Yazdırİndir

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

2016-2017 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

DERS İÇERİKLERİ

 

BİRİNCİ YIL

YARIYIL I

 

İÖP 101 Bağlamsal Dilbilgisi I                                                                                        (3-0-4)

Bu ders, öğrencilerin ileri seviyedeki dil yapıları ile sözcükler arasındaki ilişkiyi kavramasını ve bu dil yapıları aracılığıyla öğrencileri anlam yaratma konusunda bilinçlendirmeyi amaçlamaktadır. İleri seviyedeki dil yapıları, biçim ile metin türü arasındaki ilişkiyi anlama amacıyla, bağlam çerçevesinde incelenecektir. Yapıları ve anlam ilişkilerini sentezleyen öğrenciler yazacakları ileri seviye metinlerde bu yapıları kullanacaklardır. Dersin işlenişinde ikili ve grup aktiviteleri gibi etkileşimli çalışmalar kullanılacaktır.

 

İÖP 103 İleri Okuma ve Yazma I                                                                                   (3-0-3)

Bu ders kapsamında gazete, dergi, inceleme ve akademik yazılar gibi özgün okuma parçaları kullanılarak öğrencilere farklı bakış açılarını kavrama, tümceler arası bağlantıları ve yazının ana fikrini tahmin etme, ana fikre ulaşma ve cümleler arası anlamsal ipuçların kullanabilme gibi üst düzey okuma becerilerinin kazandırılmasını amaçlamaktadır. Dersin diğer bir amacı ise öğrencilere ders içi ve ders dışı okuma alışkanlığını kazandırmaktır.  Bilginin birleştirilmesi, problemin çözümlenmesi ve değerlendirme sonucu tepki verme gibi ileri düzey eleştirel düşünme becerileri de geliştirilecektir. Öğrenciler, geliştirmekte oldukları okuma alt-becerilerini yazacakları paragraflarda kullanma ve pekiştirme fırsatı bulabileceklerdir. Ayrıca, açıklama, tanımlama ve anlatı paragrafları gibi değişik yazılı anlatım çeşitlerini inceleyip yazacaklardır. Bunlara ek olarak, özetleme, metin taslağı hazırlama ve bir düşünceyi başka sözcüklerle anlatma gibi paragraf yazma becerilerini geliştirme olanağını bulacaklardır. Yazım ve noktalama işaretleri ve alfabe dışı sembol kullanımı da dersin kapsamındadır.

 

İÖP 105 Dinleme ve Sesletim I                                                                                        (3-0-3)

Bu ders öğrencilerin dinleme ve sesletim becerilerini geliştirmeyi ve İngilizce iletişimde kendilerine güvenlerini pekiştirmeyi amaçlamaktadır. Farklı bağlamlardan alınmış dinleme materyalleri ve konuşma öbekleri, iletişim-odaklı sınıf aktiviteleri ile çözümlenecektir. Öğrenciler, ses farklılıkları ve problemli seslerin sesbilimsel çevriyazımı gibi temel dinleme ve sesbilim becerilerini ve yazma ve okuma çalışmalarıyla zenginleştirilmiş içerik odaklı aktiviteler yoluyla üst düzey dinleme becerilerini geliştireceklerdir.  Sesli harfler, sessiz harfler, kelime vurgusu ve tonlama gibi temel dinleme ve konuşma becerileri edinirken, öte yandan da öğrenme ve üretme amacıyla sesbilimsel çevriyazım kullanma olanağı bulacaklardır. Dersin işlenişinde ikili ve grup aktiviteleri gibi işbirliğine dayalı etkileşimli çalışmalar yapılacaktır.

 

İÖP 107 Sözlü İletişim Becerileri I                                                                                  (3-0-5)

Bu ders, tartışma, bireysel sunumlar ve etkileşimli etkinlikler gibi çeşitli iletişim odaklı konuşma çalışmaları sayesinde öğrencilerin resmi ve resmi olmayan bağlamlarda iletişim yetilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. İletişim yetisinin bileşenlerinin detaylı olarak incelendiği bu dersin başlıca hedefi öğrencileri başarılı iletişim yeteneklerine sahip iyi birer öğretmen olarak yetiştirmektir. Bu ders kapsamında, dinleme ve sesletim derslerinde elde edilen kuramsal ve pratik bilgi konuşma becerileri ile harmanlanarak kısa, bilgi verici ve ikna edici sunumlarda kullanılacaktır. Ayrıca, öğrencilerin tonlama ve vurgu gibi konuşma dili özelliklerini etkin bir biçimde kullanmaları hedeflenmektedir. Bunun yanı sıra, bu derste başarılı bir sunuma katkıda bulunacak tepegöz, poster ve powerpoint sunumu gibi görsel ve işitsel araçların kullanımı da vurgulanacaktır. 

 

İÖP 109 Bilgisayar I                                                                                                         (2-2-5)

Bu derste bilişim teknolojileri, yazılım ve donanım ile ilgili temel kavramlar, işletim sistemleri, kelime işlemci programları, elektronik tablo, veri tabanlarına ulaşım, eğitimde İnternet kullanımı, bilişim teknolojilerinin sosyal yapı üzerindeki etkileri gibi konular üzerinde duralacaktır.

 

İÖP 111 Etkili İletişim Becerileri                                                                                    (3-0-3)

Bu derste kişilerarası iletişimin tanımı; iletişim modeli, iletişim unsurları ve özellikleri, etkili dinleme ve geri bildirim, kişilerarası iletişimi engelleyen etkenler, iletişimi kolaylaştıran etkenler, duyguların iletişimde rolü ve kullanılması, iletişimde çatışma ve önlenmesi, öğrenci, öğretmen, veli iletişiminde dikkat edilmesi gereken önemli hususlar üzerinde durulacaktır.

