ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI DERS TANIMLARI

 

I. DÖNEM

 

TÖP 101 Türk Dil Bilgisi I: Ses Bilgisi                                                                  (2 0 2)

Türkçenin tarihsel gelişimi ve yayılma alanı; Türk dilleri ailesi. Türkiye Türkçesinin sesbilgisi özellikleri; sesler (ünlü ve ünsüzler), ünlü ve ünsüzlerin özellikleri; ses uyumları (ünlü uyumu, ünsüz uyumu); ses (ünlü ve ünsüz) değişmeleri (darlaşması, yuvarlaklaşma, benzeşme, ayrışma, türeme, düşme, ötümlüleşme, ötümsüzleşme; kaynaşma, ünlü çatışması, ikileşme), kaynaştırma ünsüzleri, bağlantı ünlüsü; hece.

Yazım bilgileri: Tarih boyunca kullanılan Türk alfabeleri; yazımın önemi ve gerekliliği; ses değişmelerinin yazıda gösterilmesi; hecelerin yazılışı, satır sonlarında sözcüklerin hecelere bölünerek yazılışı; yazım uygulamaları.

 

TÖP 103 Osmanlı Türkçesi I                                                                                  (2 0 2)

Arap harfli Türk alfabesi, bitişik ve ayrı harfler, yazma çalışmaları.

 

TÖP 105 Edebiyat Bilgi ve Kuramları I                                                                 (2 0 2)

Edebiyata ait kavramlar, bunların birbirleriyle ilişkileri, nazım ve nesir türlerini belirleyen öğelerin yöntem açısından karşılaştırılması, edebiyata konu olan olaylar ve sonuçları, edebi düşünce hareketleri; sistematik edebiyat teknikleri ve edebiyat kuramları.

 

TÖP 107 Yazı Yazma Teknikleri                                                                            (1 2 2)

Yazı kavramı, güzel yazma yöntem ve teknikleri, büyük temel harfler, küçük temel harfler; eğik büyük yazı harfleri ve yazılış yönleri, bitişik eğik yazı küçük harfleri ve yazılış yönleri, rakam ve işaretlerin yazılışı, büyük ve küçük temel harflerle bitişik, dik ve eğik el yazısı, dik ve eğik el yazısıyla metinler oluşturma, çeşitli dekoratif, antik vb. yazılar, uygulama çalışmaları, düzgün ve okunaklı yazı uygulamaları.

 

TÖP 109 Yazılı Anlatım I                                                                                        (2 0 2)

Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar. Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım; öznel anlatım, nesnel anlatım;  paragraf; paragraf türleri (giriş-gelişme-sonuç paragrafları). Metnin tanımı ve metin türleri (bilgilendirici metinler, yazınsal metinler); metin olma koşulları (bağlaşıklık, tutarlılık, amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinlerarası ilişkiler). Yazılı anlatım (yazılı kompozisyon: serbest yazma, planlı yazma); planlı yazma aşamaları (konu, konunun sınırlandırılması, amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi; yazma planı hazırlama, kâğıt düzeni); bilgilendirici metinler (dilekçe, mektup, haber, karar, ilan/reklam, tutanak, rapor, resmi yazılar, bilimsel yazılar) üzerinde kuramsal bilgiler; örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları; bir metnin özetini ve planını çıkarma; yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.

 

TÖP 111 Sözlü Anlatım I                                                                                        (2 0 2)

Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri. Sözlü anlatım; konuşma becerisinin temel özellikleri (doğal dili ve beden dilini kullanma); iyi bir konuşmanın temel ilkeleri; iyi bir konuşmacının temel özellikleri (vurgu, tonlama, duraklama; diksiyon vb.). Hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma; hazırlıklı konuşmanın aşamaları (konunun seçimi ve sınırlandırılması; amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi, planlama, metni yazma; konuşmanın sunuluşu). Konuşma türleri I: (karşılıklı konuşmalar, söyleşi, kendini tanıtma, soruları yanıtlama, yılbaşı, doğum, bayram v.b. önemli bir olayı kutlama, yol tarif etme, telefonla konuşma, iş isteme, biriyle görüşme/röportaj yapma, radyo ve televizyon konuşmaları, değişik kültür, sanat programlarına konuşmacı olarak katılma v.b.). Değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları, konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.

 

TÖP 113 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I                                                        (2 0 2)

Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması.

 

TÖP 115 Yabancı Dil I                                                                                            (3 0 3)

Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste ilgi çekici bağlamlar yaratılarak, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar verilerek, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanımı gösterilerek öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri geliştirilecek ve yabancı dil yeterlikleri artırılacaktır.

 

TÖP 117 Eğitim Bilimine Giriş                                                                               (3 0 3)

Eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, politik temelleri), eğitim biliminin tarihsel gelişimi, 21.yüzyılda eğitim biliminde yönelimler, eğitim bilimlerinde araştırma yöntemleri, Türk Milli Eğitim Sisteminin yapısı ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler.

 

II. DÖNEM

 

TÖP 102 Türk Dil Bilgisi II: Şekil Bilgisi                                                              (2 0 2)

Türkçenin yapısal özellikleri; sözcük (kök, gövde, taban, ek), kökenlerine göre sözcük türleri [yerli sözcük, yabancı sözcük: kökenbilgisi(etimoloji)], yapılarına göre sözcük türleri (yalın sözcük, türemiş sözcük, bileşik sözcük), türlerine göre sözcükler [ad, sıfat, eylem(fiil), belirteç(zarf), adıl(zamir), bağlaç, ilgeç(edat), ünlem]; Türkçenin ekleri (a) yapım ekleri, b) çekim ekleri, c) fiilimsi ekleri, d) çatı ekleri, e) ekfiil ekleri); Türkçede sözcük türetme yolları. Sözcük vurgusu. Sözcüklerin kök/gövde ve eklerini çözümleme uygulamaları.

