YÖNETMELİKLER

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) 
Bu yönergenin amacı, Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesindeki öğrenci kayıtları ile

eğitim-öğretim ve sınavlarda uyulacak esasları tespit etmektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) 
Bu yönerge, 15 Haziran 2012 tarih ve 28324 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erciyes

Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 –(1)
Bu Yönergede geçen;
a) Üniversite: Erciyes Üniversitesini,
b) Senato: Erciyes Üniversitesi Senatosunu,
c) Fakülte: Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesini,
ç) Fakülte Kurulu: Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kurulunu,
d) Yönetim Kurulu: Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulunu, e) Dekan: Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanını,
f) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretime Başlama Tarihi, Öğrenim Süresi, Üniversiteye Kayıt

Eğitim-Öğretime Başlama Tarihi
MADDE 4 – (1)
Eğitim-öğretime başlama tarihi, Fakülte Kurulu’nun teklifi üzerine Senato tarafından

belirlenir.

Öğrenim Süresi

MADDE 5 —(1)Eğitim Fakültesi’nde öğrenim süresi, varsa bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı dışında, 8 dönem (4 yıl) dir. Öğrenimini bu sürede tamamlayamayan öğrenciler için 6 dönem (3 yıl) ek süre verilir. Yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın lisans programlarından azami yedi yıl içinde mezun olamayanlar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesinde belirtilen şartlara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek şartı ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılmahariç,

öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder. Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri ile yabancı dil hazırlık sınıfında başarılı olamayan öğrencilere verilen ilave süre azami öğrenim süresinden sayılmaz.

(2)Öğretim faaliyetleri yıl içinde iki döneme ayrılarak sürdürülür. Bir dönem, dönem sonu sınavlarını da kapsamak üzere en az 17 haftadır. Bu süre Fakülte Kurulu’nun teklifi ve Senatonun onayıyla artırılabilir.

(3)Fakülte Kurulunun teklifi ve Senatonun onayıyla yaz okulu açılabilir. Yaz okulu ile ilgili hususlar “Erciyes Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği” hükümlerine göre düzenlenir. Ancak Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması dersleri Yaz Okulunda açılamaz.

Fakülteye Kayıt

MADDE 6 —(1)Öğrencilerin Eğitim Fakültesi’ne kayıtları Üniversite Yönetimi tarafından belirlenen esaslara uygun olarak yapılır. Fakülteye kayıt işlemi adayın bizzat kendisi tarafından yaptırılır. Ancak haklı ve geçerli mazereti olanların kayıtları yakınları tarafından da yaptırılabilir. Fakülteye kayıt için;

a)Lise veya dengi meslek okulu mezunu olmak (yabancı ülke liselerinden alınan diplomaların denkliğinin Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir),

b)ÖSYM tarafından yapılan sınav sonucunda Fakültenin lisans programlarından birine yerleştirilmiş olmak.

c) Yabancı uyruklu öğrencilerin Fakülteye kayıtları, ilgili mevzuat hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır.

d)Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Eksik belge ile ve posta yoluyla kesin kayıt yapılmaz. Belirlenen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.

e)Fakülteye kesin kayıt yaptıran öğrenciye öğrenci kimlik kartıverilir. Kimlik kartının kaybedilmesi durumunda, yerel veya ulusal bir gazetede yayımlanan kayıp ilanına istinaden yenisi verilir. Üniversiteden mezun olan veya ilişiği kesilen öğrencilerin kimlik kartlarıgeri alınır.

Kayıt Yeniletme

MADDE 7 – (1)Kayıt yeniletme ve ders alma işlemleri, her dönemin başında Senatonun belirleyeceği tarihler arasında yapılır. Kayıt yeniletmenin ve alınan derslerin geçerli olabilmesi için katkı payı ve öğrenim ücreti ile ilgili “Erciyes üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği” hükümlerine uygun işlem yapılması gerekmektedir.