 

İÖP 113 Türkçe I: Yazılı Anlatım                                                                                  (2-0-2)

Bu derste yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar. Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım; öznel anlatım, nesnel anlatım; paragraf; paragraf türleri; metnin tanımı ve metin türleri (bilgilendirici metinler, yazınsal metinler); komposizyon yazımı gibi konular üzerinde durulacaktır.

 

İÖP 115 Eğitim Bilimine Giriş                                                                                        (3-0-5)

Bu derste eğitimin temel kavramları; eğitimin felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, politik temelleri; eğitim biliminin tarihsel gelişimi; eğitim biliminde araştırma yöntemleri; Türk Milli Eğitim Sisteminin yapısı ve özellikleri, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler gibi konular üzerinde durulacaktır.

YARIYIL II

 

İÖP 102 Bağlamsal Dilbilgisi II                                                                                       (3-0-4)

Bağlamsal Dilbilgisi I dersinin devamı niteliğindeki bu ders, öğrencilere ileri düzey metinlerde sıklıkla kullanılan sözcük sınıfları, tümce öğeleri, tümce çeşitleri ve tümce paçaları gibi ileri seviye dil yapıları konusunda eleştirel bir bakış açısı kazandırmayı hedeflemektedir. Çözümleme ve sentezleme üzerine kurulu bu derste, öğrenciler dil öğrenimi sürecinde sorunlu olarak nitelendirilen İngilizce dilbilgisi yapıları, işlevleri ve kullanımları açısından bağlam ve yanlış çözümlemesi yöntemleriyle değerlendireceklerdir. Bu ders, ileri düzey İngilizce dilbilgisi yapılarının tanımlayıcı incelemesinin yanı sıra, bu yapıların farklı bağlamlarda kullanımı konusunda öğrencilere eleştirel bir anlayış kazandırmayı amaçlamaktadır. Dersin işlenişinde ikili ve grup aktiviteleri gibi etkileşimli çalışmalar yapılacaktır.

 

İÖP 104 İleri Okuma ve Yazma II                                                                                  (3-0-3)

Bu ders İleri Okuma ve Yazma I dersinin devamıdır. Bu dersin başlıca amacı öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerini okuma ve yazma alanında geliştirmektir. Ders kapsamında işlenecek çeşitli özgün okuma metinleri sayesinde, öğrenciler tümevarım ve tümdengelim yollarıyla çıkarım yapabilme ve satır aralarındaki anlamı kavrayabilme gibi ileri düzey okuma alt-becerileri becerilerini geliştireceklerdir. Buna ek olarak, derste kullanılacak materyaller metin ile gerçek hayat arasında bir köprü işlevi görecek ve öğrencinin kültürel benzerlik ve farklılıklar konusundaki algısına ışık tutacaktır. Metinler üzerinde yapılan çalışmalar sonucu elde edilen bilinç sayesinde, öğrenciler okuma metinlerindeki bilgiyi inceleyecek, birleştirecek ve eleştirel bir yaklaşım getirerek cevap niteliğinde kompozisyonlar yazacaklardır. Bu ders kapsamında öğrenciler, bir kompozisyonda olması beklenen bütünsellik, tutarlılık ve düzen gibi öğeleri göz önünde bulundurarak karşılaştırmalı ve karşıtsal, sınıflandırma, süreç çözümleme, sebep-sonuç ve tartışma gibi çeşitli kompozisyon türlerinde metinler üreteceklerdir. Okuma ile yazmanın aynı potada eritildiği bu ders kapsamında ayrıca araştırma odaklı bir öğretim yolu seçilecek ve öğrencilerin kütüphane ve Internet taraması gibi temel araştırma becerilerini ve atıfta bulunma, bibliyografya oluşturma gibi temel araştırma raporu yazma becerilerini kazanması sağlanacaktır.

 

İÖP 106 Dinleme ve Sesletim II                                                                                       (3-0-3)

Bu ders İleri Okuma ve Yazma I dersinin devamıdır. Dersin başlıca amacı öğrencilere dinleme ve sesbilim alanında ileri düzey becerileri kazandırmaktır. Ders kapsamında işlenecek çeşitli özgün dinleme metinleri ve akademik sunumlarla öğrencilerin alımlayıcı dinleme becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.  Buna ek olarak, öğrenciler not alma, öngörüde bulunma, belli ve ayrıntılı bilgiye ulaşma, bağlamdan anlam çıkarma, içeriğin özünü anlama gibi dinleme alt-becerilerini geliştirilme fırsatı bulabileceklerdir. Ders içeriğinin önemli bir parçasını oluşturan mülakatlar, filmler, şarkılar, konferanslar, televizyon programları ve haber yayınları gibi çeşitli alanlardan alınan özgün dinleme materyalleri öğrencilere İngiliz dili sözlü boyutunda detaylı bir perspektif kazandıracaktır. Buna ek olarak, öğretmen adaylarının dünyada konuşulan İngiliz dilinin değişik aksanlarına karşı duyarlılık geliştirmesi de amaçlanmaktadır. Dersin işlenişinde ikili ve grup aktiviteleri gibi işbirliğine dayalı etkileşimli çalışmalar yapılacaktır.

 

İÖP 108 Sözlü İletişim Becerileri II                                                                                (3-0-5)

Bu ders Sözlü İletişim Becerileri I dersinin devamıdır.  Ders, resmi ve gayri resmi bağlamlarda öğrencilerin sözlü iletişim becerilerini geliştirmek amacıyla tartışma, rol oynama, bireysel ve grup sunumları ve doğaçlama konuşma gibi iletişime yönelik çalışmaları kapsamaktadır. Farklı okuma ve dinleme metinlerini iletişim odaklı çalışmalara dâhil ederek, öğrencilerin alımlayıcı becerilerinin yanı sıra üretken becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Uygulamalar, öğrencileri düşünmeye yöneltmeyi amaçlamalı ve iletişim kurmaya ilgi uyandırmak amacıyla, güncel konular, ilginç gerçekler, dikkat çekici söylemler ve ileri düzey edebi metinler kullanılmalıdır. Öğrencilerin farkındalık kazanması için, sık yapılan sesletim hataları listelenip tartışılabilir. Bunlara ek olarak, iletişimde meydana gelebilecek aksaklıkları giderici stratejilerin geliştirilmesi de amaçlanmaktadır.