Yazım bilgileri: Kimi sözcüklerin ve eklerin yazımı (“ile” sözcüğünün yazılışı; “imek” ekfiilinin çekimli biçimlerde yazılışı;  “ise” ve “iken” birimlerinin yazılışı; “-ki” ekiyle “ki” bağlacının yazılışı, “-de” ekiyle “de” bağlacının yazılışı, fiilimsilerin yazılışı); yabancı sözcüklerin yazılışı, büyük ve küçük harflerin kullanıldığı durumlar; gün ve ay adlarının yazılışı; sayıların yazılışı, Romen rakamlarının yazılışı; Güneş, Ay ve gezegen adlarının yazılışı; bileşik sözcüklerin yazılışı; terimlerin, deyimlerin ve atasözlerinin yazılışı; ikilemelerin yazılışı; pekiştirmeli sözcüklerin yazılışı;  yazım uygulamaları.

 

TÖP 104 Osmanlı Türkçesi II                                                                                (2 0 2)

Osmanlı Türkçesinin dil ve imlâ özellikleri, Arapça ve Farsça kelimeler, tamlama şekilleri.

 

TÖP 106 Edebiyat Bilgi ve Kuramları II                                                               (2 0 2)

Türk edebiyatının başlangıcından günümüze kadar geçirdiği aşamalar, edebi türler, nazım şekilleri, vezin ve kafiye çeşitleri, edebi sanat anlayışları.

 

TÖP 108 Yazılı Anlatım II                                                                                       (2 0 2)

Yazılı anlatımda düşünceyi temellendirme yolları (tanımlama, örneklendirme, karşılaştırma, tanık gösterme, alıntı yapma, istatistiklerden yararlanma); anlatım biçimleri (açıklayıcı, tar-tışmacı, betimleyici, öyküleyici anlatım); bunlar üzerinde kuramsal bilgiler, örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları. Bilgilendirici metinler (makale, köşeyazısı, söyleşi, fıkra, deneme, eleştiri, günlük, anı, gezi yazısı, yaşamöyküsü, özyaşamöyküsü v.b.) üzerinde kuramsal bilgiler, örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma denemeleri. Yazınsal metinler (şiir, öykü, roman, oyun, deneme vd) üzerinde kuramsal bilgiler; örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları; yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.

 

TÖP 110 Sözlü Anlatım II                                                                                       (2 0 2)

Metin okuma teknikleri (sesli okuma, sessiz okuma, güdümlü okuma, eleştirel okuma vd); okunan metinleri, izlenen olay, film, tiyatro vb’yi sözlü olarak anlatma çalışmaları (özetleme, değerlendirme ve yorumlama); konuşma türleri II: (topluluk karşısında konuşma: bir olayı, anıyı anlatma; bir duyuruyu iletme; öykü, oyun, film anlatma; ders anlatma, konferans verme, söylev/nutuk, v.b.; tartışmalı toplantılarda yapılan konuşmalar: tartışma, münazara, açıkoturum, panel, forum, sempozyum, kurultay(kongre), seminer, çalıştay vb); konuşmada kullanılabilecek anlatım biçimleri (tartışmacı, açıklayıcı, betimleyici ve öyküleyici anlatım); konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar, değişik konularda hazırlıklı konuşma yapma; konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.

 

TÖP 112 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II                                                       (2 0 2)

Siyasi alanda yapılan devrimler, Siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, Hukuk alanında yapılan devrimler, Toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, Ekonomik alanda yapılan yenilikler, 1923-1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası, Türk Devriminin İlkeleri- Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik-Bütünleyici ilkeler.

 

TÖP 114 Yabancı Dil II                                                                                          (3 0 3)

Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste öğrencilerin “Yabancı Dil I” dersinde kazandıkları bilgi ve becerilerin bir üst seviyeye çıkartılması hedeflenmelidir. Bu yapılırken ilgi çekici bağlamlar yaratılmasına, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar yapılmasına, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanılmasına ve bu yolla öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri ile yabancı dil yeterliklerinin artırılmasına özen gösterilmelidir.

 

TÖP 116 Eğitim Psikolojisi                                                                         (3 0 3)

Eğitim-Psikoloji ilişkisi, eğitim psikolojisinin tanımı ve işlevleri, öğrenme ve gelişim ile ilgili temel kavramlar, gelişim özellikleri (bedensel, bilişsel, duygusal, sosyal ve ahlaki gelişim), öğrenmeyi etkileyen faktörler, öğrenme kuramları, öğrenme kuramlarının öğretim süreçlerine yansımaları, etkili öğrenme, öğrenmeyi etkileyen faktörler (motivasyon, bireysel faktörler, grup dinamiği ve bu faktörlerin sınıf içi öğretim sürecine etkisi).

 

 

III. DÖNEM

 

TÖP 201 Türk Dil Bilgisi III: Sözcük Bilgisi                                                         (2 0 2)

Sözcük ve sözcük bilgisi çalışmaları; adlar: ad, önad(sıfat), adıl(zamir), belirtgeç(zarf) ve bunlarla ilgili uygulamalar, eylemler(fiiller), bunlara ilişkin uygulamalar; ilgeçler(edatlar), bağlaçlar, ünlem.

 

TÖP 203 Eski Türk Edebiyatı I                                                                              (2 0 2)

15.-16. yy. Türk Edebiyatından seçme metinler üzerinde inceleme çalışmaları. Dönemin dil anlayışı, toplumsal durumu ve dünya görüşünü ortaya koyacak çalışmalar. Divan edebiyatının temel özellikleri, belli başlı türleri ve önemli temsilcileri.

 

TÖP 205 Yeni Türk Edebiyatı I                                                                              (2 0 2)

Birinci ve İkinci Dönem Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı ürünlerini tanımaya yönelik çalışmalar. Dönemin önemli ürünlerinden seçilen metinler üzerinde çözümlemeler yapma ve böylece dönemin özellik ve etkilerini saptama çalışmaları. Dönem içinde önem kazanan sanatçıların toplumsal, kültürel etkilerinin yapıtlarından yola çıkarak belirlenmesi.

Servet-i Fünun ve Fecr-i Âti dönemi Türk edebiyatında belli başlı kişilikler ve döneme yön veren toplumsal olaylar. Bu dönemlere ait ve karakteristik özellikler gösteren bazı ürünlerin çözümlenmesi ve bunların Türkçe eğitiminde kullanılması.

