EĞİTİM FAKÜLTESİ

                                               TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

DERS İÇERİKLERİ

 

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

 

I. YARIYIL

 

SBÖ 101 Sosyal Bilgilerin Temelleri                                                                         (2-0-2)

"Sosyal bilimler" ve "sosyal bilgiler" kavramları, sosyal bilimlerde bilgi, sosyal bilimlerin temel kavramları, başlıca sosyal bilimler ve birbirleriyle ilişkileri, sosyal bilgiler programlarının geliştirilmesinde sosyal bilimlerin rolü, sosyal bilgiler öğretiminin felsefi, eğitsel ve tarihsel temelleri, sosyal bilgiler gelenekleri.

 

SBÖ 103 Sosyal Psikoloji                                                                                           (2-0-2)

Psikoloji bilimi, psikolojinin alanları, sosyal psikolojinin psikoloji içindeki yeri, sosyal psikoloji alanı ve yöntemleri, insanın doğası, toplumsallaşma, sosyal algı, tutumlar ve değişmesi, sosyal etki, grup içinde bireysel davranış, kişiler arası çekicilik ve sevgi. 

 

SBÖ 105 Arkeoloji                                                                                                       (2-0-2)

Arkeolojinin tanımı, çalışma alanı, kullanılan yöntemler, arkeolojik tarihlendirme, arkeolojik buluntulardan insanlığın geçmişteki farklı deneyimlerini (barınma, beslenme, ticaret, teknoloji vs.) keşfetme, Türkiye ve dünyada ortaya çıkarılan önemli arkeolojik merkezler (Mısır, Mezopotamya, Çatalhöyük, Truva, Hattuşaş vb.), ünlü yabancı ve Türk arkeologlar ve önemli çalışmalarından örnekler.

 

SBÖ 107 Sosyoloji                                                                                                       (2-0-2)

Sosyolojinin tanımı, konusu, kapsamı, sosyolojide temel kavramlar, çalışma alanları, Dünyada ve Türkiye’de sosyolojinin tarihsel gelişimi, Türkiye’de ve dünyada önemli sosyologlar, sosyolojinin diğer bilimler ile ilişkisi, sosyal gruplar ve özellikleri, sosyolojide yöntem, birey toplum ilişkisi ve toplumun bireye etkisi, sosyolojik açıdan eğitim, eğitim toplum birey ilişkisi, toplumsal bir kurum olarak okul, öğretmen ve öğrencinin sosyolojik açıdan rol ve sorumlulukları, eğitimde fırsat eşitliği, sosyal hareketlilik, statü, sınıf ve tabakalaşma, kültür toplum ve medeniyet ilişkisi, güncel sosyolojik çalışmaların örnekleri.

 

SBÖ 109 Bilgisayar I                                                                                                   (2-2-3)

Bilişim teknolojileri, yazılım ve donanım ile ilgili temel kavramlar, genel olarak işletim sistemleri, kelime işlemci programları, elektronik tablolama programları, veri sunumu, eğitimde Internet kullanımı, bilişim teknolojilerinin sosyal yapı üzerindeki etkileri ve eğitimdeki yeri, bilişim sistemleri güvenliği ve ilgili etik kavramları.

 

SBÖ 111 Türkçe I: Yazılı Anlatım                                                                             (2-0-2)

Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar. Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım, öznel anlatım, nesnel anlatım, paragraf, paragraf türleri (giriş-gelişme-sonuç paragrafları). Metnin tanımı ve metin türleri (bilgilendirici metinler, yazınsal metinler), metin olma koşulları (bağlaşıklık, tutarlılık, amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinler arası ilişkiler). Yazılı anlatım (yazılı kompozisyon: serbest yazma, planlı yazma), planlı yazma aşamaları (konu, konunun sınırlandırılması, amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi, yazma planı hazırlama, kâğıt düzeni), bilgilendirici metinler (dilekçe, mektup, haber, karar, ilan/reklam, tutanak, rapor, resmi yazılar, bilimsel yazılar) üzerinde kuramsal bilgiler, örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları, bir metnin özetini ve planını çıkarma, yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.

 

 

 

 

SBÖ 113 Yabancı Dil I                                                                                                (3-0-3)

Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste ilgi çekici bağlamlar yaratılarak, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar verilerek, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanımı gösterilerek öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri geliştirilecek ve yabancı dil yeterlikleri artırılacaktır.

 

SBÖ 115 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I                                                          (2-0-2)     

Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması.

 

SBÖ 117 Eğitim Bilimine Giriş                                                                                  (3-0-3)

Eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, politik temelleri), eğitim biliminin tarihsel gelişimi, 21.yüzyılda eğitim biliminde yönelimler, eğitim biliminde araştırma yöntemleri, Türk Milli Eğitim Sisteminin yapısı ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler.

 

 

II. YARIYIL

 

SBÖ 102 Genel Fiziki Coğrafya                                                                                 (4-0-4)

Jeomorfoloji (temel jeoloji bilgileri, yeryüzü şekilleri bilgisi), hidrografya (akarsular, yeraltı suları, göller, denizler), iklim bilimi, toprak coğrafyası (oluşum, çeşitleri, dağılışı, toprak sorunları), bitki coğrafyası (yetişme ortamı şartları, dağılışı).

 

SBÖ 104 Eskiçağ Tarihi ve Uygarlığı                                                                        (2-0-2)

Eskiçağ tarihinin kapsamı ve kaynakları, Akdeniz uygarlığının önemli merkezleri (Mezopotamya, Mısır, Yunan/Helen, Roma vs.) ve Anadolu’da kurulan uygarlıklar, diğer antik uygarlıklar, Eskiçağ uygarlıklarının insanlığın gelişimine etkileri.

 

SBÖ 106 Felsefe                                                                                                           (2-0-2)

Felsefe ile ilgili temel kavramlar, felsefe ve bilim, felsefenin çalışma alanları ve sosyal bilimler içindeki rolü, başlıca felsefi akımlar, Türkiye’de ve dünyadaki düşünürlerin görüşlerinin incelenmesi, felsefi perspektifin geliştirilmesi, felsefe eğitim ilişkisi, eğitimin felsefi temelleri ve eğitim programlarına etkisi, çağdaş felsefe akımları.

