YÖNETMELİKLER

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ VE KONSEYİ YÖNERGESİ 

Kapsam ve Amaç

Madde 1- Bu yönerge, Erciyes Üniversitesi önlisans ve lisans programlarında kayıtlı öğrencilerin eğitim- öğretim sağlık, spor ve sosyo-kültürel ihtiyaçlarının karşılanmasında öğrencilerin görüşlerini belirleyerek yönetim organlarına bildirilmesi ve yönetim organları ile öğrenciler arasındaki iletişimi oluşturmak amacı ile kurulacak olan öğrenci konseyinin, öğrenci temsilciliklerinin ve Öğrenci Konseyi Yürütme Kurulunun çalışma esaslarını düzenler. Bu yönerge Üniversiteler Öğrenci Konseyi Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 2- Bu yönergede geçen;

a) Üniversite: Erciyes Üniversitesini,

b) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını,

c) Sınıf, Program, Bölüm Temsilcisi: Birimdeki sınıf, program veya bölüm öğrencileri tarafından seçilen bir öğrenciyi,

d) Birim Öğrenci Kurulu: Birimi oluşturan sınıf, program veya bölüm temsilcilerinden oluşan kurulu,

e) Birim Öğrenci Temsilcisi: Birim Öğrenci Kurulu'nca kendi aralarından birim öğrencilerini temsil amacıyla seçilen bir öğrenciyi,

f) Üniversite Öğrenci Konseyi: Üniversiteye bağlı tüm birimlerin temsilcilerinin oluşturduğu kurulu,

g) Üniversite Öğrenci Konseyi Başkanı: Üniversite Öğrenci Konseyini oluşturan birim temsilcilerinin kendi aralarından seçtikleri öğrenciyi,

h) Öğrenci Konseyi Yürütme Kurulu:Öğrenci Konseyi Başkanı, iki yardımcısı ve genel sekreterden oluşan kurulu,

i) Birim Seçim Kurulu: Birim Yönetim Kurulu kararı ile oluşturulan ve başkanlığını bir dekan yardımcısı veya müdür yardımcısının yaptığı ilgili birimdeki en az üç öğretim elemanından oluşan kurulu,

j) Sandık Kurulu: Her bir seçim çevresi için seçim kurulu tarafından oluşturulan Üniversite, birim, bölüm, sınıf veya programdaki bir öğretim elemanının başkanlığında aday olmayan iki öğrenciden oluşan kurulu,

k) Üniversite Seçim Kurulu: Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile oluşturulan ve başkanlığını bir rektör yardımcısının yaptığı en az üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

ifade eder.


Öğrenci Temsilcileri

Madde 3- Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında; öğrencilerin kayıtlı oldukları birimler esas alınarak fakülteler ve yüksekokullarda bölüm; tek bölümle öğretim yapan fakülte ve yüksekokullar ile yabancı diller yüksekokulunda sınıf; Meslek Yüksekokullarında program temsilcileri seçilir. Bölüm, sınıf veya program temsilcileri kendi aralarından birim temsilcisini seçer. Sınıf esas alınarak seçim yapılan birimlerde bir birimin öğretim süresi kaç yıl ise, birimin o kadar sınıftan oluştuğu kabul edilir.

Seçim Zamanı

Madde 4- Sınıf, program, bölüm ve birim temsilcileri seçimi, her yıl Kasım-Aralık ayları içinde Rektörlüğün belirlediği tarihte yapılır. Seçim tarihi, ilgili birimin seçim kurulu tarafından en geç onbeş gün önceden öğrencilere duyurulur.

Adaylarda Aranacak Nitelikler


Madde 5- Adaylarda;
a) İlgili birimdeki sınıfın, programın veya bölümün kayıtlı öğrencisi olması,
b) Alt sınıflardan başarısız hiçbir dersinin bulunmaması veya dönem kaybetmemiş olması,
c) Disiplin cezası almamış olması,
d) Yüksek öğretim kurumundaki öğrencilik süresinin normal eğitim süresini aşmamış bulunması,

e) Sabıka kaydının bulunmaması,nitelikleri aranır. Seçilen temsilcilerden bu niteliklere sahip olmadıkları sonradan anlaşılan veya temsilci seçilebilme niteliklerini seçildikten sonra kaybedenlerin temsilcilik sıfatı, bu durumun kendilerine tebliğ tarihinden itibaren sona erer. Kalan süreyi yardımcısı asıl üye olarak tamamlar.