 

İÖP 110 Sözcük Bilgisi                                                                                                     (3-0-3)

Bu ders öğrencileri sözcükler ve dil yapıları arasındaki ilişki konusunda bilinçlendirmeyi ve ön ek ve son ekler yardımıyla sözcük üretmeye odaklanarak öğrencilerin sözcük dağarcığını geliştirmeyi hedeflemektedir. Öğrenciler ayrıca yazılı ve sözlü anlatımlarını geliştirmek amacıyla deyimler, söz öbekleri, eşdizimlilik, argo, güzel adlandırma, neolojizm, atasözleri ve öbeksi eylemler ile ilgili bilgilerini geliştireceklerdir. Derste problem çözme, hata analizi, günlük tutma gibi etkinlikler ve çift ve gruplar halinde çalışma gibi, konu tabanlı ve etkileşimli uygulamalar yer alacaklardır

 

İÖP 112 Bilgisayar II                                                                                                       (2-2-5)             

Bu derste bilgisayar destekli dil öğretimi ile ilgili temel kavramlar, öğeleri, kuramsal temelleri, bilgisayar destekli öğretimde kullanılan yaygın formatlar, uzaktan eğitim uygulamaları, bilgisayar ve internetin çocuklar/gençler üzerindeki olumsuz etkileri ve önlenmesi gibi konular üzerinde durulacaktır.

 

İÖP 114 Türkçe II: Sözlü Anlatım                                                                                 (2-0-2)

Bu derte sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri. Sözlü anlatım; konuşma becerisinin temel özellikleri (doğal dili ve beden dilini kullanma); iyi bir konuşmanın temel ilkeleri (vurgu, ses tonu, duraklama; diksiyon vb.). Konuşma türleri: hazırlıksız ve hazırlıklı konuşmalar gibi konular üzerinde durulacaktır.

 

İÖP 116 Eğitim Psikolojisi                                                                                               (3-0-5)

Bu derste eğitim-psikoloji ilişkisi, eğitim psikolojisinin tanımı, öğrenme ve gelişim ile ilgili temel kavramlar, gelişim özellikleri (bedensel, bilişsel, duygusal, sosyal gelişim vb.), öğrenmeyi etkileyen faktörler (motivasyon, bireysel faktörler, grup dinamiği vb.); öğrenme kuramları, öğrenme kuramlarının öğretim süreçlerine yansımaları, etkili öğrenme gibi konular üzerinde durulacaktır.

İKİNCİ YIL

YARIYIL III

 

İÖP 201 İngiliz Edebiyatı I                                                                                              (3-0-4)

Giriş düzeyindeki bu ders, İngiliz, Amerikan edebiyatı ve orjinal yazım dili İngilizce olan edebiyatın kültürel tarihi, metin incelemede kullanılan temel terim ve teknikler, başlıca metin türleri ve bu edebiyatlardaki önemli akım ve dönemler gibi konulara değinir. Öğrenciler, farklı dönemlere ait çeşitli türlerdeki kısa öykü, şiir, tiyatro oyunu ve roman gibi eserleri içerik ve biçem analizi yoluyla inceleyecektir. Bunlara ek olarak, bu ders, öğrencileri, edebiyatın yaşam anlayışımıza katkıları konusunda bilinçlendirmeyi ve sınıf içi tartışmalar aracılığıyla, öğrencilere okunan metinlere karşı eleştirel bir bakış açısı kazandırmayı amaçlamaktadır.  Ayrıca, öğrenciler okuyacakları eserlerdeki edebi sanatları inceleyecek ve bunları çıkarım ve değerlendirme yapmak amacıyla yorumlayacaklardır.

 

İÖP 203 Dilbilim I                                                                                                            (3-0-5)

Bu ders dilbilimsel analizin temel kavramlarına, farkındalık yaratma, dil öğrencilerinin verileri üzerine yanlış çözümlemesi, durum çalışması ve karşılaştırmalı anadil ve yabancı dil analizlerinin yardımı ile dilin doğasına, yapısına ve kullanımına ilişkin kavramlara bir giriş niteliğindedir. Üzerinde durulacak konular: Bir sistem olarak dilin bileşenleri;  dilbilimsel edinç ve edim, dilbilimin alt dalları, dilbilgisi türleri, dil evrenselleri, dilsel yaratıcılık, dilbilimsel nedensizlik, işaret dilleri, yapay diller ve canlılar arası iletişim; beyin ve dil, yanallaşma ve ellilik, dilin evrimi, insan dili işleyiş modelleri, dil kullanımı ve dil bozuklukları ile ilgili araştırmalar (örn.: eş zamanlı dinleme testi, bölünmüş beyin, WADA testi); sesbilgisi, akustik, duyuşsal ve  söyleyiş sesbilgisi, konuşma organları, sesbirim, ünlü ve ünsüz harfler, uluslar arası sesbilim alfabesi, çift ünlü, üçlü ünlü, söyleyiş şekli ve yeri; sesbilim, ses örnekleri, benzeşim, benzeşmezlik, bağlama, ünsüz harf kümeleri, sessiz harfler, parçalarüstü, vurgu ve ezgi; anlambilimi, anlam bileşenleri çözümlemesi, anlamsal ilişkiler, anlamsal ilinti, anlam ve gönderme, eşdizimlilik.