 

TÖP 207 Türk Halk Edebiyatı I                                                                             (2 0 2)

Halk Edebiyatı kavramının saptanmasına yönelik çalışmalar. İslamiyet öncesi ve sonrası eski Türk destanları, masalları, efsaneleri, halk hikayeleri ve şiirleri. Halk edebiyatının kollarını tanıma. Metinler üzerinde çözümleme çalışmaları. Bu metinlerin ilköğretim için uygun olanlarını seçme çalışmaları.

 

TÖP 209 Bilimsel Araştırma Yöntemleri                                                               (2 0 2)

Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.), bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.

 

TÖP 211 Bilgisayar I                                                                                              (2 2 3)

Bilişim teknolojileri, yazılım ve donanım ile ilgili temel kavramlar, genel olarak işletim sistemleri, kelime işlemci programları, elektronik tablolama programları, veri sunumu, eğitimde İnternet kullanımı, bilişim teknolojilerinin sosyal yapı üzerindeki etkileri ve eğitimdeki yeri, bilişim sistemleri güvenliği ve ilgili etik kavramları.

 

TÖP 213 Öğretim İlke ve Yöntemleri                                                                    (3 0 3)

Öğretimle ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretimin planlanması (ünitelendirilmiş yıllık plan, günlük plan ve etkinlik örnekleri), öğrenme ve öğretim stratejileri, öğretim yöntem ve teknikleri, bunların uygulama ile ilişkisi, öğretim araç ve gereçleri, öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları, öğretmen yeterlikleri.

 

 

 

 

SEÇMELİ 1 DERSLERİ

 

TÖP 215 Türk Halk Bilimi ve Eğitim                                                                     (3 0 3)

Türk Dili ve Edebiyatı alanının önemli alt bilim dallarından olan Türk halk bilimi ile eğitimin ve dolayısıyla Türkçe eğitiminin ilişkisi. Türk Halk Bilimi metinlerinin Türkçe öğretiminde kullanılması.

 

TÖP 217 Türkçenin Anlam Bilimi                                                              (3 0 3)

Dil ve anlam bilimi çalışmaları açısından Türkçenin değerlendirilmesi. Türk dilinin genel anlam bilimi, eş zamanlı ve genel Türk Dili alanı çerçevesinde  karşılaştırmalı olarak incelenmesi.

 

TÖP 219 Şiir İncelemeleri                                                                                      (3 0 3)

Eski ve Yeni Türk edebiyatı ürünlerinden biri olan şiir incelemelerinin yapılması. Türk Klâsik edebiyatı şiir örneklerinde Aruz, edebi sanatların gazel, kaside vb. nazım türleri üzerinde uygulamalı olarak gösterilmesi. Yeni Türk şiirinde ise şiir inceleme metotları ile şiir incelemeleri.

 

TÖP 221 Hikâye İncelemeleri                                                                                (3 0 3)

İlk hikâyelerden bu güne özellikle Cumhuriyet dönemi hikâye örnekleri üzerinde inceleme yapılması. Özellikle son dönem hikâyecileri hakkında bilgi verilmesi.

 

TÖP 223 Türkçe ve Eğitim                                                                                     (3 0 3)

Türkçe ve eğitimin ilişkisi. Türkçe öğretiminde eğitimin önemi. Eğitim kuramlarının Türkçeye uygulanması.

 

IV. DÖNEM

 

TÖP 202 Türk Dil Bilgisi III: Cümle ve Metin Bilgisi                                          (3 0 3)

Sözdizimi, Türkiye Türkçesi söz diziminin genel özellikleri-ilkeleri; belirtme öbekleri; cümle, cümlenin öğeleri, türleri, cümle çözümü.

 

TÖP 204 Eski Türk Edebiyatı II                                                                            (2 0 2)

17.-18. yy. Türk Edebiyatından seçme metinler üzerinde inceleme çalışmaları. Aruz ölçüsünün temel mantığı. Aruz öğretiminde karşılaşılan sorunlar. Aruz ölçüsünün melodisini öğretmeye yönelik çözümleme çalışmaları. Aruz ölçüsünün Türkçe ve edebiyat öğretiminde kullanmaya yönelik modern çalışma biçimleri ve yöntem geliştirme.

 

TÖP 206 Yeni Türk Edebiyatı II                                                                            (2 0 2)

Milli edebiyat dönemindeki düşünce hareketleri, bu hareketlerin ortaya çıkardığı edebiyat yönelimlerinin en az birer yapıt okunmasıyla ortaya konması. Bu dönemlere ait önemli edebiyatçıların belirgin özellikleriyle birlikte tanıtılması. Milli edebiyat döneminin 20. yüzyıl Türk edebiyatına etkileri.

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında 50’li yıllara kadar olan gelişmeler. Düzyazı, şiir ve tiyatro alanında ortaya çıkan önemli yapıtların incelenmesi.

 

TÖP 208 Türk Halk Edebiyatı II                                                                           (2 0 2)

Halk şiirinin önemli temsilcilerini ve örneklerini tanıma, temel özelliklerini ve halk şiirinin dil özelliklerini, yöresel kullanımlarını saptama. Halk şiiri ve halk hikâyelerini ilköğretimin çeşitli düzeyleri için eğitsel bakış açısıyla değerlendirme.

TÖP 210 Genel Dilbilimi                                                                                         (3 0 3)

Dilbilim kavramı ve dilbilimin temel kavramları. Saussure ve yapısalcılık, Avrupa (Prag dilbilim okulu) ve Amerikan yapısalcılığı, sözcelem kuramları, göstergebilim gibi çeşitli alanların dil incelemeleriyle ilgili yaklaşımlarının tanıtılması. Dilbilim çalışmalarına yön veren önemli kişiliklerin (Martinet, Bloomfield, Harris, Hjelmslev, Chomsky vb.) çalışmalarıyla birlikte ele alınması. Betimsel boyutun yanı sıra dilin kullanımına yönelik edimbilimsel çözümlemelerin de yapılması.