Birim Seçim Kurulunun Görevleri

Madde 6- Seçim kurulunun görevleri şunlardır:

a) Ders geçme esasına göre öğretim yapan birimlerde öğrencilerin üniversiteye ilk kayıt tarihini, sınıf geçme esasına göre öğretim yapan birimlerde ise öğrencinin devam etmekte olduğu sınıfı esas alarak seçmen listelerini hazırlayıp duyurmak.

b) Sınıf, program, bölüm temsilcileri adaylarının adaylık niteliklerini taşıyıp taşımadıklarını tespit etmek ve duyurmak,

c) Birim öğrenci temsilcilerinin seçimlerini bu yönerge esaslarına göre yürütmek ve sonuçları dekanlık, yüksekokul müdürlüğü veya meslek yüksekokulu müdürlüğüne bildirmek,

Sonuçlar, ilgili birim tarafından ilan edilir ve Rektörlüğe en geç üç gün içinde bildirilir.

Sınıf, Program, Bölüm, Birim Temsilcilikleri Seçimi

Madde 7- Birim Seçim Kurulu tarafından hazırlanan seçmen listeleri seçim tarihinden en geç onbeş gün önce ilan edilir. Seçmen listesine itirazlar, ilanı izleyen ilk beş gün içinde yapılır ve seçimden en geç beş gün önce karara bağlanır.

Öğrenciler sadece kayıtlı bulunduğu sınıfın, programın, bölümün, birimin temsilcisini seçmek için oy kullanırlar.

Seçim kurulu, adaylık başvurularını seçimin yapılacağı tarihten oniki gün öncesine kadar kabul eder. Yapılan değerlendirme sonucu adaylığı uygun bulunanlar, seçimden en geç ongün önce herkes tarafından görülebilecek bir yerde ilan edilir ve adaylarla ilgili itirazlar seçimden en geç bir hafta önce sonuca bağlanır. Adaylar seçim gününe kadar kampanya yürütebilirler.

Seçimler, seçim kurulunun belirlediği yerde, tarihte ve saatler arasında sandık kurullarının yönetiminde yapılır. Seçimde gizli oy ve açık sayım kuralı uygulanır. Seçmenler bir adayın adını daha önce hazırlanmış mühürlü oy pusulalarına yazarak oy kullanırlar. Birden fazla ad yazılan oy pusulası geçersiz sayılır. Bu seçim sonucunda en fazla oy alan aday temsilci, ikinci sırada oy alan aday da temsilci yardımcısı seçilir.

Seçimin geçerli olması için seçmen listesindeki öğrenci sayısının en az %80'inin katılımı şarttır. Bu çoğunluk sağlanamadığı takdirde, seçim kurulu tarafından belirlenen ve bir haftadan erken, onbeş günden geç olmayan bir tarihte seçim tekrarlanır. İkinci turda %50 katılım şartı aranır. Seçilebilmek için katılan öğrencilerin en az yarıdan bir fazlasının oyunun alınması zorunludur.

Temsilcilerin Görevleri

Madde 8- Sınıfların, programların, bölümlerin, birimlerin öğrencilerini ilgilendiren sorunlarını tartışıp çözümüne katkıda bulunmak, ilgili eğitim ve yönetim kademelerine iletmek, gerekli gördükleri veya arzuladıkları sosyal aktiviteleri gerçekleştirmek için öğretim elemanları ve yöneticiler ile öğrenciler arasında iletişimi sağlamaktır.

a) Sınıf, Program, Bölüm Temsilcisi: Eğitim ve öğretim ile ilgili konular veya öğrencilerin o sınıf, program veya bölümle ilgili sorunlarını tartışmak ve çözüm bulmak amacıyla eğitim-öğretim koordinasyon kurullarına, bölüm kurullarına veya anabilim/anasanat dalı akademik kurullarına, baş koordinatör, bölüm başkanı, program başkanı veya anabilim/anasanat dalı başkanının daveti üzerine katılırlar. Bu toplantıdan önce temsilciler görüşülmesini istedikleri konuları yukarıda sözü edilen koordinatörlük veya başkanlıklara yazılı olarak iletirler. Temsilciler gündemin ilk sırasında yer alan istekleri ile ilgili konuların görüşülmesinden sonra toplantıdan ayrılırlar. Temsilciler görüşülen konularla ilgili gerekli açıklamaları sınıf, program veya bölümdeki diğer öğrencilere iletmekle yükümlüdürler.

b) Birim Temsilcisi: Eğitim ve öğretim ile ilgili konular veya öğrencilerin o sınıf, program veya bölümle ilgili sorunlarını tartışmak ve çözüm bulmak amacıyla eğitim-öğretim koordinasyon kurullarına, fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu kurullarına, ya da birim yöneticisinin uygun göreceği diğer kurullara, dekan, yüksekokul müdürü veya meslek yüksekokulu müdürünün daveti üzerine katılırlar. Eğitim-öğretim koordinasyon kurulları için baş koordinatörün daveti yeterlidir. Temsilciler görüşülmesini istedikleri konuları ilgili birim başkanlıklarına yazılı olarak iletirler. Temsilciler gündemin ilk sırasında yer alan istekleri ile ilgili konuların görüşülmesinden sonra toplantıdan ayrılırlar. Birim temsilcileri görüşülen konularla ilgili gerekli açıklamaları sınıf, program veya bölüm temsilcilerine iletmekle yükümlüdürler.