(2) Haklı ve geçerli nedenlerle bu süreler içinde kaydını yeniletemeyen öğrenciler Akademik Takvimde belirlenen sürenin sonuna kadar Dekanlığa başvurmak zorundadırlar. Başvurular Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

(3) Belirlenen süreler içinde kaydını yeniletmeyen öğrenciler, o dönemde derslere devam edemezler, sınavlara giremezler ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Eğitim-Öğretim Planları
MADDE 8 – (1) 
Fakültede ders geçme ve kredi sistemi uygulanır. Bölüm Kurulları, bir sonraki eğitim-

öğretim yılının teorik ve uygulamalı dersleri ile bitirme tezi, bitirme ödevi, proje ve stajlarını gösteren eğitim-öğretim planlarını Yükseköğretim Kurulu tarafından konuya ilişkin alınan kararlara ve Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine uygun olarak hazırlayarak her yılın en geç Nisan ayı sonuna kadar Dekanlığa sunarlar. Eğitim-öğretim planları Fakülte Kurulunun kabulü ve Senatonun onayından sonra yürürlüğe girer. Bölüm Başkanlıkları akademik programlara ilişkin hazırladıkları kurs kataloglarını Türkçe ve İngilizce olarak Fakültenin web sayfasında yayınlarlar.

Yandal Programları

MADDE 9 –(1) Öğrencilere, 24.04.2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre kendi programları dışında başka bir programı yandal programı olarak izleme imkânı verilebilir. Yandal programı ayrı lisans programı anlamını taşımaz.

Çift Anadal Programları

MADDE 10– (1) Öğrencilere, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre aynı zamanda başka bir fakülte veya yüksekokulun eğitim-öğretim programına devam etme ve ikinci bir lisans diploması alma imkânı sağlanabilir. Ancak başka birimlerin öğrencileri, öğretmen yetiştirme programlarını çift anadal lisans programı olarak seçemezler. Fakülte bünyesindeki iki ayrı öğretmen yetiştirme programı arasında çift anadal programının uygulanması, Yükseköğretim Kurulu’nun iznine bağlıdır.

Dersler

MADDE 11 – (1) Programlarda yer alan dersler; zorunlu veseçmeli olmak üzere ikigruba ayrılır. Zorunlu dersler, öğrencinin almak ve başarılı olmak zorunda olduğu derslerdir. Seçmeli dersler, öğrencinin belirli ders grupları içinden seçmek durumunda olduğu derslerdir. Bölümler bazı dersler için ön şartlar tanımlayabilir. Belirlenen ön şartlar ve ön şartlı dersler ilgili programın eğitim-öğretim planlarında gösterilir.

Öğrencinin kayıtlı olduğu bölüm veya program dışındaki birimlerden alacağı dersler, içerik ve kredileri dikkate alınarak Bölüm Başkanlığını önerisi ve Fakülte Kurulunun onayıyla belirlenir.

Akademik Danışmanlık

MADDE 12 — (1) Öğrencilerin eğitim-öğretim, kişisel ve yönetimle ilgili sorunlarının çözümüne yardımcı olmak ve öğrencileri yönlendirmek üzere, öğretim yılı başlamadan önce bölüm başkanlıklarının önerisi ve Yönetim Kurullarının kararıyla öğretim elemanları arasından akademik danışmanlar görevlendirilir. Akademik danışmanlar, sorumluluklarına verilen öğrencilerin kayıt yeniletme, ders seçme ve mezuniyet gibi işlemler yanında diğer sorunlarının çözümüne de yardımcı olmak üzere öğrenim süresi boyunca haftada iki saat zaman ayırırlar. Bu iki saatlik faaliyet, bölümlerin eğitim planlarında iki saatlik kredisiz uygulamalı bir ders olarak yer alabilir.

Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı, Yeterlik ve Muafiyet Sınavları

MADDE 13 — (1) Fakültenin bazı programlarına zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı konulabilir. Buna ilişkin eğitim-öğretim faaliyetleri Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ile Erciyes Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetmeliği ve ilgili mevzuata göre yürütülür.

(2)Hazırlık sınıfı bulunmayan programlara kaydolan öğrencilerden zorunlu yabancı dil dersinden muaf olmak isteyenlerin, Erciyes Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan yabancı dil muafiyet sınavına girerek başarılı olmaları gerekir. İlgili öğrenciler, bu sınavın sonuçları belli oluncaya

kadar yabancı dil derslerine devam etmek zorundadırlar.