 

TÖP 212 Bilgisayar II                                                                                             (2 2 3)

Bilgisayar destekli eğitim ile ilgili temel kavramlar, öğeleri, kuramsal temelleri, yararları ve sınırlılıkları, uygulama yöntemleri, bilgisayar destekli öğretimde kullanılan yaygın formatlar, ders yazılımlarının değerlendirilmesi ve seçimi, uzaktan eğitim uygulamaları, veri tabanı uygulamaları, bilgisayar ve internetin çocuklar/gençler üzerindeki olumsuz etkileri ve önlenmesi.

 

TÖP 214 Etkili İletişim                                                                                           (3 0 3)

Kişiler arası iletişimin tanımı, iletişim modeli, iletişim unsurları ve özellikleri, etkili dinleme ve geri bildirim, kişiler arası iletişimi engelleyen etkenler (kaynak, kanal, alıcı, vb.), iletişimi kolaylaştıran etkenler, duyguların iletişimde rolü ve kullanılması, iletişimde çatışma ve önlenmesi, öğrenci, öğretmen, veli iletişiminde dikkat edilmesi gereken önemli hususlar, iletişim uygulamaları.

 

TÖP 216 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı                                        (2 2 3)

Öğretim Teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirilmesi öğretim gereçlerinin geliştirilmesi (çalışma yaprakları, etkinlik tasarlama, tepegöz saydamları, slaytlar, görsel medya (VCD, DVD) gereçleri, bilgisayar temelli gereçler), eğitim yazılımlarının incelenmesi, çeşitli nitelikteki öğretim gereçlerinin değerlendirilmesi, İnternet ve uzaktan eğitim, görsel tasarım ilkeleri, öğretim materyallerinin etkinlik durumuna ilişkin araştırmalar, Türkiye’de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu.

 

V. DÖNEM

 

TÖP 301 Anlama Teknikleri I: Okuma Eğitim                                                      (2 2 3)

Okuma becerisinin kuramsal boyutlarıyla açıklanması. Toplumda okuma alışkanlığının yaygınlaşması için yapılması gerekenler ve okuma becerisine yönelik tekniklerin incelenmesi. Okuma çeşitleri ve amaca bağlı olarak okuma çeşidinin seçimi. Türkçe eğitiminde okuma becerisini geliştirme çalışmaları. ‘Eleştirel okuma’ kavramını metinlerden yola çıkarak örnekleme, eleştirel okuma çalışmaları ve alıştırmaları yapma.

 

TÖP 303 Anlama Teknikleri II: Dinleme Eğitimi                                      (2 2 3)

Dinleme becerisini geliştirici çalışmalar yapma. Ruhbilim araştırmalarından da yararlanarak dinleme etkinliğinin işleyişini ve verimlilik sürelerini belirginleştirme; dikkat sürelerinin belirlenmesi; bellekte tutma ve kavrama çalışmalarına dikkat çekme. Çeşitli ses ve görsel iletişim araçlarını kullanarak, tümel dinleme-anlama, seçici dinleme-anlama çalışmalarını örnekleme. Öğretmen adaylarına, ilköğretimdeki Türkçe derslerinde kullanmak üzere çeşitli dinleme-anlama alıştırmaları gösterme, tanıtma ve bu alıştırmaları kendilerinin de geliştirebilmeleri için olanak sağlama. Sınıf içinde çeşitli dinleme alıştırmaları gerçekleştirme.

 

TÖP 305 Çocuk Edebiyatı                                                                                      (2 0 2)

Dünyada ve Türkiye’de çocuk edebiyatının gelişimi. Çocukluk evresinde, nitelikli çocuk kitaplarıyla tanışmanın önemi ve okuma kültürü edinmiş düşünen, duyarlı bireylerin yetiştirilmesinde çocuk edebiyatı yapıtlarının işlevi. Çocuk edebiyatı yapıtlarında bulunması gereken özelliklerin(tasarım, içerik ve eğitsel) örneklerle incelenmesi. Niteliksiz çocuk kitaplarının örneklerle gösterilmesi ve bunların çocukların gelişim özellikleri üzerindeki olumsuz etkilerinin tartışılması. Öğretmen adaylarının, okuduğu-incelediği kitapların yaş gruplarına göre çocuklara uygunluğunun ve bunların çocukların hangi gelişimlerine katkı sağlayacağının belirlenmesine yönelik çalışmalar. Çocuklara seslenen çeşitli yazınsal türlerin(destan, masal, şiir, öykü, roman, v.b.) ve dilsel gereçlerin(sayışmaca, tekerleme, bilmece v.b.) çocukların gelişimlerine olan katkılarının belirlenmesi.

 

TÖP 307 Dünya Edebiyatı                                                                                      (3 0 3)

Dünya edebiyatından Türkçeye özenle çevrilmiş ve dünya edebiyatında tanınmış kitapların okunması ve çözümlenmesi. Dünya klasiklerinden yapılacak bir seçkinin, ezberci ve geleneksel özetleme, karakter tahlili ve betimleme anlayışına kaymadan, çağdaş edebiyat çözümleme anlayışları doğrultusunda incelenmesi. “Okuma Eğitimi” dersinde kazanılan ipuçlarını kullanarak eleştirel okuma uygulamaları.

 

TÖP 309 Topluma Hizmet Uygulamaları                                                               (1 2 2)

Topluma hizmet uygulamalarının önemi, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı yada düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma, topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması.

 

TÖP 311 Özel Öğretim Yöntemleri I                                                                      (2 2 3)

Alana özgü temel kavramlar ve bu kavramların alan öğretimiyle ilişkisi, alanının başta Anayasa ve Milli Eğitim Temel Yasası olmak üzere yasal dayanakları, alan öğretiminin genel amaçları, kullanılan yöntem, teknik, araç-gereç ve materyaller. İlgili Öğretim Programının incelenmesi(amaç, kazanım, tema, ünite, etkinlik, v.b.). Ders, öğretmen ve öğrenci çalışma kitabı örneklerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi.

 

TÖP 313 Sınıf Yönetimi                                                                                          (2 0 2)

Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar, sınıf içi iletişim ve etkileşim, sınıf yönetiminin tanımı, sınıf yönetimi kavramının sınıfta disiplini sağlamadan farklı yanları ve özellikleri, sınıf ortamını etkileyen sınıf içi ve sınıf dışı etkenler, sınıf yönetimi modelleri, sınıfta kurallar geliştirme ve uygulama, sınıfı fiziksel olarak düzenleme, sınıfta istenmeyen davranışların yönetimi, sınıfta zamanın yönetimi, sınıf organizasyonu, öğrenmeye uygun olumlu bir sınıf ortamı oluşturma (örnekler ve öneriler).