 

SBÖ 108 Ekonomi                                                                                                        (2-0-2)

Temel ekonomi kavramları (ekonomi, üretim, tüketim, arz, talep, enflasyon, devalüasyon, deflasyon, mal, hizmet, yatırım, girişimcilik vb. kavramlar ve güncel hayatla ilişkileri), ekonomik sistemler, ekonomi ile ilgili kurumlar, ekonomik yaşama fikri ile toplumsal gelişme arasındaki ilişkiler.

 

SBÖ 110 Bilgisayar II                                                                                                 (2-2-3)             

Bilgisayar destekli eğitim ile ilgili temel kavramlar, öğeleri, kuramsal temelleri, yararları ve sınırlılıkları, uygulama yöntemleri, bilgisayar destekli öğretimde kullanılan yaygın formatlar, ders yazılımlarının değerlendirilmesi ve seçimi, uzaktan eğitim uygulamaları, veri tabanı uygulamaları, bilgisayar ve internetin çocuklar/gençler üzerindeki olumsuz etkileri ve önlenmesi.

 

 

SBÖ 112 Türkçe II: Sözlü Anlatım                                                                            (2-0-2)

Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri. Sözlü anlatım, konuşma becerisinin temel özellikleri (doğal dili ve beden dilini kullanma), iyi bir konuşmanın temel ilkeleri, iyi bir konuşmacının temel özellikleri (vurgu, tonlama, duraklama, diksiyon vb.). Hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma, hazırlıklı konuşmanın aşamaları (konunun seçimi ve sınırlandırılması, amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi, planlama, metni yazma, konuşmanın sunuluşu). Konuşma türleri: (karşılıklı konuşmalar, söyleşi, kendini tanıtma, soruları yanıtlama, yılbaşı, doğum, bayram v.b. önemli bir olayı kutlama, yol tarif etme, telefonla konuşma, iş isteme, biriyle görüşme/röportaj yapma, radyo ve televizyon konuşmaları, değişik kültür, sanat programlarına konuşmacı olarak katılma v.b.). Değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları, konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.

 

SBÖ 114 Yabancı Dil II                                                                                              (3-0-3)

Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste öğrencilerin “Yabancı Dil I” dersinde kazandıkları bilgi ve becerilerin bir üst seviyeye çıkartılması hedeflenmelidir. Bu yapılırken ilgi çekici bağlamlar yaratılmasına, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar yapılmasına, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanılmasına ve bu yolla öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri ile yabancı dil yeterliklerinin artırılmasına özen gösterilmelidir.

 

SBÖ 116 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II                                                         (2-0-2)  

Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler. 1923-1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası, Türk Devriminin İlkeleri: (Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik). Bütünleyici ilkeler.

 

 

III. YARIYIL

 

SBÖ 201 Türkiye Fiziki Coğrafyası                                                                           (2-0-2)

Türkiye’nin jeolojik yapısı, jeomorfolojik özellikleri, akarsular, göller ve denizler, iklimi, toprakları ve korunması, Türkiye bitki örtüsü, doğal hayvan toplulukları.

 

SBÖ 203 İslam Öncesi Türk Tarihi ve Kültürü                                                       (2-0-2)

İslam öncesi kurulan Türk devletlerinin tarihi: (Orta Asya’da kurulanlar, Orta Asya dışında kurulanlar), İslamiyet öncesi Türk toplumlarında kültür ve uygarlık.

 

SBÖ 205 Siyaset Bilimine Giriş                                                                                 (2-0-2)

Temel kavramlar, konusu, yöntemi, diğer bilim dallarıyla ilişkisi, siyasetin psikolojik, sosyal ve ekonomik temelleri, siyasal kurumlar, iktidar ve devlet, siyasal sistem ve rejimler, siyasal katılım, siyasal partiler, baskı ve çıkar grupları, kamuoyu, propaganda.

 

SBÖ 207 Temel Hukuk                                                                                                (2-0-2)

Temel hukuk kavramlar, toplumsal düzen ve hukuk kuralları, hukuki olaylar ve hukuki işlemler, hukuk sistemi, Türk hukuk sisteminin tarihsel gelişimi ve günümüzdeki yapısı, eğitim-hukuk ilişkileri.

 

SBÖ 209  Sanat ve Estetik                                                                                         (2-0-2)

Sanat ve estetik konusunda temel kavramlar; kişilerin zihinsel, duygusal ve devinimsel gelişiminde sanatın ve sanat eğitiminin yeri ve önemi; yaratıcılık sanat ve estetik duyarlılık  eğitimle sanat arasındaki ilişki, dünyada ve Türkiye’de sanatın gelişimi, sanatın kültürle ilişkileri, sanat eğitiminde tarihi mekanların kullanımı ve müzelerin önemi.

 

SBÖ 211 Bilimsel Araştırma Yöntemleri                                                                (2-0-2)

Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.), bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.

 

SBÖ 213 Eğitim Psikolojisi                                                                                        (3-0-3)

Eğitim-Psikoloji ilişkisi, eğitim psikolojisinin tanımı ve işlevleri, öğrenme ve gelişim ile ilgili temel kavramlar, gelişim özellikleri (bedensel, bilişsel, duygusal, sosyal ve ahlaki gelişim), öğrenmeyi etkileyen faktörler, öğrenme kuramları, öğrenme kuramlarının öğretim süreçlerine yansımaları, etkili öğrenme, öğrenmeyi etkileyen faktörler (motivasyon, bireysel faktörler, grup dinamiği ve bu faktörlerin sınıf içi öğretim sürecine etkisi).

 

SEÇMELİ-1 DERSLERİ

 

SBÖ 215 Bilgisayar Destekli Sosyal Bilgiler Öğretimi                                          (2 0 2) 

Flash, dreamviewer, photoshop yazılımları ile eğitsel websitesi, eğitsel animasyon ve çoklu ortamda ders materyallerinin hazırlanması.

