kadar her yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam etmek üzere, "Uzmanlık Alan Dersi" açılabilir. Her öğrenci, tez danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan dersini almak zorundadır. Uzmanlık alan dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Uzmanlık alan dersinden üst üste iki kez ya da aralıklı olarak üç kez başarısız olan öğrencinin kaydı silinir.

Uzmanlık alan dersine ilişkin ilkeler enstitü kurulunca kararlaştırılır ve enstitü yönetim kurulu tarafından uygulanır.

Sınav türleri

Madde 31 - Sınavlar ara sınav, mazeret sınavı, yarıyıl sonu sınavı ve tek ders sınavıdır. Öğrenciler sınavlara belirlenen gün ve saatlerde girmek zorundadır. Sınavlarla ilgili esaslar şunlardır:

a) Ara Sınavı: Programda yer alan dersler için her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Öğretim elemanının isteği, ilgili anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla, öğrencilere yarıyıl boyunca yaptırılacak ödev, seminer ve uygulamalı çalışmalar ile sözlü sınavların ara

sınava katkısının belirlenmesi veya ikinci bir ara sınav olarak değerlendirilmesi mümkündür. Bu başvuruların her yarıyılın en geç üçüncü haftasında enstitüye ulaşmış olması gerekir.

b) Yarıyıl Sonu Sınavı: Programda yer alan dersler için her yarıyıl sonunda yarıyıl sonu sınavı yapılır. Öğretim elemanının isteği, ilgili anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla, öğrencilere yarıyıl boyunca yaptırılacak ödev, seminer ve uygulamalı çalışmalar ile sözlü sınavların yarıyıl sonu sınavına katkısı belirlenebilir. Bu başvuruların her yarıyılın en geç üçüncü haftasında enstitüye ulaşmış olması gerekir.

c) Mazeret Sınavı: Enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen bir mazereti sebebiyle ara sınavlara giremeyen öğrenciye mazeret sınav hakkı verilebilir. Mazeret sınavları için yapılacak başvuruların mazeretin bitiminden itibaren bir hafta içinde yapılması zorunludur.

d) Tek Ders Sınavı: Mezun olmak, yeterlik sınavına girmek, tez dönemine geçmek veya bilimsel hazırlık programını tamamlamak için başarısız olduğu tek dersi kalan öğrencilere, enstitü kurulu kararıyla, ilgili yarıyılın sonunda girecekleri tek ders sınavı hakkı verilebilir.

Başarı notunun hesaplanması

Madde 32 - Sınavlar 100 puan üzerinden ölçülür. Bir dersin ara sınav ve yarıyıl sonu sınav sonuçları sayısal puan ile gösterilir. Öğrencinin girmediği sınavların puanı sıfırdır.

Başarı notunun hesaplanması aşağıdaki şekilde olur:

a) Ara sınav puan ortalaması; öğrencinin ara sınavlarda almış olduğu puanların toplamının yapılmış olan ara sınav sayısına bölünmesi ile belirlenir. Bu suretle bulunacak kesirli sayılar en yakın tam sayıya yükseltilir.

b) Başarı puanı; yarıyıl veya yıl sonu sınav puanının % 60'ına, ara sınavlar puan ortalamasının % 40'ının eklenmesiyle hesaplanır. Bu oranların hesabında kesirler aynen korunur, ancak başarı puanının hesabında kesirli sayılar en yakın tam sayıya tamamlanır.

c) Öğrencilere lisansüstü programı çerçevesinde aldıkları her ders için; öğretim elemanları tarafından aşağıdaki bilgiler kullanılarak yukarıda hesaplanan başarı puanının karşılığı harf notu verilir.

Puan Katsayı Başarı Notu

90- 100 4.00 AA

85- 89 3.50 BA

80- 84 3.00 BB

75- 79 2.50 CB

70- 74 2.00 CC

65- 69 1.50 DC

60- 64 1.00 DD

50- 59 0.50 FD

00- 49 0.00 FF

d) Bir dersten başarılı sayılabilmek için; yüksek lisans programı öğrencilerinin en az CC, doktora programı öğrencilerinin ise en az CB notu almış olmaları gerekir. Bilimsel hazırlık programı öğrencilerinin bir dersten başarılı sayılabilmesinde kayıtlı bulundukları lisansüstü program için belirlenen asgari notlar geçerlidir.

e) Seminer, tez çalışması, uzmanlık alan dersleri ve diğer kredisiz olarak alınan derslerde başarılı olan öğrencilere "BL" (başarılı), başarısız olan öğrencilere de "BS" (başarısız) notu verilir.

f) Derse devam şartını yerine getirmediği için başarısız olan öğrencilere "DZ" (devamsızlıktan başarısız) notu verilir.

g) Tezi hakkında tez jürisi tarafından düzeltme kararı verilen öğrencinin tez çalışmasına, tez danışmanı tarafından "EK" (eksik) notu verilir.