Ders Muafiyeti

Madde 14 - ÖSYM tarafından yapılan sınavlar neticesinde Eğitim Fakültesi’ne bağlı programlara yeni kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında alıp başarılı oldukları derslerden muafiyet talebinde bulunabilirler. Muafiyet talebinde bulunulan derslerin son beş yıl içerisinde başarılmış olması şartı aranır. Öğrenciler, not durum belgesi (transkript) ve ders tanımlarının ekli olduğu bir dilekçeyle, Eğitim Fakültesi’ne kayıt yaptırdıkları eğitim-öğretim yılının başladığı ilk iki hafta içerisinde Dekanlığa başvurmak zorundadırlar. Belirtilen süre içinde muafiyet başvurusunda bulunmayan öğrenciler, bir daha muafiyet talebinde bulunamazlar. Muafiyet başvuruları yalnızca bir kez ve yukarıda belirtilen süre içinde yapılır ve başvuru tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde, bu Yönerge hükümlerine göre İntibak Komisyonları tarafından değerlendirilir ve Yönetim Kurulunca karara bağlanır. Yönetim Kurulu bir öğrencinin muaf olduğu dersleri dikkate alarak üst dönemlere intibakının yapılmasına karar verebilir. Muafiyet talebinde bulunan öğrenciler, başvuruları sonuçlanıncaya kadar ilgili derslere devam etmek zorundadırlar.

Ders Alma
MADDE 15 – (1)
Öğrenciler, kayıt yeniletme süresi içinde internet aracılığıyla alacakları dersleri

belirlerler. Kayıt yeniletme işlemi danışmanın onayından sonra kesinleşir.

(2)Kayıt yeniletme süresi içinde; birinci yıl öğrencileri açılan tüm derslere diğer öğrenciler ise öncelikle başarısız oldukları (FF, FD, DD, DC notu aldıkları) ve daha önce almaları gerekip de alamadıkları derslere kayıt yaptırmak zorundadırlar. Öğrenciler, aldıkları dersleri, kayıt yeniletme süresi içinde değiştirebilir, silebilir veya yeni ders alabilirler. Azami ders yükü sınırları içinde kalmak şartıyla öğrenciler, notlarını yükseltmek üzere daha önce alıp başarılı oldukları derslere yeniden kaydolabilirler.

(3)Eğitim-öğretim planlarından kaldırılan derslerden başarısız olan öğrenciler, bu derslerin yerine konulan dersleri alırlar, yerine konulan ders yoksa bu derslerden sorumlu tutulmazlar, ancak mezun olabilmeleri için gerekli toplam krediyi tamamlamak üzere başka ders alırlar.

(4)Öğrenciler, Yönetim Kurulu kararıyla Erciyes Üniversitesi’nin veya yurt içi ve yurt dışındaki diğer üniversitelerin ilgili birimlerinden de ders alabilirler.

(5)Öğrenciler, sadece kaydoldukları derslere devam ederler ve bu derslerin sınavlarına girerler. Kaydolmadığı dersin sınavına giren öğrencinin notu iptal edilir.

(6)Bir öğrencinin her dönemde alabileceği haftalık azami ders yükü 34 saattir. Yandal veya çift anadal programlarına kayıtlı olan öğrenciler için haftalık azami ders yükü 40 saattir. Azami ders yüküne zorunlu, seçmeli, Atatürk İlke ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil, Mesleki Yabancı Dil, Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar, ders niteliğinde olan yıl içi projeleri, bitirme ödevi, bitirme tezi ve benzeri gibi haftalık ders dağıtım programında yer alan bütün dersler dâhildir.

(7)Birinci sınıf öğrencileri ile genel not ortalaması 2.00’nin altında olan öğrenciler üst dönemlerden ders alamazlar. Genel not ortalaması 2.00’nin üstünde olan ve alttan dersi olmayan öğrencilerle alttan dersi olduğu halde genel not ortalaması 2.50’nin üstünde olan öğrenciler en fazla iki üst dönemden olmak kaydıyla, her dönemde azami ders yükü kadar ders alabilirler. Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması üst dönemlerden alınamaz.

a)Genel not ortalaması 1.00-1.99 arasında olan öğrenciler, azami ders yükünün en fazla % 75’i kadar ders alabilirler.

b)Genel not ortalaması 1.00’ın altında olan öğrenciler ise, azami ders yükünün en fazla % 50’si kadar ders alabilirler.