 

SBÖ 217 İlköğretimde Sosyal Becerilerin Geliştirilmesi                                     (2 0 2)

Sosyal beceri kavramı, sosyal becerilerin geliştirilmesi; ilişkiyi başlatma ve sürdürme becerileri, grupla bir işi yürütme becerileri, duygulara yönelik beceriler, plan yapma ve problem çözme becerileri, saldırgan davranışlar ile başa çıkma becerileri, sosyal yeterlik; kendini ifade etme, kendine güven, arkadaşlarca kabul görme ve bunlara ilişkin ilköğretim düzeyinde uygulama etkinliklerinin kazandırılması.

 

SBÖ 219 Sosyal Bilgiler Öğretiminde Kavram Yanılgıları                                    (2 0 2)

Kavram ve anlamın tanımı, sosyal bilgi ve bilimlerdeki temel kavramlar, kavram öğrenme ve öğretme ilkeleri, kavram oluşturma ve kavram kazanma, olgu-kavram-genelleme ilişkisi, kavram geliştirme aşamaları, kavram yanılgısının tanımı, kavram yanılgılarının tespiti, kavram yanılgılarının nedenleri ve giderme yolları, sosyal bilgilerde karşılaşılan kavram yanılgıları, kavram yanılgılarını gidermede öğretim strateji, yöntem ve tekniklerinden yararlanma.

 

SEÇMELİ-2 DERSLERİ

 

SBÖ 221 Temel Beslenme İlkeleri                                                                            (2 0 2)

Temel beslenme ilkeleri, enerji gereksinmeleri ve hesaplanması, karbonhidratlar, yağlar, proteinler, vitaminler ve mineraller; yaşam evrelerinde beslenme, dengeli beslenme ve egzersiz, beslenme ve sağlık, besin öğelerinin kaybının önlenmesi.

 

SBÖ 223 Sağlık Bilgisi ve İlkyardım                                                                         (2 0 2)

Sağlık bilgisi tanımı, amacı, sağlıkla ilgili gelişmeler, sık rastlanan hastalıklar, vücudun çeşitli organlarının bakımı, enfeksiyonel ve ölümcül hastalıklardan korunma, sağlıklı yaşam. İlkyardım, tanımı, amacı, yaralanma, donma, yanık, güneş çarpması, zehirlenme, boğulma, kırık çıkıklar, solunum ve kalp durmasında ilk yardım.

 

SBÖ 225 Türkçenin Güncel Sorunları                                                                       (2 0 2)

Türkçenin günümüzde yaşadığı sorunların sınıflandırılması. İşyeri adları ile tabelalardaki yabancılaşma. Kelimelerin yanlış kullanımı sonucunda ortaya çıkan yanlış anlamlar. Bunların Türkçeye verdiği zararların belirlenmesi. Yazımda birliğin sağlanması. Türk Dil Kurumunun konu ile ilgili çalışmaları.

 

 

SBÖ 227 Fen, Teknoloji ve Toplum                                                                           (2 0 2)

Bilim okuryazar birey özellikleri ve bu özelliklere ulaşmada fen ve teknoloji öğretiminin rolü, fen, teknoloji ve toplum arasındaki ilişki.

 

 

IV.YARIYIL

 

SBÖ 202 Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya                                                       (4-0-4) 

Nüfus, yerleşme, göçler, diller, dinler, ırklar, kültürlerin yeryüzüne dağılışı. Tarım coğrafyası, hayvancılık, ormancılık, madenler ve enerji kaynakları, sanayi coğrafyası, dünya gıda kaynakları, ticaret, turizm.

 

SBÖ 204 Antropoloji                                                                                                    (2-0-2)

Antropolojinin tanımı ve kapsamı, çalışma alanları, yöntemi, antropolojinin gündelik yaşamla ilişkisi, ilk insanlar ve modern insanın ortaya çıkışı, insanoğlunun geçim şekillerinin evrimi, akrabalık sistemleri ve sosyal örgüt, siyasal örgütlenmelerin ortaya çıkışı, toplumsal tabakalaşma, toplumsal cinsiyet, din, dil, birey ve kültür gibi antropolojinin çalışma konuları, ülkemiz ve dünyadan belli başlı antropologlar, bunların çalışma alanları ve çalışmalarından örnekler.

 

SBÖ 206 Ortaçağ Tarihi                                                                                              (4-0-4)

İslamiyet’in doğuşu, Arap-İslam Devletleri (Dört Halife Dönemi, Emeviler, Abbasiler), Türk-İslam Devletleri (İdil Bulgarları, Karahanlılar, Gazneliler, Selçuklular ve varisleri), İslam Uygarlığı (Arap-Türk-Fars kültürlerinin İslam uygarlığına katkıları), Batı Dünyası ve Uygarlığı, Hıristiyanlığın doğuşu, yayılışı ve Batı dünyasına etkileri, Bizans Tarihi.

 

SBÖ 208 Bilim, Teknoloji ve Sosyal Değişme                                                         (2-0-2)

Geçmişte ve günümüzde bilim ve teknoloji ilişkisi, bilim ve teknolojinin sosyal değişime etkileri, insanlığın ortak bilim mirası, ünlü Türk ve yabancı bilim adamları, doku ve organ nakli, nano-teknoloji, gen teknolojisi gibi çağdaş bilimsel gelişmelerin yaşama etkisi, Türk Patent Enstitüsü, telif ve patent hakları, uzay ve havacılık çalışmaları.

 

SBÖ 210 Vatandaşlık Bilgisi                                                                                      (2-0-2)

İnsan ve toplum, toplum hayatını düzenleyen kurallar, aile, okul ve çevrede demokratik hayat, devlet ve devlet şekilleri, tarihsel süreç içinde egemenlik anlayışının evrimi, temel hak ve ödevler, anayasa, anayasal kurumlar, anayasal yaşam, Türk devlet geleneği, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel nitelikleri ve yapısı.

 

SBÖ 212 Çevre Bilimi                                                                                                  (2-0-2)

Temel ekolojik kavram ve ilkeler, ekosistemler, besin zincirleri, besin ağı, habitat, rekabet, simbiosis (ortak yaşam) ve mutualism (karşılıklı yaşama), yaşamın devamı (succession), toprak “biome” ları, enerji akışı, maddenin dolaşımı, nüfus artışı, ekolojik etki, erozyon, ormanların yok olması, kentsel çevreler, davranış kirliliği, çevre kirlenmesi, bataklıklar ve atık su, duyarlı insanların tepkisi, çevreyle ilgili karar verme, toprak ve su kaynakları ve bunların yönetimi, koruma (conservation), kültür ve ilkel yaşam, global bakış, ekolojik konu ve sorunlar.