 

İÖP 205 İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar I                                                                (3-0-5)

Bu derste İngiliz Dili Öğretimindeki (İDÖ) temel konu ve süreçler tanıtılacaktır. Ders yaklaşım, yöntem, ve teknik kavramlarının arasındaki ayrımlara ve bu kavramların İngilizce öğretimindeki önemine odaklanacaktır.Tarihsel bir perspektifle İngilizce öğretimindeki yöntem ve yaklaşımlar (Dilbilgisi-Çeviri Yöntemi, Doğrudan Anlatım, İşitsel-Duyusal Yöntem, Sessiz Yöntem, Topluluk Dil Öğrenimi, İletişimsel Yaklaşım, Doğal Yaklaşım) eleştirel bir biçimde ele alınacaktır. Öğretmen adayları bu yöntemleri, o yöntemle ilintili küçük ölçekli öğretim aktiviteleri tasarlayarak ve sınıf içi uygulamasını gerçekleştirerek (mikro öğretim yaparak) keşfedecek ve sentezleyeceklerdir.

 

İÖP 207 İngilizce-Türkçe Çeviri                                                                                     (3-0-5)

Çeviri bilimindeki temel teori ve yaklaşımları kapsayan bu ders öğrencilerin farklı konularda yazılmış İngilizce metinleri Türkçe’ye çevirmesini hedeflemektedir. Çeşitli konularda yapılan çevirilerin yanı sıra, öğrenciler bir metin çevirisinin uygunluğunu, hata analizi yoluyla aynı metnin farklı çevirilerini karşılaştırarak eleştirel bakış açısıyla değerlendireceklerdir. Biçim, sözcük seçimi, çevirinin dil öğrenimindeki rolü ve önemi ve çevirinin kültürel boyutu gibi konular işlenecektir. Dersin uygulamaya yönelik kısmı çeviri alanındaki son gelişmelere ilişkin makalelerle desteklenerek yürütülecektir.

 

İÖP 209 Bağlam-Tabanlı Dil Kullanımı                                                                         (3-0-3)

Bu ders, öğrencilerin İngilizce iletişim kurmasını sağlamak için iletişimsel görevler sunmayı amaçlamaktadır. Etkili bir iletişim durumunda kullanılan örüntülerin, kültüre özgü ifadelerin ve sözcüklerin öğretiminde çeşitli özgün materyaller, bağlamlar ve durumlar kullanılacaktır. Dersin önemli bir bileşenini oluşturan dinleme becerisi, konuşma becerisiyle bütünleştirilerek sunulacaktır. İşitsel-görsel materyallerin, gerçek yaşam durumlarını temsil etme ve gerekli becerleri uygulama olanağı sağlamasından dolayı, farklı iletişim bağlamlarında edimbilimsel farkındalık yaratmak ve uygun dil kullanımı sağlamak için film kesitlerinden, bu ders için özel tasarlanmış videolardan, gazete, dergi ve kısa anlatı metinlerinden yararlanılacaktır.

 

İÖP 211 Kültürler Arası İletişim                                                                                    (2-0-2)

Bu ders, öğrencilere kültürler arası iletişimin başlıca öğelerini ve bu süreçte yer alan kültürel, psikolojik, sosyal ve çevresel etkileri kavratmak için tasarlanmıştır. Bu dersin amacı, kişinin kendi kültürünün iletişim kurmada ne tür etkileri olabildiğine dair farkındalık yaratmak ve kültürün bir parçası olarak, kişinin kendisini anlamasını ve ifade etmesini sağlayan bakış açısını geliştirmektir.

 

İÖP 213 Öğretim İlke ve Yöntemleri                                                                              (3-0-4)

Bu derste öğretimle ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretim ilkeleri, ünitelendirilmiş yıllık plan, günlük plan ve etkinlik örneklerinin hazırlanması va geliştirilmesi, öğrenme ve öğretim stratejileri, öğretim yöntem ve teknikleri, öğretim araç ve gereçleri, öğretmen yeterlikleri gibi konular üzerinde durulacaktır.

 

İÖP 215 İleri Metin İncelemesi (Seçmeli-I)                                                                   (2-0-2)

Bu dersin amacı, öğrencilerin şu becerileri edinmesine yardımcı olmaktır: Çeşitli stillerde yazılmış metinleri anlamada okuma becerilerini geliştirme; metindeki bilgileri çözümleme ve sentezleme ve sözcük bilgisini arttırma stratejileri geliştirme. Bu açmamlar doğrultusunda çeşitli türde yazılmış orijinal metinler sınıf içinde ve dışında incelenecektir.

 

İÖP 219 Kültürel İfadeler ve Kelime Yetisi I (Seçmeli-I)                                          (2-0-2)

Bu derste çeşitli etkinliklerle öğrencilerin sözcük yetisini geliştirmeleri ve hedef dile ait kültürel unsurları öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Yabancı dil öğretiminde sözcük yetisi önemli bir yer tutmasına ragmen çoğu zaman yeterince üzerinde durulmamaktadır. Bunun için bu derste öğrencilerin sözcük yetilerini geliştirmek hedeflenmektedir. Sözcük yetisine sahip olmak sadece sözcüğün anlamını bilmek değil onu etkili bir şekilde kullanabilmeyi gerektirmektedir. Bunun yanı sıra o dile ait atasözü, deyim, mecaz vb. gibi kültürel unsurların da bilinmesi ve kullanılması sözcük yetisinin geliştirilmesi açısından önemlidir.

 

YARIYIL IV

 

İÖP 202 İngiliz Edebiyatı II                                                                                            (3-0-4)

Bu ders İngiliz Edebiyatı I dersinin devamı niteliğindedir. Derste İngiliz, Amerikan edebiyatı ve orjinal yazım dili İngilizce olan edebiyatın farklı dönemlerinden birçok yazar ve esere değinilmektedir. Öğrenciler bir metindeki temel ilke ve kavramların metindeki kullanımlarını belirleyerek, bu kavramlar hakkındaki bilgilerini kullanma ve pekiştirme imkânı bulabileceklerdir. Bu ders, İngilizce yazılmış edebiyatın dönemleri ve temel akımları hakkında sağlam bir temel hazırlayacaktır. Çeşitli dönemlere ait örnek metinler kullanılarak bu edebiyatlardaki Çeşitli dönemlere ait örnek metinler kullanılarak bu edebiyatlardaki temel kavramlar, terimler, teknikler ve edebi, felsefi ve bilimsel akımlar irdelenecektir. Öğretmen adaylarının belirlenen konularda odaklanmış reaksiyonlar yazmaları hedeflenmektedir.