Sınav sonuçlarının ilanı ve itiraz

Madde 33 - Sınav notları sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç on gün içinde enstitüye teslim edilir ve enstitüde ilan edilir. Öğrenci sınav sonuçlarının ilânından itibaren bir hafta içinde enstitü müdürlüğüne yazılı şekilde başvurarak sınav sonucuna itiraz edebilir. Bu itiraz, sınav kâğıdının fotokopisi ile birlikte yeniden değerlendirme yapılmak üzere ilgili anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla ders sorumlusuna iletilir. Değerlendirmede hata görülürse, gerekçeli olarak not düzeltmesi yapılarak enstitü müdürlüğüne bildirilir. İtiraz sonucu, enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. İtirazın tetkik ve değerlendirilmesi, itirazın yapıldığı tarihten itibaren en geç onbeş gün içinde sonuçlandırılır.

Ders sorumluları sınav sonuçlarıyla birlikte sınav evrakını da enstitüye teslim ederler. Sınav notuna etkili olan çalışmaların ve tutanakların birer sureti de bu süre içinde enstitüye teslim edilir. Sınav evrakı öğrencinin mezuniyetine kadar saklanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Ortaöğretim Alan Öğretmenlerinin Yetiştirilmesine Yönelik Programlar

Amaç ve kapsam

Madde 34 - Yükseköğretim Kurulunca belirlenen programlardan lisans diploması almış öğrencileri, mezun oldukları programla ilgili ortaöğretim alanında öğretmen olarak yetiştirmek amacıyla üç yarıyıla eşdeğer bir süreyi kapsayan "Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programları" açılabilir.

Bu tür yüksek lisans programlarına, usul ve esasları Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen sınavla öğrenci seçilir ve yerleştirilir.

Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programlarına; öğrenci kabulü, bu programların ders, uygulama ve sınavları ile sınavların değerlendirilmesi ve verilecek diplomalara ilişkin usul ve esaslar Milli Eğitim Bakanlığı ve Üniversitelerarası Kurulun düzenlemeleri ve kararları doğrultusunda belirlenir ve bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programlarındaki dersler, sınavlar ve diğer eğitim- öğretim esasları bu Yönetmeliğin tezsiz yüksek lisans hükümlerine tabidir.

Ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesine yönelik programlar

Madde 35 - Ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesi amacına yönelik olarak, "Birleştirilmiş Lisans Artı Tezsiz Yüksek Lisans Programı" ve "Tezsiz Yüksek Lisans Programı" olmak üzere iki tür program düzenlenebilir.

Bunlardan;

a) Birleştirilmiş Lisans Artı Tezsiz Yüksek Lisans Programı; ilgili alanın bulunduğu fakülte (alan fakültesi) ile eğitim fakülteleri ve ilgili enstitü anabilim dallarınca ortak yürütülen programlardır. Bu programların lisans kademesindeki öğrenciler, ilk yedi yarıyıldaki derslerini alan fakültesinden alırlar. Bu derslerin tümünü başarı ile tamamlayan öğrenciler lisans kademesinin son yarıyılında, o alanın nasıl öğretileceğini kapsayan ders ve uygulamalarını eğitim fakültesinden alırlar ve bunları da başarı ile tamamlayan öğrencilere o alanın adını ana dal, eğitimi de yan dal olarak belirten lisans diploması verilir.

Lisans kademesini tamamlayan öğrenciler, ilgili enstitüye bağlı bir enstitü anabilim dalı olarak yürütülen tezsiz yüksek lisans kademesine doğrudan geçirilirler. Lisansüstü kademede iki yarıyıla eşdeğer bir süre içinde mezuniyet için öngörülen tüm şartları tamamlayan öğrencilere ilgili alan öğretmenliğinin adını taşıyan yüksek lisans diploması verilir.

b) Tezsiz Yüksek Lisans Programı; Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen programlardan lisans diploması almış öğrencileri; lisans diploması almış oldukları programla ilgili ortaöğretim alanında öğretmen olarak yetiştirmek amacıyla düzenlenen ve üç yarıyıla eşdeğer bir süreyi kapsayan programlardır.