 

SBÖ 214 Öğretim İlke ve Yöntemleri                                                                      (3-0-3)

Öğretimle ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretimin planlanması (ünitelendirilmiş yıllık plan, günlük plan örnekleri), öğrenme ve öğretim stratejileri, öğretim yöntem ve teknikleri, bunların uygulama ile ilişkisi, öğretim araç ve gereçleri, öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları, öğretmen yeterlikleri.

 

 

 

 

SEÇMELİ-3 DERSLERİ

 

SBÖ 216 Eğitsel Oyunlarla Sosyal Bilgiler Öğretimi                                             (2 0 2)

Eğitsel oyunların tanımı ve tarihçesi; Eğitsel oyunların sosyal bilgiler öğretiminin genel ve özel amaçları açılarından değerlendirilmesi; Eğitsel oyunların sosyal bilgiler kavramlarının öğretim ve öğrenimine sağladığı katkılar ile eğitsel oyunların sosyal bilgiler öğretiminde etkin kullanımına ilişkin görüş ve stratejilerin incelenmesi. Sosyal bilgiler öğretiminde zekâ oyunlarının yeri ve önemi; bu bağlamda Bulmaca, Puzzle ve Tangram gibi zekâ oyunlarının tanıtımı, sosyal bilgiler öğretimindeki kullanımı, öğrencilerdeki yaratıcı ve eleştirel düşüncenin gelişimine olan katkılarının pedagojik ve bilişsel kuramlar ışığında incelenmesi. Satranç ve problem çözme. Eğitsel oyun içerikli öğretim etkinliklerinin geliştirilmesi ve bunların mikro-öğretim çerçevesinde sınıf içi uygulamalarının yaptırılması.

 

SBÖ 218 Kültürlerarası İletişim                                                                                (2 0 2)

Batı medeniyetlerine entegrasyon, Avrupa ırkları, Balkan ülkeleri, Türkiye' nin Arap ülkelerindeki komşuları, Türk cumhuriyetleri, Çin, Güney Asya ülkeleri, Afrika ülkeleri toplumlarının genel yapısı, tüketim alanları, dinler ve kültürel, tarihsel yapılar. Dinler, ihtiyaçlar ve tüketim alanları, Batıya entegrasyonda Avrupa Birliği süreci.

 

SBÖ 220 Siyasal Düşünceler Tarihi                                                                          (2 0 2)

Düşünce ve siyasal düşünce kavramları, siyasal düşüncenin tarihsel gelişimi, devlet, devletleri oluşturan unsurlar, devletlerin fonksiyonel özellikleri.

 

SBÖ 222 Sosyal Bilgilerde Eleştirel Düşünce                                                         (2 0 2)

Eleştirel düşünce nedir ve nasıl geliştirilir? Neden ve sonuç çözümlemesi yapma, nedenlerin kabul edilebilirliği, kaynağın değerlendirilmesi. Akıl yürütmeyi anlama. Çıkarımları değerlendirme, tümdengelimsel geçerlilik denetlemesi ve tutarlılık. Karar verme, seçenekler ve sonuçlar, değerler ve riskler. Önyargı, varsayım, kanıt ve ön kabul.

 

SEÇMELİ-4 DERSLERİ

 

SBÖ 224 Eğitim ve Toplumsal Yaşam                                                                      (2 0 2)

Eğitimin toplumsal işlevleri, birey ve toplum, toplumsal davranış ve kültür, aile ve eğitim, eğitim ve sosyo-kültürel doku, kültür-eğitim programları ilişkisi, eğitim politikası-nüfus ilişkisi, aile ve eğitim, okul-toplum ilişkilerinin düzenlenmesi, eğitim ve yönetim biçimi ilişkileri, eğitimde amaçlar ve toplum; eğitimde fırsat eşitliği, kitle iletişim araçları ve eğitim, toplumsal değişme ve eğitim, toplumsal tabakalaşma ve eğitim, demokrasi ve eğitim, demokrasi eğitimi, demokratik tutum ve davranışlara sahip bireylerin yetiştirilmesinde eğitimin görevleri; Türkiye’de demokrasi ve eğitim uygulaması.

 

SBÖ 226 Bireyi Tanıma Teknikleri                                                                            (2 0 2)

Bireysel ayrılıkların öneminin anlaşılması, uyum, uyumsuzluk, normal sapkın davranışların tespiti, tanımada kullanılacak çeşitli yöntem ve teknikler, aile terapisi, aile rehberliği, oyun terapisi. Eğitimcilerin yardımcı terapist olarak yetiştirilmesi.

 

SBÖ 228 Aile Eğitimi                                                                                                    (2 0 2)

Aile psikolojisine giriş, başlıca aile düzenleri kuramlarının karşılaştırmalı olarak çalışılması, aile yapısı ve süreçleriyle çocuğun toplumsal-duygusal ve bilişsel gelişimi arasındaki ilişki.

 

 

V. YARIYIL

 

SBÖ 301 Osmanlı Tarihi ve Uygarlığı-I                                                                    (2-0-2)

Osmanlı devletinin kuruluşundan (1299) Küçük Kaynarca Antlaşması’na (1774) kadar Osmanlı İmparatorluğunun, siyasi, kültür ve uygarlık tarihi.

 

SBÖ 303 Türkiye Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası                                               (2-0-2)

Nüfus ve özellikleri, göçler, nüfus sayımları, yerleşme, kentleşme ve sorunları, kentlerin sınıflandırılması. Tarım, hayvancılık, ormancılık, madenler ve enerji kaynakları, sanayi, ulaşım, ticaret, turizm.