 

İÖP 204 Dilbilim II                                                                                                           (3-0-5)

Bu ders Dilbilim I’in devamıdır. Dilbilim alanındaki diğer konularla ilgili farkındalık yaratma, dil öğrencilerinin verileri üzerine yanlış çözümlemesi, durum çalışması ve karşılaştırmalı anadil ve yabancı dil analizlerinin yardımı ile dilin doğasına, yapısına ve kullanımına ilişkin kavramlara bir giriş niteliğindedir. Konular: biçimbilgisi; bağımlı ve bağımsız biçimbirim, karmalar, çekim ve türetim biçimbirimleri, biçimbirimsel analiz, biçimbilgisel dil tiplendirmesi, sözcüklerin hierarşik iç yapılarının incelemesi, biçimbilimsel sesbilim değişkenliği; sözdizimi: sözcük ulamları, öbek, tümcecik, tümce yapıları, dönüşümlü üretimsel dilbilgisi, yönetim ve bağlama, minimalist program, üye yapısı, rol; edimbilim: gösterim, sezdirim, konuşma ilkeleri, sözeylem ve incelik; toplumdilbilim; ağız, kesit, biçem; söylem: metinsellik ölçütleri, bağlaşıklık öğeleri, söylem bağlantıları, işlevler, söylem durumu, kurumsal söylem, ve bunlar gibi konular.

 

İÖP 206 İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar II                                                              (3-0-5)

İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar I’in devamı olan bu ders, İDÖ’de ders tasarımı, ikinci/yabancı/uluslararası/özel amaçlı/ akademik dil olarak İngilizce öğretiminde öğrenci ihtiyacına uygun olan yaklaşım seçimi gibi güncel konu ve uygulamalara odaklanır. Bu derste, yapılandırmacı yaklaşım, içerik odaklı, görev odaklı, sorun odaklı, bütünce odaklı dil öğretimi, çoklu zeka ve bütüncül dil yaklaşımı gibi güncel uygulamaların çerçevesi çizilir ve bu yaklaşımlarla ilintili aktivitelerin küçük ölçekte sunumları/mikro öğretimleri  yapılır. Bu dersin amacı, ikinci/yabancı dil öğretimi, dil öğretiminde kültürün önemi, teknolojinin dil sınıflarında kullanımı, gelişen dünyada iletişimin yeri ve kültürler arası etkileşim yeterliliğine sahip öğrenci ve öğretmen yetiştirme ihtiyacı gibi konularda farkındalık yaratmak ve öğretmen adaylarının gerekli becerilerinin gelişimini sağlamaktır.

 

İÖP 208 Dil Edinimi                                                                                                         (3-0-5)

Bu ders birinci ve ikinci dil edinimi kuramlarının (davranışçılık, doğuştanlık, bilgi işlemleme, bağlantıcı modeller, etkileşimsel yaklaşım) tanıtır ve anadil ile erek dilin gelişim evrelerini ve süreçlerine odaklanır. Durum çalışmaları, bütünce verilerinden ana ve erek dil kullanımlarının karşılaştırmalı çözümlemesi (örn.: CHILDES vertitabanı), sınıf içi ikinci dil etkileşiminin kayıtları ve çevriyazısı aracılığıyla çocuklarda ve yetişkinlerdeki ikinci dil ediniminin karşılaştırması, anadil ediniminde gelişim aşamaları, ikinci dildeki biçim-sözdizimsel gelişim evreleri, ikinci dil edinimi süreçleri, ikinci dil ediniminde öğrenen özellikleri ve nihai kazanımdaki bireysel farklılıklar (örn.: kişilik etkisi, dil yeteneği, zeka, edinim yaşı, motivasyon ve tutum, öğrenen tercihleri ve inançları), ikinci dil ve yabancı dil öğrenim bağlamlarının farklılığı (örn.: doğal ve örgün eğitim ortamları) gibi konular sunulur. Derste anlatım, ikili ve grup çalışması yöntemleri kullanılacaktır.

 

İÖP 210 Bilimsel Araştırma Yöntemleri                                                                        (2-0-3)

Bu derste bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerinin öğretimi ve örneklerle uygulanması; öğrencilere kendi alanlarında küçük çapta araştırmalar yaptırılması ve değerlendirilmesi gibi konular üzerinde durulacaktır.

 

İÖP 212 Özel Öğretim Yöntemleri I                                                                               (2-2-4)

Bu ders öğrencilerin  ihtiyaç analizi yapabilmeleri, hedef yazabilmeleri, ders izlencesi tasarlayabilmeleri ve ders planı hazırlayabilmeleri için gerekli olan bilgi ve becerileri geliştirebilmelerini amaçlamaktadır. Bu ders öğrencilere İngilizce yeterlilik ölçütlerini ve Avrupa Dil Gelişim Dosyası gibi farklı konuları da tanıtacaktır. Ayrıca bu ders, uygulamalı dil biliminin temel kavramları üzerinde durmayı; yabancı dil öğrenmede yaklaşımlar, ders planlama ve sınıf yönetimi arasındaki ilişkilerin irdelenmesini ve değişik dil becerilerini öğretmek için öğrencilere gerekli olan nitelikleri kazandırmayı hedeflemektedir.

 

İÖP 214 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı                                                  (2-2-2)

Bu derste çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, öğretim teknolojileri yoluyla öğretim materyallerinin (çalışma yaprakları, saydamlar, slaytlar, video, bilgisayar temelli ders materyali, vb.) geliştirilmesi ve çeşitli nitelikteki materyallerin değerlendirilmesi; İnternet ve uzaktan eğitim; Türkiye’de ve dünyada öğretim teknolojilerdeki ilerlemeler gibi konular üzerinde durulacaktır.