ALTINCI BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

Madde 36 - Tezsiz yüksek lisans; en az dört yıl süreli bir yüksek öğretim kurumundan mezun olanlara meslekî konularda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilgileri uygulamada nasıl kullanacaklarını öğretmek amacıyla yaptırılan eğitim-öğretim, dönem projesi ve yeterlik sınavını kapsayan bir lisansüstü programdır.

Hangi alanlarda tezsiz yüksek lisans programlarının açılacağına, ilgili anabilim dalının isteği ve enstitü kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından karar verilir.

Süre

Madde 37 - Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi en az üç, en fazla altı yarıyıldır. Bu Yönetmelik uyarınca başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişkisi bu süreden önce kesilebilir.

Dersler

Madde 38 - Tezsiz yüksek lisans programı; toplam otuzaltı krediden az olmamak koşuluyla, en az oniki adet ders ile bir yarıyıl süreli dönem projesi dersinden oluşur. Derslerin en az beşi birinci yarıyılda, en az beşi ikinci yarıyılda, kalan dersler üçüncü yarıyılda alınır.

Başarısız olduğu derslere ilgili dönemde kayıt yaptırmayan, tekrar aldığı veya tekrara kaldığı ders yerine yeni aldığı dersten başarısız olan öğrencinin kaydı silinir.

Lisans öğrenimi sırasında alınmamış olmak şartıyla, en çok dokuz kredilik ders lisans derslerinden de seçilebilir.

Danışman atanması ve dönem projesi

Madde 39 - Enstitü yönetim kurulu; ilgili anabilim dalı başkanlığının teklifi üzerine, her öğrenciye ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini veya doktoralı öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar danışman olarak atar. Danışman, öğrencinin dönem projesinin konusunu üçüncü yarıyılın başına kadar enstitü müdürlüğüne teklif edilmek üzere anabilim dalı başkanlığına sunar. Proje konusu enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

Dönem projesi üçüncü yarıyıl dersleriyle ve tekrar alınan derslerle birlikte yürütülebilir. Öğrenci, dönem projesini aldığı yarıyıllarda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyılın sonunda tez yazım kurallarına uygun şekilde hazırlanmış bir rapor halinde enstitüye vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Dönem projesi dersinden üst üste iki yarıyıl başarısız olan öğrencinin kaydı silinir.

Tezsiz yüksek lisans yeterlik sınavı

Madde 40 - Derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenci en geç iki ay içinde, biri danışman olmak üzere en az üç üyeden oluşan jüri tarafından yeterlik sınavına alınır. Yeterlik sınavı jürileri ilgili anabilim dalı başkanlığının teklifi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından en az üç asıl, iki yedek üye seçilerek belirlenir. Yeterlik sınavı dinleyicilere açık olup, öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir. Jüri, kararını başarılı veya başarısız olarak salt çoğunlukla verir. Yeterlik sınav tutanakları, jüri başkanı tarafından en geç sınavı takip eden ilk iş gününde enstitü müdürlüğüne teslim edilir. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, iki ay içinde aynı jüri tarafından yeniden sınava alınır. Yeterlik sınavında ikinci defa başarısız olan öğrencinin kaydı silinir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

Madde 41 - Tezli yüksek lisans; en az dört yıl süreli bir yüksek öğretim kurumundan lisans diploması

alanların, bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamak amacıyla açılan eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetleri ile tez çalışmasını kapsayan bir lisansüstü programıdır.

Süre

Madde 42 - Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. Bu Yönetmelikte belirtilen tüm yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler daha kısa sürede programı tamamlayabilirler.

Bu programın kredili ve kredisiz derslerinin tamamına ilk iki yarıyılda kayıt yaptırılır. Herhangi bir sebeple bu derslerden başarısız olan öğrencilere enstitü yönetim kurulu kararıyla başarısız oldukları dersleri tekrar etmeleri için iki yarıyıla kadar ek süre verilebilir. Bu süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin kaydı silinir.

Kredili dersleri ve seminer dersini başarıyla tamamlayan öğrenci, danışmanı yönetiminde en geç iki yarıyıl içinde bir tez hazırlar. Derslerini iki yarıyılda tamamlayan; ancak tez çalışmalarını iki yarıyılda tamamlayamayan öğrenciye, danışmanın ve anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile ders döneminde kullanılmamış olmak koşuluyla, tez döneminde kullanılmak üzere en fazla iki yarıyıllık ek süre verilebilir. Bu süre sonuna kadar tezini tamamlayıp enstitüye teslim etmeyen öğrencinin kaydı silinir.