 

SBÖ 305 Yeni ve Yakınçağ Tarihi                                                                             (2-0-2)

1453’den 1914’e kadar Avrupa’da meydana gelen önemli siyasi ve sosyal gelişmeler (coğrafi keşifler, Rönesans ve Reform, Aydınlanma, Fransız İhtilali, Sanayi Devrimi, sömürgecilik), bu süreçte Osmanlı İmparatorluğu dışındaki Türk Dünyası’nda ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyal gelişmeler, aynı dönemde dünyanın bazı bölgelerinde yaşanan önemli gelişmeler (Japonya’nın yükselişi, Amerikan Bağımsızlık Savaşı vb.).

 

SBÖ 307 İnsan Hakları ve Demokrasi                                                                     (2-0-2)

İnsan hakları ve demokrasinin tanımı ve tarihi gelişimi, demokrasi, özgürlük ve eşitlik kavramları, farklı demokrasi anlayışları, demokratik kültür, okulda ve ailede demokrasi, demokratik yurttaşlık, haklar ve özgürlükler, çocuk ve kadın hakları, insan haklarıyla ilgili ulusal ve uluslar arası düzenlemeler (İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Çocuk Hakları Sözleşmesi vb.), insan hakları alanında yaşanan temel sorunlar, insan hakları ve demokrasi eğitimi.

 

SBÖ 309 Ülkeler Coğrafyası                                                                                      (2-0-2)

Kıtalar (Asya, Avrupa, Afrika, Okyanusya, Kuzey ve Güney Amerika ve Antartika). Ülkeler  (Balkan ülkeleri, Kafkasya ülkeleri, Ortadoğu ülkeleri, Orta Asya ülkeleri ve diğerleri).

 

SBÖ 311 Topluma Hizmet Uygulamaları                                                                 (1-2-2) 

Topluma hizmet uygulamalarının önemi, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı yada düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma, topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması.

 

SBÖ 313 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı                                          (2-2-3)

Öğretim Teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirilmesi öğretim gereçlerinin geliştirilmesi (çalışma yaprakları, etkinlik tasarlama, tepegöz saydamları, slaytlar, görsel medya (VCD, DVD) gereçleri, bilgisayar temelli gereçler), eğitim yazılımlarının incelenmesi, çeşitli nitelikteki öğretim gereçlerinin değerlendirilmesi, İnternet ve uzaktan eğitim, görsel tasarım ilkeleri, öğretim materyallerinin etkinlik durumuna ilişkin araştırmalar, Türkiye’de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu.

 

SBÖ 315 Sınıf Yönetimi                                                                                               (2-0-2)

Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar, sınıf içi iletişim ve etkileşim, sınıf yönetiminin tanımı, sınıf yönetimi kavramının sınıfta disiplini sağlamadan farklı yanları ve özellikleri, sınıf ortamını etkileyen sınıf içi ve sınıf dışı etkenler, sınıf yönetimi modelleri, sınıfta kurallar geliştirme ve uygulama, sınıfı fiziksel olarak düzenleme, sınıfta istenmeyen davranışların yönetimi, sınıfta zamanın yönetimi, sınıf organizasyonu, öğrenmeye uygun olumlu bir sınıf ortamı oluşturma (örnekler ve öneriler).

 

 

SEÇMELİ-5 DERSLERİ

 

SBÖ 317 Çağdaş Türk Edebiyatı                                                                               (2 0 2)  

Çağdaş Türk Edebiyatını temsil eden şair ve yazarlar, eserleri, Türk toplumu üzerindeki etkileri, yabancı dillere çevrilen edebi eserlerimiz, Çağdaş Türk Edebiyatının geleceği.

 

SBÖ 319 Türk Devlet Yönetimi ve Toplum Hayatı                                                 (2 0 2)

Türkiye’de devlet anlayışı, hukuk sistemi, ordu teşkilâtı, mali teşkilât ve ekonomik hayat, toplum: dinî cemaatler, etnik yapı, sosyal gruplar, kültür hayatı: eğitim, bilim, sanat.

 

SBÖ 321Sürdürülebilir Sosyal Kalkınma                                                                (2 0 2)

Sürdürülebilirlik tanımı ve amaçları, tarım toplumundan sanayi toplumuna geçiş. Var olan sistemlerin sonuç ve problemleri. Sürdürülebilirliğe geçişte: bilim ve teknolojinin katkısı. Sürdürülebilir kırsal kalkınma modeli. Kırsal kalkınma açısından sürdürülebilir tarım ve turizm uygulamaları. Sürdürülebilir kentleşme olgusu ve kentsel tarım uygulamaları.

 

SBÖ 323 Cinsel Sağlık Bilgisi                                                                                      (2 0 2)

Sağlık, cinsellik ve eğitim; cinsel sağlık bilgileri eğitimi; toplumlarda cinselliğe bakış; değer oluşturma; cinsel kimlik gelişimi; ergenlik dönemindeki bedensel değişiklikler, ergenlik dönemindeki ruhsal değişiklikler, üreme sağlığı, karar verme süreci ve güvenli davranış; ergenlikte sağlığa zararlı alışkanlıklar.

 

SBÖ 325 Müzik                                                                                                              (2 0 2)

Müzik öğelerini tanıma, dinleme, seslendirme ve besteleme çalışmaları; müzik becerilerinin geliştirilmesi; çalgı, ses ve nota eğitimi.

 

SBÖ 327 Resim                                                                                                             (2 0 2)

Parmak boyası, tuz seramiği, suluboya, şeker boyası, katlama tekniği, cam baskı, suluboya- pastel boya, karışık teknik,kazıma tekniği, ebru, duvar resmi, kağıt hamuru, kil çalışmaları, vitray, alçı ile rölyef çalışmaları.

 

SBÖ 329 Kültürel Coğrafya                                                                                        (2 0 2)

Kültürel coğrafyanın gelişimi; mekansal doku-kültürel mekan dokusu; yaklaşımlar-teoriler; kültür, temel kavramlar ve tanımlar, kültürel coğrafyanın konusu; kültür ocağı, yayılma, kültürel ekosistem, bütünleşme, coğrafi görünüm; halk kültürü ve popüler kültür coğrafyası; çevre ve kültür etkileşimi; kültür bölgeleri, kültürel farklılıklar ve kültürel çatışmanın incelenmesi.