 

İÖP 216 Süreçli Yazma (Seçmeli-II)                                                                              (2-0-2)

Bu ders, öğrencilere süreçli yazmanın aşamalarını (taslak oluşturma, gözden geçirme ve gerekli düzeltmeleri yapma, yazma ve yazıya son şeklini verme) kavratmayı ve uygulatmayı amaçlamaktadır.

 

İÖP 220 Kültürel İfadeler ve Kelime Yetisi II  (Seçmeli-II)                                        (2-0-2)

Bu derste çeşitli etkinliklerle öğrencilerin sözcük yetisini geliştirmeleri ve hedef dile ait kültürel unsurları öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Yabancı dil öğretiminde sözcük yetisi önemli bir yer tutmasına ragmen çoğu zaman yeterince üzerinde durulmamaktadır. Bunun için bu derste öğrencilerin sözcük yetilerini geliştirmek hedeflenmektedir. Sözcük yetisine sahip olmak sadece sözcüğün anlamını bilmek değil onu etkili bir şekilde kullanabilmeyi gerektirmektedir. Bunun yanı sıra o dile ait atasözü, deyim, mecaz vb. gibi kültürel unsurların da bilinmesi ve kullanılması sözcük yetisinin geliştirilmesi açısından önemlidir.

 

İÖP 222 Girişimci Öğretmenlik I (Seçmeli-II)                                                              (2-0-2)

Dersin amacı; girişimciliği anlamak ve girişimciliğin eğitimle olan ilişkisini ve girişimcilik eğitiminin bir okul ortamında nasıl ifade edildiğini anlamaya çalışmaktır. Ders aynı zamanda öğrencileri girişimci insiyatiflerini geliştirme konusunda desteklemeyi amaçlamaktadır.

 

 

ÜÇÜNCÜ YIL

YARIYIL V

 

İÖP 301 Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi I                                                                  (2-2-5)

Bu ders, erken yaş dil öğrenenleri (5-12 yaş) ile diğer yaşlardaki öğrenenler arasındaki farkları (dil yapısı, becerileri ve alt becerilerinin öğrenmimi açısından) ve erken yaş öğreneleri hakkında yanlış bilinenleri kapsar. Dersin amacı öğretmen adaylarının erken yaş öğrenenlerinin öğrenme biçemlerini (görsel, işitsel ve duyuşsal) ve stratejilerini (örn.: üstbiliş, biliş, sosyoduyuşsal) belirlemeye ve kelime, dil becerisi, dil yapısı öğretimi için aktivite (örn.: yapboz, hikaye,  oyun, ve benzetim) ve görsel-işitsel araç (örn.: resim, gerçek nesneler, karikatür, kukla ve şarkılar) geliştirmelerine yardım etmek, öğrenenlerin dil seviyelerine ve bilişsel, duyuşsal gelişimlerine uygun olarak öğretim noktalarının seçimini, sıralamasını, materyal uyarlamasını ve değerlendirmesini yapabilmelerini sağlamak, erken öğrenen sınıflarında öğretmenin gereksinim duyacağı sınıf yönetimi tekniklerinin ana hatlarını belirlenmek, bu sınıflarda işbirliğine dayalı öğrenmenin ve grup/ikili çalışma etkileşiminin önemini vurgulamaktır.  Öğretmen adayları sınıflarında erken dil öğrenenlerinin birbirlerinin öğrenme biçem ve stratejilerine saygı duymasını, kendilerinin ve diğerlerinin öğrenmesiyle ilgili sorumluluk almalarını sağlamanın yolları hakkında bilinç kazanır.

 

İÖP 303 Özel Öğretim Yöntemleri II                                                                              (2-2-4)

Bu derste, öğrencilerin İngilizce öğretiminin temel yaklaşım, metot ve tekniklerine ilişkin kazandıkları becerileri sınıf içerisinde yaptıkları micro öğretim etkinliklerinde gösterebilmeleri ve öğretimin niteliğini değerlendirebilmeleri beklenmektedir. Öğretmen adaylarının sürekli mesleki gelişimlerini sağlamak amacıyla, ulusal ve uluslararası mesleki organizasyonlar (örn.: TESOL and INGED) ve uygulamalı süreli yayınlar (örn.: English Teaching Forum, ELTJ, TESLJ and TESL Reporter) hakkında öğrenciler bilgilendirilecektir. Bu tip yayınlardan seçilmiş makalelerle daha önce belirtilen dil öğretimi ve yöntemleri konuları üzerine tartışılacaktır.

 

İÖP 305 Dil Becerilerinin Öğretimi I                                                                              (2-2-5)

Bu ders dinleme, konuşma, sesletim ve  sözcük öğretiminin farklı evreleri ve tekniklerinin detaylı incelenmesi yoluyla dil farkındalığının ve öğretim becerilerinin değişik yaşta ve dil yeterliliğinde öğrenen grupları için geliştirilmesi üzerine yoğunlaşır. Öğretmen adayları yukarıda bahsedilen dil becerilerine odaklanarak ders planlama ilke ve tekniklerine göre farklı yeterlilik düzeylerine uygun bireysel ve/veya küçük-ölçekli grup aktiviteleri tasarlayıp mikro öğretim etkinlikleri yapacaklardır.