Doktora programına lisans derecesiyle kabul edilen ve yirmidört krediden az olmamak koşuluyla en az sekiz adet dersini başarı ile tamamlamış olan öğrenciler; en geç dördüncü yarıyılın sonuna kadar başvurmaları halinde, danışman ve anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla yüksek lisans programına geçirilebilirler.

Tez danışmanı atanması

Madde 43 - Öğrencinin tez danışmanı; birinci yarıyıl başında, öğretim üyeleri ve nitelikleri Senato tarafından belirlenen doktoralı öğretim görevlileri arasından olmak üzere anabilim dalı kurulunun görüşü alınarak anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Tez çalışmasının, niteliğinden dolayı birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Gerekli hallerde öğrencinin veya danışmanın isteği, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile danışman değişikliği yapılabilir.

Dersler ve krediler

Madde 44 - Tezli yüksek lisans programı öğrencileri tez çalışmasına başlamadan önce, toplam yirmidört krediden az olmamak koşuluyla en az sekiz adet dersi ve anabilim dalı seminer dersini başarıyla tamamlamak zorundadır.

Birbirini izleyen dört yarıyılın sonunda kredili dersler ile anabilim dalı seminer dersinden başarısız olan öğrencinin kaydı silinir.

Öğrenci, kendi tez danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmakla yükümlüdür. Anabilim dalı semineri dersi

Madde 45 - Anabilim dalı semineri dersi kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Seminer çalışmasının yazılmasında enstitü tez yazım kurallarına uyulur. Seminer çalışmasının, değerlendiren öğretim üyesi tarafından imzalanmış bir nüshası değerlendirme sonucu ile birlikte enstitüye teslim edilir.

Tez konusu ve tez projesi

Madde 46 - Ders dönemini başarıyla tamamlayan öğrencinin tez konusu ve tez yazım kurallarına uygun şekilde hazırlanmış tez projesi, en geç izleyen yarıyılın başına kadar danışman tarafından anabilim dalı başkanlığına sunulur. Tez konusu ve tez projesi anabilim dalı kurulunda incelendikten sonra enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Tez konusunda değişiklik yapılması gereken durumlarda aynı işlem uygulanır. Tez çalışmasının niteliği birden fazla danışmanı gerektiriyorsa ikinci tez danışmanı da görevlendirilebilir.

(Değişik ikinci fıkra:RG-27/04/2006-26151) Öğrenci, tez konusunun enstitü yönetim kurulu tarafından kabulünden sonra her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tez çalışmasından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız not alan, süresi içinde tez projesini hazırlamayan veya tez projesi enstitü yönetim kurulu tarafından iki kez reddedilen öğrencinin kaydı silinir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

Madde 47 - Öğrenci, elde ettiği sonuçları tez yazım kurallarına uygun olarak yazarak altı nüsha halinde, enstitü müdürlüğüne sunulmak üzere, anabilim dalı başkanlığına teslim eder.

Öğrenci tez çalışmasına başladığı tarihten itibaren sekiz ay geçmeden tezini enstitü müdürlüğüne sunamaz.

Yüksek lisans tez jürisi, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve biri ilgili başka bir bilim/anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan öncelikle öğretim üyesi olmak üzere en az üç, en fazla beş üyeden oluşur. Ayrıca, birisi ilgili bilim/anabilim dalından, diğeri Üniversite içindeki başka bir bilim/anabilim dalından veya başka bir yüksek öğretim kurumundan olmak üzere iki yedek üye belirlenir. Üç kişilik jürilerde ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

Jüri üyeleri tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde tezle ilgili ayrıntılı kişisel değerlendirme raporlarını hazırlayarak öğrencinin dosyasına konulmak üzere enstitü müdürlüğüne teslim ederler ve toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alırlar.

Tez savunma sınavı, tez çalışmasının seminer şeklinde sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavının yeri, tarihi ve saati en az üç gün önceden enstitüde ve ilgili anabilim dalında ilan edilir. Sınav dinleyicilere açık olarak yapılır. Ancak, öğrenciye yalnızca jüri üyeleri soru sorabilir. Sınav süresi en az kırkbeş en fazla doksan dakikadır. Jüri tez hakkında salt çoğunlukla "kabul", "ret" veya "düzeltme" kararlarından birini verir. Tezi reddedilen öğrencinin kaydı silinir.

Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenciye en fazla üç ay düzeltme süresi verilir. Öğrenci verilen süre içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.

Sınav sonucunu ve gerekçeli jüri kararlarını içeren tutanak ve belgeler; eksiksiz olarak doldurulmuş ve bütün jüri üyeleri tarafından imzalanmış olarak enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitü müdürlüğüne teslim edilir.

Jüri tarafından kabul edilen tezler, tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanıp Enstitü tarafından istenen sayıda çoğaltılarak, tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde enstitüye teslim edilir. Bu süre içinde tezini teslim etmeyen öğrencinin kaydı silinir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Doktora Programı

Amaç ve kapsam

Madde 48 - Doktora programının amacı; lisans veya yüksek lisans mezunu olan öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

Doktora programı; ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması aşamalarından oluşur. Süre

Madde 49 - Doktora programını tamamlama süresi; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıldır. Bu Yönetmelik uyarınca başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişkisi bu süreden önce kesilebilir.

Bu Yönetmelikte belirtilen tüm yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler, daha kısa sürede programı tamamlayabilirler.

(Değişik üçüncü fıkra:RG-27/04/2006-26151) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen sürelerde tamamlayamadığı için tez savunma sınavına giremeyen öğrenciye, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla dört yarıyıla kadar ek süre verilebilir. Bu süre sonuna kadar tezini tamamlayıp enstitüye teslim etmeyen öğrencinin kaydı silinir.

Öğrenci tezini, tez çalışmasına başladığı tarihten itibaren dört yarıyıldan (iki yıl) önce enstitüye sunamaz. Dersler ve krediler

Madde 50 - Doktora programı öğrencileri teze başlamadan önce; ilgili alanda yüksek lisans mezunu olarak doktoraya başlamışlar ise yirmidört krediden az olmamak koşuluyla en az sekiz adet dersi, lisans

mezunu olarak doktoraya başlamışlar ise kırksekiz krediden az olmamak koşuluyla en az onaltı adet dersi alarak başarmak ve yeterlik sınavında da başarılı olmak zorundadır.

Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrenciye ek süre verilmez ve kaydı silinir.

(Mülga üçüncü fıkra:RG-27/04/2006-26151)
Öğrenci, kendi tez danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmakla yükümlüdür. Tez danışmanı atanması

Madde 51 - Öğrencinin tez danışmanı; birinci yarıyıl başında, profesör ve doçentler ile nitelikleri Senato tarafından belirlenen yardımcı doçentler arasından olmak üzere anabilim dalı kurulunun görüşü alınarak, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile atanır. Tez çalışmasının, niteliğinden dolayı birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Gerekli hallerde öğrencinin veya danışmanın talebi, anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla danışman değişikliği yapılabilir.

Yeterlik sınavı

Madde 52 - Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konularda ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğe sahip olup olmadığının sınanmasıdır.

Yeterlik sınavları enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenecek aylarda olmak üzere yılda iki kez yapılır. Yeterlik sınavına girecek öğrencinin yeterlik sınav tarihi, tez danışmanı tarafından anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile enstitü müdürlüğüne bildirilir.

Doktoraya yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler en geç beşinci yarıyılın, doktoraya lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Bu sürelerde yeterlik sınavına girmeyen öğrenci başarısız sayılır ve kaydı silinir.

Yeterlik sınavları, ilgili anabilim dalı başkanlığının teklifiyle enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen ve sürekli görev yapan beş kişilik "Doktora Yeterlik Komitesi" tarafından düzenlenir ve yürütülür. Doktora yeterlik komitesi üyeleri iki yılda bir yenilenir. Eski üyeler tekrar seçilebilirler. Bu komite; farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla biri öğrencinin tez danışmanı, biri başka bir yükseköğretim kurumundan, diğerleri ise Üniversite içinden olmak üzere beş veya üç asıl ve iki yedek üyeden oluşan sınav jürilerini ilgili enstitüye önerir. Jüriler, enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

Doktora yeterlik sınavına girebilmek için, ÜDS veya KPDS'den en az 50 veya TOEFL'dan en az 173 puan almış olmak gerekir. Yabancı uyruklular, kendi anadili dışındaki diğer yabancı dillerden veya Türkçeden sınava tabi tutulurlar. Bu öğrenciler; ya ÜDS, KPDS ya da TÖMER'in açacağı Türkçe veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından 100 üzerinden en az 50 veya TOEFL sınavından da en az 173 puan almak zorundadırlar. Ancak, ÜDS veya KPDS kapsamında olup, TÖMER'in açamadığı yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavları, Üniversite Yönetim Kurulunca en az biri o dilin öğretim üyesi olmak üzere oluşturulacak üç kişilik bir jüri tarafından yapılabilir.