(8)Gerektiğinde bölümün talebi, Fakülte Kurulu’nun teklifi ve Senatonun onayı ile bazı zorunlu dersler her iki dönemde de açılabilir. Bulunduğu dönemden farklı bir dönemde açılan dersler de açıldığı dönemin ders yüküne dâhildir.

(9) Yurt içi ve yurt dışı öğrenci değişim programlarına katılan öğrencilerle ilgili işlemler bu değişim programlarına ait yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. Yönetmeliği bulunmayan bir değişim programından yararlanmak isteyen öğrencilerin bulunması halinde yapılacak iş ve işlemler, ilgili bölümün görüşü ve Yönetim Kurulu’nun kararına göre yürütülür. Öğrencilerin değişim programlarından aldığı derslerin, kredileri de göz önünde bulundurularak Fakülteden almak zorunda oldukları derslerden hangisinin karşılığı olarak sayılacağına yine Yönetim Kurulu karar verir. Ayrıca yurt dışında alınan ve başarılı olunan ders/dersler kredi karşılığı ile birlikte yurtdışındaki orijinal isim ve kodları ile transkriptlerde yer alır.

Kredi Hesabı
MADDE 16 —(1)
Eğitim-öğretim faaliyetlerinin kredi değerleri iki ayrı şekilde tespit edilir ve eğitim-

öğretim planlarında gösterilir.

a)Yerel Kredi: Bir dönem süreyle verilen teorik derslerin haftalık bir saati bir kredidir. Bir dönem süreyle ders uygulamaları, laboratuar, bitirme tezi, ödevi veya projesi gibi uygulamalı derslerin iki saati bir kredi ve bir dönem devam eden seminerlerin dört saate kadarı bir kredi sayılır.

b)AKTS: Bir dersin hedeflenen öğrenme çıktılarını kazandırmak amacıyla planlanan öğrenim aktivitelerini başarıyla tamamlamak için gerekli zamanı temel alarak belirlenen iş yüküne dayalı olarak Bölüm Kurulları tarafından tespit edilir ve Fakülte Kurulu tarafından onaylanır. Bir dönemde okutulan derslere ait AKTS’nin sayısal değerinin toplamı 30’dur. Öğrenciler lisans öğrenimleri süresince toplam 240 AKTS değerinde ders almak zorundadırlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Derse Devam ve Yoklamalar, Sınavlar, Başarının Ölçülmesi, Değerlendirilmesi ve Yatay Geçişlere İlişkin Esaslar

Derse Devam ve Yoklamalar

MADDE 17 —(1)Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadırlar. Devam zorunluluğunun sınırı, teorik derslerde% 70, uygulamalı derslerde ise % 80’dir. Bu şartları yerine getiremeyen öğrenciler dönem sınavlarına giremezler. Öğrencilerin devam durumları, ders sorumlularınca izlenir. Öğrencilerin alacakları sağlık raporları, derse devam sürelerinin hesabında hiçbir surette dikkate alınmaz. Bir dersin devamını alıp da başarısız olan öğrencilerin, dersi tekrarlamaları durumunda, Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması dersleri hariç, yeniden devam şartı aranmaz.