 

İÖP 307 Edebiyat ve Dil Öğretimi I                                                                                (3-0-5)

Bu ders  İngiliz ve Amerikan edebiyatı eserlerinden ve orjinalinde yazım dili İngilizce olan eserlerden seçilen kısa hikaye ve roman örneklerinin analizine ve bu iki türü diğer türlerden farklı özelliklerine yoğunlaşır. Öğretmen adayları her dil düzeyinde gençler ve yetişkinlerle edebiyat kullanımına değişik yaklaşımlarla tanışacaktır. Edebiyat ve dil öğretiminin bu iki edebi türde (kısa hikaya ve roman) nasıl bütünlenebileceği kuram ve uygulama boyutunda ele alınacaktır. Edebi metinlerin içerik zenginliği dikkate alınarak edebiyatın oluşturduğu bağlamın dilsel özelliklerinin inceleneceği bu ders hem dilsel hem de sanatsal açıdan bireyi zenginleştirmeyi de hedeflemektedir. Bu ders boyunca, öğretmen adayları kültür öğretiminin aşağıda belirtilen alanlarda kısa hikaye ve roman kullanımı yoluyla nasıl mümkün olacağını inceleyeceklerdir: Karşılaştırmalı ve karşıtsal açıdan ana ve erek dil ve kültüründeki nesne ve ürünler; atasözleri ve deyimler, kültürel değerleri taşıyan kalıplaşmış ifadeler; toplumsal yapılar, roller ve ilişkiler; gelenekler/görenekler/adetler; inançlar, değerler, yasaklar ve tabular, toplumlara özgü batıl inançlar; siyasi, tarihi ve ekonomik özgeçmiş; kültürel kurumlar; mecazi/çağrışımsal yan anlam, mizah kullanımı. Bunlara ek olarak, bu derste öğrenciler edebi metinlerin düz metinlerle desteklenerek öğrencilerin toplumsal konulara karşı duyarlı hale getirilebileceklerini öğrenecek ve edebiyat metni üstüne kurgulanmış etkinliklerle öğrencilerin bireysel olarak topluma katkı sağlayabilecekleri vurgulanacaktır. Bu derste aynı zamanda edebi eserlerin güdüleyici dil öğrenim gereçleri olarak incelenmesi ve değerlendirilmesi de hedeflenmektedir. Çeşitli dil becerisi temelli etkinliklerin edebi eserlere uygulanması için etkileşimli etkinlikler ve grup çalışmaları yapılacaktır.

 

İÖP 309 İkinci Yabancı Dil I                                                                                           (2-0-3)

Öğrencisi oldukları İngilizce Öğretmenliği programının olanaklarına bağlı olarak, öğretmen adayları ikinci yabancı dil olarak şu derslerden birini seçebilirler: Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Arapça, Japonca, Çince, Rusça ve Yunanca.

Bu ders ikinci yabancı dile giriş niteliğindedir ve öğretmen adaylarına temel iletişim becerileri kazandırmayı amaçlar. Öğretmen adayları bu dersin sonunda basit günlük konuşma dialoglarını ve temel okuma parçalarını anlayabilecek, günlük temel konuşma dilinde kendilerini ifade edebilecek ve sorular sorabileceklerdir. Bu hedefleri gerçekleştirmek için dialoglar ve okuma metinleri kullanılacaktır. Öğretmen adayları iletişim durumlarında kullanılan erek dildeki temel yapıları tanıyacak, temel kelimeleri öğrenecektir ancak dil bilgisini öğrenmek ana hedef olmayacaktır. Dinleme becerisi bu dersin önemli bir kısmını oluşturur ve özellikle konuşma becerisiyle bütünleştirilerek sunulacaktır. Ayrıca erek kültür ve yaşam biçimi hakkında bilgi verilecektir.

 

İÖP 311 Yaratıcı Drama ve Yabancı Dil Öğretiminde Kullanımı                              (2-2-4)

Bu derste dramanın tanımı, yabancı dil öğretiminde yaratıcılık yöntemi olarak dramanın kullanım alanları, uyum ve güven, imgesel düşünme ve anlatım, düş gücünü geliştirme, özgür düşünme yetisini kazanma, grup çalışmalarında düşünce geliştirme, iletişim ve etkileşimde işbirliği, toplumsal duyarlığın geliştirilmesi, duyguların sağlıklı bir şekilde tanınması, sözel ve sözel olmayan iletişim becerilerinin geliştirilmesi ve müzik türlerinin yetkin örnekleriyle karşılaşma gibi konular üzerinde durulacaktır.

 

İÖP 313 Sınıf Yönetimi                                                                                                    (2-0-4)

Bu derste sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar, sınıf içi iletişim ve etkileşim, sınıf yönetiminin tanımı, sınıf yönetimi kavramının sınıfta disiplini sağlamadan farklı yanları ve özellikleri, sınıf ortamını etkileyen sınıf içi ve sınıf dışı etkenler, sınıf yönetimi modelleri, sınıfta kurallar geliştirme ve uygulama, sınıfı fiziksel olarak düzenleme, sınıfta istenmeyen davranışların yönetimi, sınıfta zamanın yönetimi, sınıf organizasyonu, öğrenmeye uygun olumlu bir sınıf ortamı oluşturma (örnekler ve öneriler) gibi konular üzerinde durulacaktır.

YARIYIL VI

 

İÖP 302 Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi II                                                                 (2-2-5)

Bu ders Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi I’in devamıdır. Dersin amacı farklı izlence türlerinin (hikaye temelli, içerik temelli, tema temelli, görev temelli) erken öğrenen dersleri için uygulanabilirliğini sorgulayarak, erken öğrenen grupları için izlenceler hazırlamak ve seçilen izlence türünde çocuk edebiyatının etkili kullanım yollarını belirlemektir. Sınıf yönetimi, dil sunumu ve alıştırmaları bağlamında, erken yaş öğrenenleri sınıflarında kaydedilen video görüntülerinden yaralanılarak analiz ve tartışma yapılacaktır. Öğretmen adayları değişik özelliklerdeki erken öğrenen (5-12 yaş) sınıfları için seçilen izlence türüne göre ders taslakları ve/veya ders gereçleri geliştireceklerdir.

 

İÖP 304 Türkçe- İngilizce Çeviri                                                                                    (3-0-5)

İngilizce-Türkçe çeviri dersine tamamlayıcı olarak bu ders teorik ve uygulamalı zemine dayanmaktadır. Öğrenciler bir çevirinin etkinliğini Türkçe ve İngilizce dillerinin kendine özgü özelliklerini göz önünde bulundurarak karşılaştırmalı inceleme yoluyla değerlendireceklerdir. Biçim, sözcük seçimi, çevirinin dil öğrenimindeki rolü ve önemi, ayrıca çevirinin kültürel boyutu gibi konulara ağırlık verilecektir. Dersin uygulamaya yönelik kısmı çeviri alanındaki son gelişmelere ilişkin makalelerle desteklenerek yürütülecektir.