Derslerini başarı ile tamamlayan, ancak yabancı dil şartını sağlayamadığı için yeterlik sınavına giremeyen öğrencilere, derslerini tamamladığı tarihten itibaren bir yıl süre tanınır. Bu süre sonunda yabancı dil şartını yerine getirmeyen öğrencinin kaydı silinir. Bu bir yıllık süre öğrenim süresine dahil edilmez.

Doktora yeterlik sınavı, öğrencinin ilgili bilim alanındaki yeteneğini ve araştırmaya olan eğilimini belirleyecek yazılı ve sözlü kısımlardan oluşur. Sınavın tarihi, yeri ve saati en az üç gün önceden enstitüde ve ilgili anabilim dalında ilan edilir. Yeterlik sınavının sözlü kısmı herkese açık olup, öğrenciye

yalnız jüri üyeleri soru sorabilir. Jüri, sözlü sınav sonucunu, bir rapor halinde yazılı sınav belgeleri ile birlikte doktora yeterlik komitesine en geç ertesi iş günü sunar. Komite; öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu birlikte değerlendirerek, başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için, yazılı ve sözlü sınavların her birinden 100 üzerinden en az 70 puan alması ve bu notların aritmetik ortalamasının da 100 üzerinden en az 75 olması gerekir. Sınav evrakı ve komite kararı anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile en geç üç gün içinde enstitüye bir tutanakla bildirilir.

Yeterlik sınavında başarısız olan yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç altıncı yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç sekizinci yarıyılın sonuna kadar tekrar sınava alınır. Zorunlu haller dışında jüri aynı üyelerden oluşur. Bu sınavda da başarısız olan veya ikinci yeterlik sınavına girmeyen öğrencinin kaydı silinir.

Tez izleme komitesi

Madde 53 - Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede, tez danışmanından başka ilgili anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. Varsa ikinci tez danışmanı da komite toplantılarına katılabilir.

Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki yarıyıllarda, ilgili anabilim dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile komite üyelerinde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

Madde 54 - Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan ve tez izleme komitesi belirlenen öğrenci, yeterlik sınavı tarihinden itibaren en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın; amacını, yöntemini ve çalışma plânını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu, sözlü savunmadan en az onbeş gün önce, komite üyelerine dağıtır.

Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu sonuç, ilgili anabilim dalı başkanlığınca tez önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde tutanakla enstitüye bildirilir ve enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Tez süresi, enstitü yönetim kurulu kararının alındığı tarihten itibaren başlar. Öğrenci, bu tarihten itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırır.

Tez önerisi reddedilen öğrencinin tez danışmanı ve tez konusu değiştirilebilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman veya tez konusunu değiştiren öğrenci ise, altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin kaydı silinir.

(Değişik dördüncü fıkra:RG-27/04/2006-26151) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, her toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o zamana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki yarıyılda yapılacak çalışma plânı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması raporu, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tez çalışması raporunu süresi içinde sunmayan öğrenci o dönem için başarısız sayılır. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin kaydı silinir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

Madde 55 - Doktora tezi çalışmalarını tamamlayan öğrenci, elde ettiği sonuçları; tez yazım kurallarına uygun biçimde yazarak ciltlenmemiş şekilde ve sekiz nüsha halinde, enstitü müdürlüğüne sunulmak üzere anabilim dalı başkanlığına teslim eder.

Doktora tezinin;

a) Bilime yenilik getirme,
b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,
c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama, niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

Doktora tezi sınav jürisi, enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile

belirlenir. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyelerinden, en az biri de başka bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünden olmak üzere beş öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca, en az biri başka bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü'nden olmak üzere iki öğretim üyesi yedek jüri üyesi olarak belirlenir.

Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde tezle ilgili ayrıntılı kişisel değerlendirme raporlarını hazırlayarak öğrencinin dosyasına konulmak üzere enstitüye teslim ederler ve toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alırlar. Öğrenci, tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

Tez savunma sınavı, tez çalışmasının seminer şeklinde sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavının yeri, tarihi ve saati üç gün önceden enstitüde ve ilgili anabilim dalında ilan edilir. Sınav dinleyicilere açık olarak yapılır. Ancak, öğrenciye yalnızca jüri üyeleri soru sorabilir. Sınav süresi en az altmış en fazla doksan dakikadır.

Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra, jüri tez hakkında salt çoğunlukla "kabul", "ret" veya "düzeltme" kararını verir. Bu karar; enstitü anabilim dalı başkanlığınca, tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin kaydı silinir. Düzeltme kararı verilmesi halinde, öğrenciye tezde gerekli görülen düzeltmeleri yapması için en çok altı aya kadar süre verilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, bu süre içinde gereğini yaparak, aynı jüri önünde savunmak üzere tezini teslim eder. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin kaydı silinir.

(Ek fıkra:RG-27/04/2006-26151) Jüri tarafından kabul edilen tezler, tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanıp enstitü tarafından istenen sayıda çoğaltılarak, tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde enstitüye teslim edilir. Bu süre içinde tezini teslim etmeyen öğrencinin kaydı silinir.

DOKUZUNCU BÖLÜM 

Sanatta Yeterlik Programı

Amaç ve kapsam

Madde 56 - Sanatta yeterlik çalışmasının amacı, lisans veya yüksek lisans mezunu olan öğrenciye bağımsız araştırma yapmak, sanatsal olayları geniş ve derin bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapmak ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirlemek ya da özgün bir sanat eseri ortaya koymak veya üstün bir uygulama becerisi kazandırmaktır. Hangi dallarda sanatta yeterlik programı açılabileceği Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

Sanatta yeterlik programı; ders ve uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser ve temsil gibi çalışmalardan oluşur.

Sanatta yeterlik programı ile ilgili olarak bu bölümde yer almayan hususlarda, bu Yönetmeliğin doktoraya ilişkin hükümleri uygulanır.

Süre
Madde 57 - Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için 
sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıldır. Bu Yönetmelik uyarınca başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği bu süreden önce kesilebilir.

Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi veya proje çalışmasını bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen sürelerde tamamlayamadığı için sınava giremeyen bir öğrenciye; ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini, sergi veya proje çalışmasını jüri önünde savunması için en fazla dört yarıyıla kadar ek süre verilebilir.

Öğrenci tez, sergi veya proje çalışmasını, bu çalışmalara başladığı tarihten itibaren iki yıl geçmeden enstitüye sunamaz.

Danışman atanması

Madde 58 - Öğrencinin danışmanı; birinci yarıyıl başında, öğretim üyeleri arasından, ancak bunların sayıca yetersiz olması halinde nitelikleri Senato tarafından belirlenen doktoralı öğretim görevlileri arasından olmak üzere anasanat dalı kurulunun görüşü alınarak anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile atanır. Danışman; her öğrenci için ders ve uygulama seçimi ile tez veya sergi veya proje yürütülmesinde görev yapar. Gerekli hallerde öğrencinin veya danışmanın talebi, anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla danışman değişikliği yapılabilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlandırılması

Madde 59 - Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları; sergi, proje, resital, konser, temsil ve benzeri çalışma yapan öğrenci ise çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir metni tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve jüri önünde savunmak zorundadır.

Jüri; ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az ikisi başka yükseköğretim kurumlarının öğretim üyesi diğerleri ise Üniversite içinden olmak üzere beş asıl, birisi başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek üyeden oluşur.

Jüri üyeleri; tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde çalışmayı bilimsel, sanatsal ve biçimsel yönden inceleyerek hazırladıkları ayrıntılı kişisel raporlarını enstitüye sunarlar ve toplanarak öğrenciyi sınava alırlar. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavının tarihi, yeri ve saati en az üç gün önceden enstitü ve ilgili anasanat dalında ilan edilir. Sınav dinleyicilere açık olup, öğrenciye yalnızca jüri üyeleri soru sorabilir.

Sınavın tamamlanmasından sonra jüri; tez, sergi, proje, resital, konser veya temsil hakkında salt çoğunlukla "kabul", "ret" veya "düzeltme" kararı verir. Bu karar, enstitü anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Sanatta yeterlik tezi veya çalışması reddedilen öğrencinin kaydı silinir. Sanatta yeterlik tezi veya çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli görülen düzeltmeleri yaparak tezini veya çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu sınav sonunda da sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.