Sınavlar
MADDE 18 —(1)
Ara sınavları, mazeret sınavları, dönem sonu sınavları, bütünleme sınavlarıaşağıdaki

esaslara göre yapılır:

a)Bu sınavlar; test, yazılı, sözlü, uygulamalı veya yazılı-sözlü, yazılı-uygulamalı ya da yazılı-sözlü- uygulamalı olarak yapılabilir. Sınav şekillerinden hangilerinin uygulanacağına ilgili öğretim elemanının isteği ve bölüm başkanlığının teklifi üzerine Yönetim Kurulu tarafından sınavların başlamasından en geç 15 gün önce karar verilir.

b)Öğrenciler, sınav programlarında belirtilen gün, saat ve yerde sınava girmek zorundadırlar. Öğrencinin girmeyi hak etmediği bir sınava girmesi halinde aldığı not iptal edilir. Öğrenciler, sınavlarda kimlik belgelerini yanlarında bulundurmak ve gerektiğinde görevlilere göstermek zorundadırlar.

c)Dinî ve millî bayramlar dışında cumartesi ve pazar günleri de sınav yapılabilir.ç) Bir günde, birden fazla dersin sınavı yapılabilir.

d) Bir ders için her dönemde en az bir ara sınavı yapılır. İlgili öğretim elemanının isteği, bölüm başkanlığının önerisi üzerine, Yönetim Kurulu birden fazla ara sınav yapılmasına karar verebilir ve bu sınavlardan biri seminer, ödev ve proje şeklinde de olabilir. Bu seminer, ödev ve projelerin ara sınavı not ortalamasına katılması işleminde normal ara sınavlara uygulanan esaslara aynen uyulur. Birden çok seminer, ödev ve projeden alınan notlar tek bir ara sınav notu olarak birleştirilebilir.

e)Haklı ve geçerli sebeplerle ara sınava giremeyen öğrencilere Yönetim Kurulu’nca mazeret sınavı hakkı tanınabilir. Ara sınavlarındışındaki sınavlar için mazeret sınavı hakkı kullanılamaz. Mazeret sınavından yararlanmak isteyen öğrencilerin ders dönemi bitmeden ve mazeretin sona ermesinden itibaren en geç yedi gün içinde Dekanlığa başvurmaları gerekir. Mazeret sınavı hakkı aynı ders için birden fazla kullanılamaz. Mazeret sınavları ilgili dönemin son haftasında yapılır.

f)Derse kayıt ve devam şartlarını sağlayan öğrenciler, akademik takvime uygun olarak dönem sonu sınavlarına girerler.

g)Bütünleme sınavları her dönem sonrasında o dönemin dersleri için yapılabilir. Bütünleme sınavının yöntemine ve tarihine Fakülte Kurulu karar verir.

h) Öğrencinin bir dersi birkaç defa alması halinde en son alınan notlar geçerlidir.

ı) Yarıyıl sonu sınavı sonucunda başarılı olan öğrenciler not yükseltmek amacıyla bütünleme sınavına girebilirler. Not yükseltmek için sınava girmek isteyen öğrenciler, o dersin bütünleme sınavının yapılacağı tarihten en az üç gün önce ÖBİSİS’ten sınava gireceklerini belirtmek zorundadırlar. Aksi durumda sınava giremezler, sınava girseler dahi aldıkları notlar geçersiz sayılır.

i) Bütünleme sınavlarından sonra devamını almış olmak kaydıyla dönemine bakılmaksızın mezun olabilmek için bir dersi kalan (okul deneyimi, öğretmenlik uygulamaları, kurum deneyimi, okullarda gözlem dersi ve hazırlık sınıfı hariç) öğrencilere tek ders sınav hakkı verilir.

Sınav Düzeni ve Sonuçların İlanı

MADDE-19-(1) Sınavlar, Bölüm Başkanlıklarınca görevlendirilen öğretim elemanlarınca yapılır. Sınavın yürütülmesinden dersi okutan öğretim elemanı ve görevli gözetmenler birlikte sorumludur. Sorumlu öğretim elemanı, sınav sonuçlarını sınav tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde Öğrenci Bilgi Sisteminde ilan eder ve sınav evrakını Dekanlığa teslim eder. Sınav evrakı, sınav tarihinden itibaren en az iki yıl süreyle saklanır.