 

SBÖ 331 Tıbbi ve Ekonomik Bitkiler                                                                        (2-0-2)

Tıbbi bitkilerin tarihi gelişimi, Türkçe bitki isimleri, tıbbi bitkilerin yetiştirilmesi, tıbbi bitkilerin bileşimleri, Türkiye florasının kısa tanıtımı,Türkiye florasının olanakları,tıbbi bitkiler üzerinde yapılan araştırmalar, Türkiye’de kullanılan tıbbi ve endüstriyel bitkiler, kullanılış şekilleri,yayılış alanları, botanik özellikleri, tanıtımları.

 

 

VI. YARIYIL

 

SBÖ 302 Osmanlı Tarihi ve Uygarlığı II                                                                  (2-0-2)

Küçük Kaynarca Antlaşması’ndan (1774) Osmanlı imparatorluğunun yıkılışına kadar(1922)  siyasi, kültür ve uygarlık tarihi.

 

SBÖ 304 Sosyal Bilgilerde Sözlü ve Yazılı Edebiyat İncelemesi                         (2-0-2)

Edebi metinler ve türleri,  mitler, destanlar, efsaneler, seyahatnameler, siyasetnameler, menakıpnameler, gazavatnameler, tarihi romanlar masallar, hikâyeler, türküler, kâşif günlükleri, şiirler, anılar, denemeler, hikâyecikler (anekdotlar), biyografiler, mektuplar vb.nin sosyal bilgiler öğretiminde kullanılması.

 

SBÖ 306 İnsan İlişkileri ve İletişim                                                                         (2-0-2)

İnsanlar arası iletişim (ailede, okulda, alışverişte, iş yerlerinde, vb.), etkin konuşma ve dinleme, beden dili, hak ve sorumluluklar, değer yargıları ve iletişimdeki rolü.

 

SBÖ 308 Çağdaş Dünya Tarihi                                                                                  (2-0-2)

Birinci Dünya Savaşı’ndan günümüze kadar dünyada meydana gelen önemli olaylar:  I. ve II. Dünya Savaşları, Soğuk Savaş dönemi ve sonrası gelişmeler (Birleşmiş Milletler, NATO ve Varşova Paktı, AET, Avrupa Birliği, SSCB’nin dağılması, Körfez Savaşı, 11 Eylül Terör Saldırısı ve yansımaları vb.); yeni bağımsız Türk devletlerinin kuruluşu ve gelişimi.

SBÖ 310 Siyasi Coğrafya                                                                                          (2-0-2)

Tanımlar, siyasi coğrafya ile ilgili başlıca görüşler, siyasi coğrafyada fiziksel etkenler (konum, alan, sınırlar, yer şekilleri, iklim, sular, topraklar, doğal kaynaklar), siyasi coğrafyada beşeri etkenler (nüfus, kültür, askeri ve/veya siyasi, ekonomik topluluklar), Türkiye’nin katıldığı siyasi oluşumlar (NATO, AB), Orta Doğu ülkeleri, Balkan ülkeleri, Kafkas ülkeleri ile ilişkiler, Türk Cumhuriyetleri, sınır aşan sular, boğazlar, kıt’a sahanlığı ve Ege sorunu, OECD ülkeleri, Dünyada siyasi ve ekonomik örgütler.

 

SBÖ 312 Ölçme ve Değerlendirme                                                                          (3-0-3)

Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi, ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar, ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikler (güvenirlik, geçerlik, kullanışlılık), eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri, geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçlar (yazılı sınavlar, kısa yanıtlı sınavlar, doğru-yanlış tipi testler, çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar, ödevler), öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar (gözlem, görüşme, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası, araştırma kağıtları, araştırma projeleri, akran değerlendirme, özdeğerlendirme, tutum ölçekleri), ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemler, öğrenme çıktılarını değerlendirme, not verme, alanı ile ilgili ölçme aracı geliştirme.

 

SBÖ 314 Özel Öğretim Yöntemleri I                                                                        (2-2-3)

Alana özgü temel kavramlar ve bu kavramların alan öğretimiyle ilişkisi, alanının başta Anayasa ve Milli Eğitim Temel Yasası olmak üzere yasal dayanakları, alan öğretiminin genel amaçları, kullanılan yöntem, teknik, araç-gereç ve materyaller. İlgili Öğretim Programının incelenmesi (amaç, kazanım, tema, ünite, etkinlik, v.b.). Ders, öğretmen ve öğrenci çalışma kitabı örneklerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi.

 

SBÖ 316 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi                                                    (2-0-2)

Türk eğitim sisteminin amaçları ve temel ilkeleri, eğitimle ilgili yasal düzenlemeler, Türk eğitim sisteminin yapısı, yönetim kuramları ve süreçleri, okul örgütü ve yönetimi, okul yönetiminde personel, öğrenci, öğretim ve işletmecilikle ilgili işler, okula toplumsal katılım.

 

SEÇMELİ-6 DERSLERİ

 

SBÖ318 Türkiye’de Yenileşme Hareketleri                                                            (2 0 2)

Osmanlı Devleti’nde geleneksel ıslahat teşebbüsleri: padişahların öncülüğünde ıslahat teşebbüsleri (Genç Osman ve II. Murad), diğer devlet adamlarının ıslahat faaliyetleri, 18. yüzyılda Batı’ya yönelme ve zihniyet değişiminin başlaması, Lale Devri, I. Mahmud, III. Mustafa ve I. Abdülhamid zamanında askeri alanda yapılan ıslahatlar, Batı’nın üstünlüğünün kabulü ve Batı tesirinde yapılan ıslahatlar, III. Selim ve Nizam-ı Cedid, II. Mahmud ve merkezi otoritenin güçlendirilmesi, sivil bürokrasinin gelişmesi ve Tanzimat Dönemi, parlementer rejime geçiş, I. ve II. Meşrutiyet.