 

VI. DÖNEM:

 

TÖP 302 Anlatma Teknikleri I: Konuşma Eğitimi                                                (2 2 3)

Konuşma becerisinin kuramsal boyutlarıyla açıklanması. Düşüncenin betimlenmesi, açılımı, savunulması ve kanıtlanması, örneklenerek açık seçik biçimde üretim aşamasına sokuluşunun mercek altına alınması. Konuşma organları, diyafram kontrolü. Ses çalışmaları. Belli bir konuda akıcı ve güzel konuşma becerisinin geliştirilmesi. Öğretmen adaylarının, ilköğretim Türkçe dersleri için çeşitli konuşma alıştırmalarıyla tanıştırılmaları ve konuşma becerilerini geliştirebilmeleri için uygulama ortamlarının hazırlanması.

 

TÖP 304 Anlatma Teknikleri II: Yazma Eğitimi                                       (2 2 3)

Yazma becerisinin kuramsal boyutlarıyla açıklanması. Yazılı metin türleri konusunda öğrencileri bilinçlendirme ve uygulama çalışmalarıyla öğretmen adaylarının hem öğrenen hem de öğretici kişi olacakları bilinciyle hareket etmeleri için yazma çalışmalarının yapılması.

 

TÖP 306 Türk Dili Tarihi                                                                                       (2 0 2)

Türk Dilinin başlangıcından bugüne ses ve şekil bilgisi bakımından tarihi dönemlerinin karşılaştırılması. Türkçenin başlangıcından itibaren ölümsüz eserleri hakkında bilgi verilmesi.

 

TÖP 308 Türk Eğitim Tarihi                                                                                   (2 0 2)

Türk eğitim tarihinin, eğitim olgusu açısından önemi. Cumhuriyetten önceki eğitim durumu ve öğretmen yetiştiren kurumlar.  Türk Eğitim Devrimi 1: Devrimin tarihsel arka planı, felsefî, düşünsel ve politik temelleri. Türk Eğitim Devrimi 2: Tevhid-i Tedrisat Kanunu: tarihsel temelleri, kapsamı, uygulanışı ve önemi; Türk eğitim sisteminde laikleşme. Türk Eğitim Devrimi 3: Karma eğitim ve kızların eğitimi, Yazı Devrimi, millet mektepleri, halk evleri. Türkiye Cumhuriyeti eğitim sisteminin dayandığı temel ilkeler. Köy Enstitüleri, Eğitim Enstitüleri ve Yüksek Öğretmen Okulları. Üniversiteler ve öğretmen yetiştirme. Yakın dönem Türk eğitim alanındaki gelişmeler.

 

TÖP 310 Uygarlık Tarihi                                                                                        (2 0 2)

Giriş, Mezopotamya uygarlıkları, Mısır uygarlığı, İran uygarlığı, Çin ve Hint uygarlıkları, Anadolu uygarlıkları, Orta Asya Bozkır uygarlığı, Yunan ve Helen uygarlığı, Roma ve Bizans uygarlığı, Orta Amerika uygarlıkları, İslam uygarlığı, Batı uygarlığı, keşifler ve bilimsel buluşlar.

 

TÖP 312 Özel Öğretim Yöntemleri II                                                                    (2 2 3)

Türkçe öğretiminin yöntem, teknik, kavram, ilke, ortam ve dayanakları, yönetmelikleri, öğrenme-öğretme süreçleri,  ilköğretim okullarında uygulanmakta olan Türkçe dersi öğretim programlarının eleştirel bakış açısıyla incelenip değerlendirilmesi, etkinlikler yoluyla okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerilerinin dilin kurallarına uygun olarak geliştirilmesi, dilbilgisi öğretim alanındaki bilgilerin beceriye dönüştürülmesi, Türkçe öğretiminde kullanılacak metinlerin seçimi, metnin özellikleri, metinle ilgili soruların hazırlanması ve değerlendirilmesi, metnin çeşitli yönlerden incelenmesi, kazanılan bilgi ve becerilerin daha kalıcı olmasının sağlanması için uygulama çalışmaları, ölçme- değerlendirmenin araç, tür ve yöntemleri, Türkçe öğretiminde ölçme ve değerlendirme. Düzeye uygun metinlerle çağdaş bir öğretim ortamı hazırlama çalışmaları.

 

TÖP 314 Ölçme ve Değerlendirme                                                                        (3 0 3)

Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi, ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar, ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikler (güvenirlik, geçerlik, kullanışlılık), eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri, geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçlar (yazılı sınavlar, kısa yanıtlı sınavlar, doğru-yanlış tipi testler, çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar, ödevler), öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar (gözlem, görüşme, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası, araştırma kağıtları, araştırma projeleri, akran değerlendirme, özdeğerlendirme, tutum ölçekleri), ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemler, öğrenme çıktılarını değerlendirme, not verme, alanı ile ilgili ölçme aracı geliştirme.

 

VII. DÖNEM:

 

TÖP 401 Tiyatro ve Drama Uygulamaları                                                 (2 2 3)

Geleneksel tiyatro kavramının Aritoteles’ten beri gelişimi. Tiyatro alanına ilişkin temel kavramlar. Canlandırma ve canlandırma teknikleri. Doğaçlama çalışmaları. Tiyatro diline yönelik saptamalar. Dramaturji, yorumlama ve sahneleme. Yaratıcı drama kavramının ve çalışmalarının tanıtılması. Yaratıcı drama çalışmalarından Türkçe eğitiminde yararlanma yolları. Oyunlaştırma teknikleri ve Türkçe öğretimi. Oyun kavramı. Oyunun psikolojik temelleri ve oyun-eğitim ilişkisi.