Mazeretler ve İzinli Sayılma

MADDE-20 — (1)Kayıt yeniletme, derse devam ve sınavlara girme şartlarından birini, Yükseköğretim Kurulunca esasları belirtilen haklı ve geçerli bir sebeple yerine getiremeyen öğrencilerin hakları saklı tutulur ve kaybettikleri süre azâmi yasal öğrenim süresinden sayılmaz.

a) Öğrencilerin kayıtları, belgeleyecekleri önemli ve haklı sebeplerinin bulunması halinde, Yönetim Kurulu kararı ile azami bir yıla kadar dondurulabilir ve bu süre azami yasal öğrenim süresine eklenir. Kayıt dondurma başvurularının dönemin başlangıcından itibaren bir ay içinde yapılması gerekir.

b) Ülkemizi veya Üniversitemizi temsil amacıyla bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere ve yarışmalara katılan öğrenciler ilgili Yönetim Kurulu’nca derslerden ve ara sınavlardan izinli sayılır ve bu süreler devamsızlık olarak değerlendirilmez.

page6image5824368

c) Öğrencilere, öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak burslu veya burssuz yurt içi / yurt dışı eğitim, staj, araştırma, bilgi-görgü artırma gibi imkânların doğması hâlinde; Yönetim Kurulu kararı ile her seferinde en fazla bir yıla kadar izin verilebilir. Ancak bu izin süresi azami yasal öğrenim süresine dâhildir ve bu konudaki başvuruların, kayıt yeniletme süresinin sonuna kadar yapılması gerekir. Bu haklardan yararlanmak isteyen öğrenciler, her defasında öğrenim harcını yatırmak ve kayıt yeniletmek zorundadırlar

ç) Nörolojik ve Psikiyatrik rahatsızlıklar nedeniyle tüm öğrenim süresi içinde devamsızlığı iki yılı aşan öğrenciler, yeni bir sağlık raporu getirdikleri takdirde öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler ve rapor süreleri azami öğrenim süresinden sayılmaz.

Başarının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi
MADDE 21 — (1) 
Sınavlar 100 puan üzerinden ölçülür. Bir dersin ara sınav, dönem sonu ve bütünleme

sınav sonuçları sayısal puan ile gösterilir. Öğrencinin girmediği sınavların puanı sıfırdır.

a) Ara sınav puan ortalaması, öğrencinin ara sınavlarda almış olduğu puanların toplamının yapılmış olan ara sınav sayısına bölünmesi ile belirlenir. Bu suretle bulunacak buçuklu sayı tam sayıya yükseltilir.

b) Ham başarı puanı, dönem sonu veya bütünleme sınav puanının % 60’ına, ara sınav puan ortalamasının % 40’ının eklenmesiyle hesaplanır. Bu oranların hesabında kesirler aynen korunur, ancak ham başarı puanının belirlenmesinde buçuklu sayılar tam sayıya tamamlanır.

c) Ham başarı puanlarının başarı notlarına dönüştürülmesi işlemi, Senato tarafından belirlenen “Erciyes Üniversitesi Bağıl Not Dönüşüm Yöntemleri”, Yöntem 1 esaslarına göre gerçekleştirilir.

ç) Bir dersten başarılı olmak için başarı notunun en az CC olması gerekir. Notu DC, DD, FD ve FF olan öğrenciler o dersten başarısız sayılırlar.

d)Öğrencilerin özel durumları veya derslerin nitelikleri dikkate alınarak verilebilecek diğer notlar aşağıda tanımlanmıştır.

“ST” notu, Fakülteye başka üniversitelerin eğitim fakültelerinden yatay geçiş yolu ile gelen ya da ÖSYM Sınavı ile Fakülteye kayıt yaptıran öğrencilere evvelce almış oldukları ve denkliği ilgili yönetim kurulunca tanınan dersler için verilir. “ST” notu, not ortalamasına katılmaz.

Yaz okulunda diğer üniversitelerden alınan ve başarılı olunan derslere de ST notu verilir ve not ortalamasına katılmaz. Yaz okullarında diğer üniversitelerden aldığı derslerden başarısız olanların notu öğrenci otomasyonu sistemine “FF” veya “UT” notu olarak işlenir.

“GT” notu, not ortalamasına katılmayan derslerden başarı gösteren öğrencilere verilir. Bu notlara bağıl dönüşüm uygulanır.

“UT” notu, not ortalamasına katılmayan derslerden başarı gösteremeyen öğrencilere verilir. Bu notlara bağıl dönüşüm uygulanır.