 

SBÖ 320 Türk Eğitim Tarihi                                                                                        (2 0 2)

Türk eğitim tarihinin eğitim olgusu açısından önemi, Cumhuriyetten önceki eğitim durumu ve öğretmen yetiştiren kurumlar,  eğitimde batılılaşma hareketleri, Tevhid-i Tedrisat Kanunu: tarihsel temelleri, kapsamı, uygulanışı ve önemi, Türk eğitim sisteminde laikleşme, yazının değiştirilmesi, millet mektepleri, halk evleri, Türkiye Cumhuriyeti eğitim sisteminin dayandığı temel ilkeler, Köy Enstitüleri, Eğitim Enstitüleri ve Yüksek Öğretmen Okulları, üniversiteler ve öğretmen yetiştirme, yakın dönem Türk eğitim alanındaki gelişmeler.

 

SBÖ 322 Avrupa Birliği                                                                                                (2 0 2)

Avrupa Birliği’ni hazırlayan koşullar, AB’nin kuruluş süreci, AB’nin genişleme stratejisi, AB’nin organları ve çalışma biçimi, AB bölgeleri, AB’de bölgesel kalkınma stratejileri, NUTS yaklaşımı, Türkiye AB ilişkileri, katılım süreci.

 

SBÖ 324 Türkiye’nin Doğal Kaynakları                                                        (2 0 2)

Doğal kaynakların oluşumu, sınıflandırılması, dağılışı, doğal kaynaklar ekonomisi, enerji kaynaklarının oluşumu, sınıflandırılması, dağılışı, enerji kaynakları ekonomisi, enerji nakli ve enerji politikaları, doğal kaynakların kullanımının ortaya çıkardığı sorunlar, bunlarla ilgili Dünya’da ve Türkiye’de kuruluşlar, koruma stratejileri, Türkiye’deki ekosistem farklılıklarının analizi.

 

SBÖ 326 Çağdaş Türk Dünyası                                                                                  (2 0 2)

XIX. yüzyılda Türk dünyasının genel durumu: Türkistan, Kafkasya. XX. yüzyılda Türk dünyası: Türkistan, Kırım, Kafkasya, Balkanlar, Ortadoğu, Kıbrıs. Sovyetler Birliği’nin yıkılmasından sonra Türk dünyası, Türk Cumhuriyetleri: Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan.

 

SBÖ 328 Türkiye ve Komşuları                                                                                 (2 0 2)

Türkiye’nin komşusu olan Bulgaristan, Yunanistan, İran, Irak, Suriye, Ermenistan ve Gürcistan’ın fiziki, beşeri ve ekonomik özellikleri, bu ülkelerin Dünya siyasetindeki yerleri ile Türkiye ile olan ilişkileri.

 

 

VII. YARIYIL

 

SBÖ 401 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I                                                                    (2-0-2)

1919’dan 1945’e kadar Türkiye Cumhuriyeti’nde siyasi ve toplumsal yaşam, ekonomi, eğitim ve bilim, dış politika, kültür, sağlık, spor vb. alanlarda meydana gelen gelişmeler.

 

SBÖ 403 Sosyal Bilgiler Ders Kitabı İncelemeleri                                                 (2-2-3)

Sosyal bilgiler alanında yazılmış öğretmen ve öğrenci çalışma kitaplarının incelenmesi.

 

SBÖ 405 Günümüz Dünya Sorunları                                                                        (2-0-2)

Doğal afetler (küresel ısınma, depremler, tsunami vb.), çevre sorunları, doğal kaynakların sınırlılığı, açlık, fakirlik, işsizlik, insan hakları, plansız nüfus artışı, ırkçılık, salgın ve bulaşıcı hastalıklar, terör gibi sorunların incelenmesi, bu sorunların çözülmesini amaçlayan ulusal ve uluslar arası kuruluşlar ile farklı yaklaşımlar.

 

SBÖ 407 Özel Öğretim Yöntemleri-II                                                                     (2-2-3)

Sosyal bilgiler eğitiminde bilgisayar ve internetten yararlanma,  grafik ve tablo okuma becerilerinin geliştirilmesi,  görsel materyal ve doküman kullanımı, Cumhuriyet ve Atatürkçülük konularının işlenmesi, sözlü tarih çalışmaları, belirli gün ve haftalardan yararlanma, güncel olayların kullanımı ve katkıları, çevre incelemelerinin planlanması, müze eğitimi, soru sorma ve teknikleri, çağdaş değerlendirme uygulamaları.

 

SBÖ 409 Sosyal Bilgilerde Program Geliştirme                                                   (2-0-2) Temel kavramlar, program geliştirmenin kuramsal temelleri (tarihi, felsefi, psikolojik ve toplumsal temeller), eğitim programı tasarımı ve modeller, sosyal bilgilerde program geliştirme süreci (planlama, tasarı hazırlama, deneme-değerlendirme, programa süreklilik kazandırma) , sosyal bilgiler programları ile ilgili yeni yönelimler (etkin öğrenme, çoklu zeka, işbirliğine dayalı öğrenme, yaşam boyu öğrenme, yapılandırmacılık, yaratıcı düşünme, v.b.).

 

SBÖ 411 Özel Eğitim                                                                                                   (2-0-2)

Özel eğitimin tanımı, özel eğitimle ilgili temel ilkeler, engelliliği oluşturan nedenler, erken tanı ve tedavinin önemi, engele bakışla ilgili tarihsel yaklaşım, zihinsel engelli, işitme engelli, görme engelli, bedensel engelli, dil ve iletişim bozukluğu olan, süregelen hastalığı olan, özel öğrenme güçlüğü gösteren, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan, otistik ve üstün yetenekli çocukların özellikleri ve eğitimleri, farklı gelişen çocukların oyun yoluyla eğitimi, özel eğitime muhtaç çocukların ailelerinde gözlenen tepkiler, ülkemizde özel eğitimin durumu, bu amaçla kurulmuş kurum ve kuruluşlar.

 

SBÖ 413 Okul Deneyimi                                                                                            (1-4-3)

Öğretmenin ve bir öğrencinin okuldaki bir gününü gözlemleme, öğretmenin bir dersi işlerken dersi nasıl düzenlediğini, dersi hangi aşamalara böldüğünü,  öğretim yöntem ve tekniklerini nasıl uyguladığını, derste ne tür etkinliklerden yararlandığını, dersin yönetimi için ve sınıfın kontrolü için öğretmenin neler yaptığını,  öğretmenin dersi nasıl bitirdiğini ve öğrenci çalışmalarını nasıl değerlendirdiğini gözlemleme, okulun örgüt yapısını, okul müdürünün görevini nasıl yaptığını ve okulun içinde yer aldığı toplumla ilişkilerini inceleme, okul deneyimi çalışmalarını yansıtan portfolyo hazırlama.