Üniversite Öğrenci Konseyi ve Birim Öğrenci Kurulu Toplanma Düzeni

Madde 9- Konsey, Konsey Başkanı veya Konsey üyelerinin salt çoğunluğunun çağrısı ile toplanır. Rektör, gerekli gördüğü hallerde konseyi toplantıya çağırabilir. Birim Öğrenci Kurulu ise birim temsilcisi veya birim öğrenci kurulu üyelerinin salt çoğunluğunun çağrısı ile toplanır. Gerekli gördüğü hallerde birim yöneticisi birim öğrenci kurulunu toplantıya çağırabilir. Her iki kurul da gündemindeki konuları görüşerek toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Alınan kararlar, Konsey Başkanı veya Birim Temsilcisi tarafından ilgili yönetici ve kurullara iletilir.

Öğrenci Konseyi Yürütme Kurulunun Seçimi

Madde 10- Rektör veya Rektör Yardımcılarından birinin davetiyle, birim temsilcilerinden oluşan Öğrenci Konseyi ilk toplantısını birim temsilcileri seçiminden sonra en geç onbeş gün içinde yapar. Bu toplantıda birim temsilcileri arasından Konsey Başkanı, iki yardımcısı ve genel sekreter için seçim yapılır. Seçim için ilk turda konsey üyelerinin %80'inin, ilk turda sonuç alınamadığı taktirde aynı gün ikinci turda % 50 sinin katılımı ve seçilebilmek için de salt çoğunluk şartı aranır.

Konsey Başkanının Görevleri

Madde 11-
a) Öğrenci konseyini temsil etmek,

b) Rektörün daveti üzerine öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesi sırasında senato veya yönetim kurulu toplantılarına (oy hakkı olmaksızın) katılmak,

c) Katıldığı senato veya yönetim kurulu toplantılarında görüşülen konularla ilgili alınan kararları öğrenci konseyi yürütme kurulu ve birim temsilcilerine iletmek,

d) Öğrenci konseyi yürütme kuruluna başkanlık etmek,

e) Öğrenci konseyi yürütme kurulunca, öğrencilerin sorunları, talepleri, görüş ve düşünceleri ile ilgili alınan kararları Rektörlüğe yazılı olarak iletmek,

f) Öğrenci konseyi yürütme kurulunu toplantıya çağırmaktır. Öğrenci Konseyi Yürütme Kurulu ve Görevleri

Madde 12- Konsey Başkanı, iki başkan yardımcısı ve bir genel sekreterden oluşan kuruldur. Başkan, başkan olmadığı durumlarda başkanın görevlendireceği başkan yardımcısı yürütme kurulunu gerektiğinde toplantıya çağırır. Kurul, kararlarını salt çoğunlukla alır ve kararlar üyeler tarafından imzalanır. Öğrenci konseyi yürütme kurulu öğrencilerin sorunları, talepleri, görüş ve düşünceleri ile ilgili alınan kararları konsey başkanı aracılığı ile Rektörlüğe iletir.

Öğrenci Konseyi Yürütme Kurulu ve Öğrenci Temsilcilerinin Çalışma Usulü

Madde 13- Öğrenci konseyi, yürütme kurulu ve öğrenci temsilcileri, çalışma ve faaliyetlerini birim amirleri ve/veya Rektörlük ile koordine etmek ve gerektiğinde yetkili diğer makamların onayını almak suretiyle Anayasa'ya ve yürürlükteki diğer mevzuata uygun olarak yürütmek zorundadırlar.

Görev Süresi

Madde 14- Her düzeydeki öğrenci temsilcilerinin görev süresi bir yıldır. Süresi biten temsilciler seçilebilme niteliklerine sahip olmaları koşuluyla en çok iki defa seçilebilirler.

Yürürlük


Madde 15- Bu yönerge, Erciyes Üniversitesi Senatosu'nda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme


Madde 16- Bu yönerge hükümleri, Erciyes Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.