“ET” notu, Üniversite Senatosu’nca belirlenen derslerden ilgili birimlerce uygulanan muafiyet sınavı sonunda kredisiz olarak muaf tutulan öğrencilere verilir. “ET” notu, not ortalamasına katılmaz.

“NT” notu, derse devam şartını veya ders uygulamasına ilişkin şartları yerine getirmediği için başarısız olan öğrencilere verilir. “NT” notu, not ortalaması hesabından “FF” notu işlemi görür.

“BT” notu, kredisiz derslerden ve stajlardan başarılı öğrencilere verilir. “BT” notu, not ortalamasına katılmaz. Bu notlara bağıl dönüşüm uygulanmaz.

“KT” notu, kredisiz derslerden ve stajlardan başarısız öğrencilere verilir. “KT” notu, not ortalamasına

katılmaz. Bu notlara bağıl dönüşüm uygulanmaz.

e) Farabi, Erasmus ve benzeri değişim programlarından yararlanarak başka üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerin aldıkları notların eşdeğerliği, ilgili Bölüm Başkanlığı’nın önerisi ile Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

Sınav Sonucuna İtiraz

MADDE 22 — (1)Öğrenciler, başarı notlarına itiraz edemezler, ancak ara sınavlar ve dönem sonu sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. Öğrenciler, itirazlarını notların Öğrenci Bilgi Sisteminde kesin onay/ilan tarihinden itibaren yedi gün içinde yazılı olarak Dekanlığa yapabilirler. İtiraz, ilgili öğretim elemanı tarafından incelendikten sonra bölüm başkanı tarafından tetkik edilir. Sonuç, Yönetim Kurulu’nda karara bağlanır. İtirazın tetkik ve değerlendirilmesi, itirazın yapıldığı tarihten itibaren en geç on beş gün içinde sonuçlandırılır.

Genel Not Ortalamasının Belirlenmesi

MADDE 23 —(1)Öğrencilerin genel not ortalamaları şu şekildebelirlenir: Bir öğrencinin bir dersten aldığı ağırlıklı puanı, dersin yerelkredisi ile başarı notu katsayısının çarpımıdır. Genel not ortalaması, alınan bütün derslerin ağırlıklı puan toplamının, derslerin yerel kredileri

toplamına bölünmesiyle bulunur. Elde edilen ortalama virgülden sonra iki haneli olarak gösterilir.

Başarılı ve Üstün Başarılı Öğrenciler

MADDE 24 — (1) Kayıt yaptırdığı tüm dersleri geçmiş olmak şartıyla, genel ve dönem not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler başarılı sayılırlar. Bu öğrencilerden bir dönem sonunda en az normal ders yükü ile, o dönemin not ortalaması 3.00-3.49 arasında olanlar dönem onur öğrencisi, 3.50-4.00 arasında olanlar üstün onur öğrencisi sayılırlar. Bu öğrencilerin listesi her dönem sonunda ilan edilir.

Yatay Geçişler

MADDE 25 – (1) Fakültenin bölümlerine, başka üniversitelerin eğitim fakültelerinden yapılacak yatay geçişler; Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ve Senato tarafından belirlenen esaslara uygun olarak yapılır.

(2) Yatay geçiş başvuruları kabul edilen öğrencilerin intibakları yeni eğitim-öğretim yılının ilk haftası sonuna kadar, bu yönerge hükümlerine göre intibak komisyonlarınca değerlendirilir ve Yönetim Kurulu’nca karara bağlanır.

Birim İçi Geçişler
MADDE 26
(1) Fakültenin aynı puan türünden öğrenci alan bölümleri arasında, birim içi geçişler,

Yükseköğretim Kurulu’nun iznine bağlıdır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Katkı Payı, Öğrenim Ücreti, Kayıt Silme ve Sildirme

Öğrenci Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti

MADDE 27 – (1)Öğrenciler, kayıtlarını yeniletebilmek için her dönem öğrenci katkı payını veya öğrenim ücretini ödemek zorundadır. Kaydın silinmesi halinde, alınan öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti iade edilmez.

(2)Öğrencilerin katkı payları veya öğrenim ücretleri, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi hükümleri uyarınca tahsil edilir.