 

TÖP 403 Türkçe Ders Kitabı İncelemeleri                                                            (2 0 2)

Ders kitabının bir dersin en önemli gereçlerinden biri olarak öğretimdeki yeri. Ders kitabını oluşturan dış koşullar (yasalar, yönetmelikler; okul türleri, piyasa koşulları vb.) ile iç koşulların (kullanılacak yöntemler, konu alanının özellikleri, fiziksel yapı koşulları vb.) tanıtılması ve bu konuda uygulamaların yapılması. Ders kitabı inceleme alanında dünyadaki birikimden yararlanma. Bir ders kitabında önemli olan dil, konusal bütünlük sınamayı ve sağlamlaştırmayı öngören alıştırma biçimleri ve zenginliği, Türkçe derslerinde metin seçimi ve çeşitliliği, sayfa düzeni ve grafik öğelerin kullanımı gibi öğelerin işlevi ve bunların farklı anlayışlara göre oluşturulmuş (eski-yeni) ders kitapları üzerinde uygulamalı olarak gösterilmesi. Her öğretmen adayının, kendi alanıyla ilgili bir ders kitabını çok açılı bir anlayışla kuşatabilmesi ve bir değerlendirme raporu yazması için gereken çalışmaların yapılması. Bu çalışma için Cumhuriyetin ilk yıllarından günümüze kadar uygulanan farklı öğretim programları için hazırlanmış farklı anlayışlardaki ders kitapları uygulama örneği olarak kullanılmalı.

 

TÖP 405 Okul Deneyimi                                                                                        (1 4 3)

Öğretmenin ve bir öğrencinin okuldaki bir gününü gözlemleme, öğretmenin bir dersi işlerken dersi nasıl düzenlediğini, dersi hangi aşamalara böldüğünü,  öğretim yöntem ve tekniklerini nasıl uyguladığını, derste ne tür etkinliklerden yararlandığını, dersin yönetimi için ve sınıfın kontrolü için öğretmenin neler yaptığını,  öğretmenin dersi nasıl bitirdiğini ve öğrenci çalışmalarını nasıl değerlendirdiğini gözlemleme, okulun örgüt yapısını, okul müdürünün görevini nasıl yaptığını ve okulun içinde yer aldığı toplumla ilişkilerini inceleme, okul deneyimi çalışmalarını yansıtan portfolyo hazırlama.

 

TÖP 407 Rehberlik                                                                                                 (3 0 3)

Temel kavramlar, öğrenci kişilik hizmetleri, psikolojik danışma ve rehberliğin bu hizmetler içerisindeki yeri, rehberliğin ilkeleri, gelişimi, psikolojik danışma ve rehberliğin çeşitleri, servisler (hizmetler), teknikler, örgüt ve personel, alandaki yeni gelişmeler, öğrenciyi tanıma teknikleri, rehber-öğretmen işbirliği, öğretmenin yapacağı rehberlik görevleri.

 

TÖP 409 Özel Eğitim                                                                                              (2 0 2)

Özel eğitimin tanımı, özel eğitimle ilgili temel ilkeler, engelliliği oluşturan nedenler, erken tanı ve tedavinin önemi, engele bakışla ilgili tarihsel yaklaşım, zihinsel engelli, işitme engelli, görme engelli, bedensel engelli, dil ve iletişim bozukluğu olan, süregelen hastalığı olan, özel öğrenme güçlüğü gösteren, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan, otistik ve üstün yetenekli çocukların özellikleri ve eğitimleri, farklı gelişen çocukların oyun yoluyla eğitimi, özel eğitime muhtaç çocukların ailelerinde gözlenen tepkiler, ülkemizde özel eğitimin durumu, bu amaçla kurulmuş kurum ve kuruluşlar.

 

SEÇMELİ 2 DERSLERİ:

 

TÖP 411 Türk Tarihi ve Kültürü                                                                            (2 0 2)

Türklerin anayurdu Orta Asya’dan göçler; Türklerin İslam dinini kabulü; İslam dini etkisinde Türk kültürü ve uygarlığı; Selçuklu ve Osmanlı Tarihi ve uygarlığı; Balkan ve I. Dünya Savaşı ve sonuçları.

 

TÖP 413 Sosyoloji                                                                                                   (2 0 2)

Sosyoloji ile ilgili temel kavramlar, sosyolojinin çalışma alanları ve sosyal bilimler içindeki rolü, sosyal değişme, sosyal norm ve roller, aile, eğitim, kültür ve toplum, güncel sosyolojik araştırmalar ve sonuçları. Türk toplumunun sosyal yapısı.

 

TÖP 415 Vatandaşlık Bilgisi                                                                                  (2 0 2)

İnsan ve toplum; toplum hayatını düzenleyen kurallar; aile, okul ve toplumda demokratik hayat; devlet ve devlet şekilleri; demokrasi ve evrimi; anayasal hayat ve Cumhuriyet’in temel ilkeleri; temel hak ve ödevler; temel insan hakları; Türk devlet anlayışı; yerel yönetimler.

 

TÖP 417 Türkiye Coğrafyası                                                                                 (2 0 2)

Türkiye’nin jeolojik yapısı, jeomorfolojik özellikleri, akarsular, göller ve denizler, iklimi, toprakları ve korunması, Türkiye bitki örtüsü, doğal hayvan toplulukları. Türkiye’deki bölge kavramı ve ülkeyi oluşturan bölgelerin fiziki, beşeri ve ekonomik coğrafya özellikleri ve bu bölgelerin Türkiye ekonomisindeki yerinin incelenmesi.

 

TÖP 419 Felsefe                                                                                                     (2 0 2)

Felsefe ile ilgili temel kavramlar, felsefe ve bilim, felsefenin çalışma alanları ve sosyal bilimler içindeki rolü, başlıca felsefi akımlar, Türkiye’de ve dünyadaki düşünürlerin görüşlerinin incelenmesi, felsefi perspektifin geliştirilmesi, felsefe eğitim ilişkisi, eğitimin felsefi temelleri ve eğitim programlarına etkisi, çağdaş felsefe akımları.