 

 

VIII. YARIYIL

 

SBÖ 402 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II                                                                   (2-0-2)

1945’dan 2000’li yıllara  kadar Türkiye Cumhuriyeti’nde siyasi ve toplumsal yaşam, ekonomi, eğitim ve bilim, dış politika, kültür, sağlık, spor vb. alanlarda meydana gelen gelişmeler.

 

SBÖ 404 Sosyal Proje Geliştirme                                                                             (1-2-2)

Sosyal bilgilerde projenin yeri ve önemi, proje türleri ve proje hazırlama aşamaları, örnek bir sosyal projenin planlanması, hazırlanması, sunumu ve değerlendirilmesi, okullarda proje yönetimi.

 

SBÖ 406 Drama                                                                                                           (2-2-3)

Eğitsel drama teriminin tanımı ve anlamı, benzer terimlerden (Psiko drama, Yaratıcı drama, Drama-Oyun, Drama) farkı, çocuklarla drama uygulamalarının tarihçesi, eğitsel dramanın yapısı ve uygulanma aşamaları, eğitici dramanın yaş grupları ve uygulama alanlarına göre sınıflandırılması, eğitsel drama ortamı ve öğretmen nitelikleri, eğitsel drama da özel teknikler, eğitsel dramanın değerlendirilmesi, uygulandığı alanın eğitim amaçlarına uygun eğitici drama örnekleri ve yeni örneklerin geliştirilmesi.

 

SBÖ 408 Rehberlik                                                                                                      (3-0-3)

Temel kavramlar, öğrenci kişilik hizmetleri, psikolojik danışma ve rehberliğin bu hizmetler içerisindeki yeri, rehberliğin ilkeleri, gelişimi, psikolojik danışma ve rehberliğin çeşitleri, servisler (hizmetler), teknikler, örgüt ve personel, alandaki yeni gelişmeler, öğrenciyi tanıma teknikleri, rehber-öğretmen işbirliği, öğretmenin yapacağı rehberlik görevleri.

 

SBÖ 410 Öğretmenlik Uygulaması                                                                          (2-6-5)

Her hafta bir günlük plan hazırlama, hazırlanan planı uygulama, uygulamanın okuldaki öğretmen, öğretim elemanı ve uygulama öğrencisi tarafından değerlendirilmesi, değerlendirmeler doğrultusunda düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması, portfolyo hazırlama.

 

 

SEÇMELİ-7 DERSLERİ

 

SBÖ 412 Öğretim Süreçlerinde Yeni Yaklaşımlar                                                 (2-0-2)

Öğrenme ve öğretmeye ilişkin temel kavramlar, öğretimin geliştirilmesi, öğrenme ve öğretme kuramları ilişkisi: öğrenme kuramları, öğretme kuramları. Öğretim süreçlerinde eğilimler, öğretimin bireyselleştirilmesi, öğretimde yaratıcılık, geliştirici tutum-verimlilik, yeterliğe dayalı yetiştirme, çoklu zeka kuramı, problem çözmeye dayalı öğrenme, etkin  (aktif) öğrenme ve eleştirel düşünme, ekiple öğretim, işbirliğine dayalı öğrenme, etkileşim analizi, iş alanlarına dönük eğitim, bilgisayarla öğretim, süre ve ders çizelgeleri, öğretim süreçlerinde kullanılabilecek öğrenme ilkeleri.

 

SBÖ 414 Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi                                                            (2-0-2)

Kalite ve toplam kalite ile ilgili temel çalışmalar, toplam kalite yönetimi, toplam kalite kültürü, toplam kalite liderliği, toplam kalite örgütlerinde takım çalışması, kalite geliştirmede araçlar ve teknikler, eğitimde toplam kalite yönetimi.

 

SBÖ 416 Karşılaştırmalı Eğitim Bilimi                                                                      (2-0-2)

Karşılaştırmalı eğitim ve gelişimi, merkez yönetim odaklı eğitim sistemleri (Türk Eğitim Sistemi, Fransız Eğitim Sistemi), yerel yönetim odaklı eğitim sistemleri (İngiliz Eğitim Sistemi, A.B.D. Eğitim Sistemi, Alman Eğitim Sistemi), hem merkezi hem de yerel yönetim odaklı eğitim sistemleri (Japon Eğitim Sistemi, Norveç Eğitim Sistemi, Finlandiya Eğitim Sistemi).

 

SBÖ 418 Medya Okuryazarlığı                                                                       (2-0-2)

Bu derste, Medya Okuryazarlığı Nedir?, Dünyada Medya Okuryazarlığı, Türkiye’de Medya Okuryazarlığı, Medya Okuryazarlığı Neden Gereklidir? sorularına yanıt verilecektir. Ayrıca, İlköğretim Medya Okuryazarlığı dersi Öğretim Programı, Programın uygulanmasına ilişkin yordamlar, Medya Okuryazarlığı Ders kitapları Takımı ve İçeriği, Medya Okuryazarlığına ilişkin Ölçme Değerlendirme Yöntemleri sorgulanacaktır.

SBÖ 420 İşaret Dili                                                                                         (2-0-2)

Türkiyede ve dünyada işaret dili, İşaret dili parmak alfabesi, Aile bireyleri ve akrabalar, vücudumuz, sağlık, fiiller, sıfatlar, zıt anlamlı kelimeler, sayılar, matematik işaretleri ve ölçüler,  duygular, zaman ve dilimleri, taşıtlar ve trafik, renkler, spor ve spor kulüpleri, okul ve eğitim, ısıtma araçları ve yakacaklar, giyecek ve takılar, yiyecek ve içecekler, ev ve ev eşyaları, meslekler, el takımları ve makineler, bitkiler ve hayvanlar, müzik ve müzik aletleri, İsimler, yönler, hava ve coğrafi terimler, deyimler, Türkiye’nin illeri, ülkeler.