(3)Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibariyle yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde birinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti öder.

(4)Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibariyle yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren birinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde ödeyecekleri öğrenci katkı payının yarısını öder.

Kayıt Silme ve Sildirme
MADDE 28–(1) 
Aşağıdaki hallerde öğrencinin Yönetim Kurulu kararıyla Üniversite ile ilişkisi kesilir:

a) Yükseköğretim KurumlarıÖğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre üniversiteden çıkarma cezasıalması,

b) Kaydının silinmesini yazılı olarak istemiş olmak (Kendi isteği ile kaydını sildirenlerin kaydı tekrar açılmaz).

c) Öngörülen kayıt kabul şartlarını yerine getirmediğinin ve sundukları belgelerin veya verdikleri bilgilerin yanlış veya eksik olduğunun sonradan anlaşılması.

ALTINCI BÖLÜM Mezuniyet ve Diplomalar

Mezuniyet Derecesi

Madde 29—(1)Bir öğrencinin mezun olabilmesi için kayıtlı olduğu programın gerektirdiği zorunlu asgari kredi miktarı kadar ders alması, bütün derslerini başarması ve genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir.

Ön Lisans Diploması Verilmesi ve Meslek Yüksekokuluna İntibak
Madde 30 –(1)
Lisans öğrenimini tamamlayamayan veya tamamlayamayacağı anlaşılan ve ilk iki yılın

bütün derslerini başaran öğrencilere, talep etmeleri halinde ön lisans diploması verilir.

(2)Lisans öğrenimini tamamlayamayan veya tamamlayamayacağı anlaşılan öğrencilerin başvurmaları halinde Meslek Yüksekokullarına intibakları ilgili yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

(3)İlk iki yılın bütün derslerini başarmış olsalar dahi, lisans öğrenimlerine devam eden öğrenciler ile ilgili yasa ve yönetmelikler gereğince yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alanlara ön lisans diploması verilmez.

(4)Ön lisans diplomasını alarak lisans programından ilişiği kesilenler, kendilerine tanınacak yasal bir haktan yararlanarak öğrenimlerine devam etmek istedikleri takdirde ön lisans diplomalarını iade etmek zorundadırlar.

Diplomalar

Madde 31–(1) Fakülteyi başarı iletamamlayanlara ilgili programın “lisans diploması” ve “diplomaeki”verilir. Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrencilere geçici mezuniyet belgesi verilir.

Diploma bir defa verilir. Kaybedilmesi halinde diploma ikinci nüsha olarak yeniden düzenlenir. Diplomalar Dekan ve Rektör tarafından imzalanır.

YEDİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin İşleri

Madde 32 — (1)Öğrencilerin disiplin soruşturması işlemleri Yükseköğretim Kanununun 54 üncü maddesi ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. Herhangi bir sebeple yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezası alan öğrenciler, bu süre içerisinde eğitim-öğretim ve sosyal faaliyetlere katılamaz ve üniversitenin tesislerine giremezler.

Tebligat

Madde 33- Her türlü tebligat öğrencinin Fakülteye kayıt sırasında bildirdiği adrese yazılı olarak yapılmak ya da öğrencinin numarasına ait e-posta adresine bildirilmek veya Fakülte tarafından öğrenci ilan panosunda ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır. Fakülteye kaydolurken bildirdikleri adresi değiştirip bu değişikliği Fakülteye bildirmemiş bulunan ya da yanlış veya eksik bildirmiş olan öğrenciler, Fakülte kayıtlarındaki adreslerine tebligatın yapılmadığını ileri süremezler.

Yönergede hüküm bulunmayan haller
Madde 34 – 
(1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; Erciyes Üniversitesi Önlisans ve Lisans

Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat hükümleri kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönerge
Madde 35 – 
(1) Erciyes Üniversitesi Senatosu tarafından 25.02.2005 tarih ve 04 sayılı kararı ile kabul

edilen “Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
Madde 36
— (1) Bu yönerge 01.09.2012 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 37
— (1) Bu Yönerge hükümlerini Eğitim Fakültesi Dekanı yürütür.