 

TÖP 421 Çevre Bilimi                                                                                             (2 0 2)

Çevre kavramı: Çevre biliminin tarihsel gelişimi. İnsanlar ve çevre, nüfus ve çevre, bölgesel ve yerel çevre sorunları: su, toprak, hava, radyoaktif kirlilik ve diğer kirlilik kaynakları. Biyolojik çeşitlilik ve Türkiye’deki durum: Flora ve fauna. Türkiye’deki endemik hayvan ve bitki türleri, tehlike altındaki canlı türleri. Çevre ile ilgili kuruluşlar ve etkinlikleri, çevre eğitimi, sürdürülebilir kalkınma.

 

TÖP 423 Kültürel Coğrafya                                                                                   (2 0 2)

Kültürel coğrafyanın gelişimi; mekansal doku-kültürel mekan dokusu; yaklaşımlar-teoriler; kültür, temel kavramlar ve tanımlar, kültürel coğrafyanın konusu; kültür ocağı, yayılma, kültürel ekosistem, bütünleşme, coğrafi görünüm; halk kültürü ve popüler kültür coğrafyası; çevre ve kültür etkileşimi; kültür bölgeleri, kültürel farklılıklar ve kültürel çatışmanın incelenmesi.

 

TÖP 425 Günümüz Dünya Sorunları                                                                      (2 0 2)

Açlık, fakirlik, insan hakları, nüfus, ırkçılık, vb. sorunların incelenmesi, alternatif görüşler, enerji sorunu ve çözüm önerileri.

 

TÖP 427 Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım                                                                    (2 0 2)

Sağlık bilgisi tanımı, amacı, sağlıkla ilgili gelişmeler, sık rastlanan hastalıklar, vücudun çeşitli organlarının bakımı, enfeksiyonel ve ölümcül hastalıklardan korunma, sağlıklı yaşam. İlkyardım, tanımı, amacı, yaralanma, donma, yanık, güneş çarpması, zehirlenme, boğulma, kırık çıkıklar, solunum ve kalp durmasında ilkyardım.

 

VIII. DÖNEM

 

TÖP 402 Cumhuriyet Tarihi                                                                                   (2 0 2)

Osmanlı İmparatorluğu''''''''nun son dönemleri, I. Dünya Savaşı, Cumhuriyetin kurulması, Kurtuluş Savaşı, Cumhuriyetin ilanından günümüze siyasi olaylar (Musul sorunu, Hatay’ın anavatana katılımı, Kore savaşı, Kıbrıs sorunu, paktlar), Cumhuriyetin ilanından günümüze siyasal, kültürel, ekonomik ve eğitim alanındaki gelişmeler.

 

TÖP 404 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi                                       (2 0 2)

Türk eğitim sisteminin amaçları ve temel ilkeleri, eğitimle ilgili yasal düzenlemeler, Türk eğitim sisteminin yapısı, yönetim kuramları ve süreçleri, okul örgütü ve yönetimi, okul yönetiminde personel, öğrenci, öğretim ve işletmecilikle ilgili işler, okula toplumsal katılım.

 

TÖP 406 Öğretmenlik Uygulaması                                                            (2 6 5)

Her hafta bir günlük plan hazırlama, hazırlanan planı uygulama, uygulamanın okuldaki öğretmen, öğretim elemanı ve uygulama öğrencisi tarafından değerlendirilmesi, değerlendirmeler doğrultusunda düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması, portfolyo hazırlama.

 

SEÇMELİ 3 DERSLERİ

 

TÖP 408 Dil ve Kültür                                                                                            (3 0 3)

Kültür kavramı, kültürün kaynakları, kültür öğeleri, uygarlık kavramı, kültürün ulusal benlik, ulusal kişilik, kültürel kimlik ve kültürel kişilik oluşturmadaki rolü, Türkçe öğretiminde kültür aktarımı, kültür aktarımının yasal dayanakları, kültürel kimliğin geliştirilmesi, bir kültür unsuru olarak dil, dil ve kültür ilişkisi, dilin kültür taşıyıcı özelliği, dilin kültürü koruması ve geliştirmesi, yazınsal metinler yoluyla ulusal ve evrensel değerlerin aktarılması, Türk kültürünü aktaracak metinler ve bunların eleştirel bakış açısıyla değerlendirilmesi, Türk tarihi, Türk kültürü ve Türkçe ilişkisi, dil sosyolojisi bakımından dil, kültür ve medeniyet bağlantısı, medeniyet-kültür ilişkisi ve iki kavramın farklı yönleri.

 

TÖP 410 Türkçe Eğitiminde Yaratıcı Düşünme Öğretim Yöntemleri                  (3 0 3)

Türkçe eğitiminde yeni yaklaşımlar. Yeni programların derse uygulanması. Yaratıcı düşüncelerin Türkçe derslerine uygulanması.

 

 

TÖP 412 Türkçe Eğitiminde Proje Geliştirme                                                       (3 0 3)

Türkçe eğitiminde yeni projeler için öğrencilerin teşvik edilmesi. Ortaya çıkan projelerin uygulanabilirliğinin denetlenmesi. İlköğretim 1. kademede hangi yeni projelerin uygulanabilirliği.

 

TÖP 414 Dilbilgisi Öğretimi                                                                       (3 0 3)

Türk dilbilgisinin temelleri. Ses bilgisi, yapı bilgisi, cümle bilgisi, anlam bilgisi gibi temel dilbilgisi kurallarının öğretimi ile ilgili yöntem ve teknikler. Türk dilbilgisinin öğretiminde yeni ilkeler ve yaklaşımlar.

 

 

TÖP 416 Türk Dünyası Dil ve Edebiyatı                                                               (3 0 3)

Türk dünyasında birçok Türk lehçesi konuşulmaktadır. Bunların her birinin yazılı ve sözlü edebiyatları vardır. Bu derste Türkçeye en yakın olan Azerice ve Gagauzcadan başlayarak lehçe örnekleri edebi metinlerden seçilerek verilecektir.

 

SEÇMELİ 4 DERSLERİ

 

TÖP 418 Roman İncelemeleri                                                                                (2 0 2)

Roman inceleme yöntem ve tekniklerinin verilmesi. Türk ve Dünya edebiyatının önde gelen yazarlarından örnek romanların verilen yöntem ve tekniklere göre incelenmesi.