ONUNCU BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler

Mezuniyet

Madde 60 - Kayıtlı bulunduğu programın bütün şartlarını yerine getiren öğrencinin dosyası usul

yönünden incelendikten sonra, enstitü yönetim kurulunca mezuniyetine karar verilir. Mezun olmaya hak kazanan öğrenci; enstitü tarafından istenen belgeleri, son sınav tarihini izleyen otuz gün içinde enstitü müdürlüğüne teslim etmek zorundadır. Sınavlarda başarılı olsa dahi mezuniyet için gerekli belgeleri bu süre içinde teslim etmeyen öğrencinin kaydı silinir.

Diplomalar

Madde 61 - Yüksek lisans programından mezun olan öğrencilere "Yüksek Lisans Diploması", doktora programından mezun olan öğrencilere "Doktora Diploması", sanatta yeterlik programından mezun olan öğrenciye "Sanatta Yeterlik Diploması" verilir.

Diploma bir defa verilir. Kaybedilmesi halinde diploma yerine geçmek üzere kayıptan dolayı verildiğini belirten fotoğraflı bir belge düzenlenir.

Diplomalarda enstitü müdürü ve rektörün imzaları bulunur. Genel not ortalamasının hesaplanması

Madde 62 - Bir dersin kredisi ile başarı notu katsayısının çarpımı o dersin ağırlıklı puanını verir. Genel not ortalaması; öğrencinin lisansüstü programa kabul edilişinden itibaren en az ders yükünü tamamlamak amacıyla almış olduğu kredili derslerin tümü dikkate alınarak, derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının aynı derslerin kredi toplamına bölünmesiyle elde edilir. Bu hesaplamada bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Genel not ortalamasına, tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not çizelgesine geçirilir. Ancak, bilimsel hazırlık programında alınan derslerin kredi ve notları genel not ortalamasına katılmaz.

Mazeretler

Madde 63 - Öğrencilerin mazeretli sayılabilmesi için Erciyes Üniversitesi Hastanelerinden ya da resmi sağlık kurumlarından alınan veya özel bir sağlık kurumundan alınıp Erciyes Üniversitesi Mediko-Sosyal Merkezi tarafından onaylanan sağlık raporlarının, enstitü yönetim kurulunca kabul edilmesi gerekir. Ayrıca, doğal afet; anne, baba, eş, kardeş ve çocuğun ölümü ve benzeri hallerin belgelendirilmesi halinde, enstitü yönetim kurulu öğrencinin mazeretli sayılmasına karar verebilir. Öğrenciler mazeretlerini; raporlu olunması halinde raporun bitiş tarihinden itibaren, diğer hallerde olayın meydana geldiği tarihten itibaren en geç yedi gün içerisinde enstitüye bildirirler. Bu sürede beyan edilmeyen mazeretler kabul edilmez.

Mazereti enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrenci, bu süre içinde derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Bu süre içinde girilen sınavlar geçersiz sayılır.

Mazereti sebebiyle derslere devam şartını yerine getiremeyen öğrenci devamdan muaf tutulamaz. Kayıt silme

Madde 64 - Bu Yönetmelikte belirtilen sebeplerle, süresinde mazeretsiz olarak kayıt yenilememe sebebiyle, yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması sebebiyle veya kendi isteğiyle ilişiği kesilecek öğrencilerin kaydı enstitü yönetim kurulu kararıyla silinir.

Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası sebebiyle kaydı silinen öğrenciler, Erciyes Üniversitesi'ndeki hiçbir lisansüstü programa başvuramazlar.

Tebligat

Madde 65 - Öğrencilere yapılacak her türlü tebligat; enstitüye kayıt yaptırırken bildirdikleri adrese yazılı olarak veya tebliğ evrakı enstitüde ilan edilmek suretiyle yapılır. Yanlış veya eksik adres bildiren veya adres değişikliğini derhal enstitüye bildirmeyen öğrenciler, enstitüde bulunan adresine tebligat yapılması halinde kendilerine tebligat yapılmadığını iddia edemezler.

Disiplin işleri

Madde 66 - Lisansüstü öğrencilerinin disiplin yönünden iş ve işlemleri hakkında, 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği" hükümleri uygulanır.

ONBİRİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler


Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

Madde 67 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Üniversitelerarası Kurul tarafından çıkarılan ve 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

Madde 68 - 16/7/2004 tarihli ve 25524 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte lisansüstü programlarda kayıtlı ve ders döneminde olan öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında; 2004-2005 eğitim-öğretim yılı sonuna kadar, bu Yönetmeliğin 68 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılan Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 32 nci maddesi hükümleri uygulanır.

Yürürlük
Madde 69 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme

Madde 70 - Bu Yönetmelik hükümlerini Erciyes Üniversitesi Rektörü yürütür.