 

TÖP 420 Türkçe Öğretiminde Edebi Metinler                                                      (2 0 2)

Türkçe öğretimi yapılırken seçilecek edebi metinleri belirleme. Bu metinler üzerinde çalışma. Eski Türk edebiyatı ve yeni Türk edebiyatı dönemlerinden seçilecek metinler üzerinde çalışmalar.

 

TÖP 422 Türkçenin Güncel Sorunları                                                                    (2 0 2)

Türkçenin günümüzde yaşadığı sorunların sınıflandırılması. İşyeri adları ile tabelalardaki yabancılaşma. Kelimelerin yanlış kullanımı sonucunda ortaya çıkan yanlış anlamlar. Bunların Türkçeye verdiği zararların belirlenmesi. Yazımda birliğin sağlanması. Türk Dil Kurumunun konu ile ilgili çalışmaları.

 

TÖP 424 Türk Tiyatro Tarihi                                                                                 (2 0 2)

Türk tiyatrosunun başlangıcından günümüze geçirdiği dönemler. Bu dönemlerde verilen önemli tiyatro eserleri. Cumhuriyet döneminde tiyatroya verilen önem ve ülkemizde açılan tiyatrolar. Günümüz tiyatro sahneleri ve sanatçıları.

 

TÖP 426 Türkçe Araştırmaları Tarihi                                                                   (2 0 2)

Türkçe üzerinde çalışmış kişiler hakkında bilgi. Bu kişilerin eserleri ve Türk dili araştırmalarına katkısı. Türkiye ve dünyada Türkçe araştırmaları üzerinde çalışan kurumlar hakkında bilgi.

 

TÖP 428 Bilgisayar Destekli Türkçe Öğretimi                                                     (2 0 2)

Bilgisayar ve benzeri teknolojik araçlar yardımıyla Türkçe öğretimi nasıl olmalıdır. Bilgisayar laboratuvarlarında işlenecek derste güncel uygulamaların Türkçe öğretiminde kullanılması.

 

SEÇMELİ 5 DERSLERİ

 

TÖP 430 Cinsel Sağlık Bilgileri                                                                             (2 0 2)

Sağlık, cinsellik ve eğitim; cinsel sağlık bilgileri eğitimi; toplumlarda cinselliğe bakış; değer oluşturma; cinsel kimlik gelişimi; ergenlik dönemindeki bedensel değişiklikler, ergenlik dönemindeki ruhsal değişiklikler, üreme sağlığı, karar verme süreci ve güvenli davranış; ergenlikte sağlığa zararlı alışkanlıklar.

 

TÖP 432 İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi                                                     (2 0 2)

İnsan hakları ve demokrasinin tanımı ve tarihi gelişimi, demokrasi, özgürlük ve eşitlik kavramları, farklı demokrasi anlayışları, demokratik kültür, okulda ve ailede demokrasi, demokratik yurttaşlık, haklar ve özgürlükler, çocuk ve kadın hakları, insan haklarıyla ilgili ulusal ve uluslar arası düzenlemeler (İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Çocuk Hakları Sözleşmesi vb.), insan hakları alanında yaşanan temel sorunlar, insan hakları ve demokrasi eğitimi.

 

TÖP 434 Siyasal Düşünceler Tarihi                                                                       (2 0 2)

Düşünce ve siyasal düşünce kavramları, siyasal düşüncenin tarihsel gelişimi, devlet, devletleri oluşturan unsurlar, devletlerin fonksiyonel özellikleri.

 

TÖP 436 Sosyal Psikoloji                                                                                       (2 0 2)

Bu dersin amacı, sosyal psikolojinin öğrencilere tanıtılmasıdır. Ders, sosyal psikolojinin tanımları, yöntemi ve tarihsel gelişimi ile başlayacaktır. Derste yer alacak diğer temel konular şunlardır: tutumlar ve tutum değişimi, sosyal algı, sosyal biliş, çatışma ve saldırganlık.

 

TÖP 438 Orta Doğu Coğrafyası                                                                             (2 0 2)

Türkiye’ye yakın olması ve çok değerli yeraltı zenginlikleri olması nedeniyle büyük güçlerin ele geçirmeye çalıştığı ve bugün bir ölçüde batılı büyük güçlerin elinde bulunan Ortadoğu coğrafyası. Bu coğrafyada barışın sağlanması için Türkiye’ye düşen rol vs.

 

TÖP 440 Türkiye’nin Doğal Kaynakları                                                               (2 0 2)

Doğal kaynakların oluşumu, sınıflandırılması, dağılışı, doğal kaynaklar ekonomisi, enerji kaynaklarının oluşumu, sınıflandırılması, dağılışı, enerji kaynakları ekonomisi, enerji nakli ve enerji politikaları, doğal kaynakların kullanımının ortaya çıkardığı sorunlar, bunlarla ilgili Dünyada ve Türkiye’de kuruluşlar, koruma stratejileri, Türkiye’deki ekosistem farklılıklarının analizi.

 

TÖP 442 Fen, Teknoloji ve Toplum                                                                       (2 0 2)

Bilim okuryazar birey özellikleri ve bu özelliklere ulaşmada fen ve teknoloji öğretiminin rolü, fen, teknoloji ve toplum arasındaki ilişki.

 

TÖP 444 Siyasi Coğrafya                                                                                       (2 0 2)

Tanımlar, siyasi coğrafya ile ilgili başlıca görüşler, siyasi coğrafyada fiziksel etkenler (konum, alan, sınırlar, yer şekilleri, iklim, sular, topraklar, doğal kaynaklar), siyasi coğrafyada beşeri etkenler (nüfus, kültür, askeri ve/veya siyasi, ekonomik topluluklar), Türkiyenin katıldığı siyasi oluşumlar (NATO, AB), Orta Doğu ülkeleri, Balkan ülkeleri, Kafkas ülkeleri ile ilişkiler, Türk Cumhuriyetleri, sınır aşan sular, boğazlar, kıt’a sahanlığı ve Ege sorunu, OECD ülkeleri, Dünyada siyasi ve ekonomik örgütler.

 

TÖP 446 İşaret Dili                                                                                                (2 0 2)                                                                                 

İşitme engelli bireylerin kullandığı işaret dilini öğrenmek, öğretmek ve sosyal yaşam içerisinde gerektiğinde bu dili kullanma becerisi kazandırmak.