 

İÖP 306 Dil Becerilerinin Öğretimi II                                                                            (2-2-5)

Bu ders Dil Becerilerinin Öğretimi I’in devamıdır.  Ders okuma, yazma, ve dilbilgisi öğretiminin farklı evreleri ve tekniklerinin detaylı incelenmesi yoluyla dil farkındalığının ve öğretim becerilerinin değişik yaşta ve dil yeterliliğinde öğrenen grupları için geliştirilmesi üzerine yoğunlaşır. Öğretmen adayları yukarıda bahsedilen dil becerilerine odaklanarak ders planlamanınplanı ilke ve tekniklerine göre farklı yeterlililik düzeylerine uygun bireysel ve/veya küçük-ölçekli grup aktiviteleri tasarlayıp sunacaklardır.

 

İÖP 308 Edebiyat ve Dil Öğretimi II                                                                              (3-0-5)

Bu ders Edebiyat ve Dil Öğretimi I’in devamı niteliğindedir. İngiliz ve Amerikan edebiyatı eserlerinden ve orjinalinde yazım dili İngilizce olan eserlerden seçilen şiir ve tiyatro oyunu örneklerinin analizi ve bu iki türü diğer edebi türlerden ayıran özellikleri konu alır; edebi metinlerin içerik zenginliğine dikkat çekecek şekilde edebiyatın oluşturduğu bağlamın dilsel özelliklerini çözümlemeye yönelik etkinlikler hazırlamayı öğretir. Bu derste, edebiyat ve dil öğretiminin bu iki edebi türde nasıl bütünlenebileceği araştırılacak, bu bütünlemenin teori ve uygulama boyutları keşfedilecektir. Bu ders boyunca, öğretmen adayları toplumsal açıdan önem taşıyan unsurlar ve kültürel ögelerin öğretiminin aşağıda belirtilen alanlarda şiir ve tiyatro oyunu kullanımı yoluyla nasıl mümkün olacağını inceleyeceklerdir: karşılaştırmalı ve karşıtsal açıdan ana ve erek dil ve kültüründeki nesne ve ürünler; atasözleri ve deyimler, kültürel değerleri taşıyan kalıplaşmış ifadeler; toplumsal yapılar, roller ve ilişkiler; gelenekler/görenekler/ adetler; inanç, değerler, yasaklar ve tabular, toplumlara özgü batıl inançlar; siyasi, tarihi ve ekonomik özgeçmiş; kültürel kurumlar; mecazi/çağrışımsal yan anlam, mizah kullanımı. Bu derste aynı zamanda edebi eserlerin güdüleyici dil öğrenim materyali olarak incelenmeleri ve değerlendirilmeleri sağlanır. Çeşitli dil becerileri temelli etkinliklerin edebi eserlere uygulanması için grup çalışmaları yapılacaktır.

 

İÖP 310 İkinci Yabancı Dil II                                                                                         (2-0-3)

Bu ders İkinci Yabancı Dil I dersinin devamı niteliğindedir ve öğretmen adaylarının erek dilde iletişim kurmasını sağlamak için iletişimsel görevler sunmayı hedefler. Öğretmen adayları gazete, dergi ve kısa hikayelerde sıklıkla kullanılan dil bilgisi yapılarına ve sözcük öğelerine aşinalık kazanacaklardır. Basit yazma görevleri de derse entegre edilecektir. Hem dinleme ve hem de konuşma becerilerini geliştirmek dersin öncelikli hedefidir ve öğretmen adaylarına uzun dialoglar ve okuma parçalarıyla daha fazla sözcük öbeği sunulacaktır. Ayrıca özgün araç kullanımıyla erek kültür ve yaşam biçimi hakkında bilgi verilecektir.

 

İÖP 312 Topluma Hizmet Uygulamaları                                                                       (1-2-3)

Bu derste, öğrencilerin topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerileri kazanması; toplumun güncel sorunlarını belirleyebilmeleri ve bu problemlere çözüm üretmeleri beklenmektedir. Ayrıca, öğrenciler bu derste panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı yada düzenleyici olarak katılacaklardır.  

 

İÖP 314 Ölçme ve Değerlendirme                                                                                  (3-0-4)

Bu derste sınav türleri; İngilizce’de çeşitli dil becerilerinin ölçülmesi için test hazırlama teknikleri; çeşitli tiplerde soru  hazırlama alıştırmaları; değerlendirme ve analiz teknikleri; istatistik hesaplamalar gibi konular üzerinde durulacaktır.

DÖRDÜNCÜ YIL

YARIYIL VII

 

İÖP 401 Yabancı Dil Öğretiminde Materyal İnceleme ve Geliştirme                          (3-0-6)

Bu ders öğretmen adaylarının İDÖ ders gereçleri tasarımı teori ve ilkelerini (örn.: gereç seçimi, uyarlanması, geliştirilmesi, ve değerlendirilmesi), tanımalarını ve ders kitabı kullanımına taraf ve karşıt olan temel görüşlerden haberdar olmalarını sağlar. Öğretmen adaylarının dikkati, yöntem, ideoloji ve ders kitabı yazarının arasındakiilişkiye çekilir. Bu derste ders gereçlerinin seçimi ile ilgili şu noktalara değinilir: format, öğrencinin dil yeterliliği, öğrenilebilirlik, kullanım kolaylığı, kültürel içerik, iletişimsel etkileşimin uygunluğu ve dil kullanımı,  öğrencilerin birbirleriyle ve öğretmenle etkileşimde bulunmasına yardımcı olan bütünce bazlı otantik, gerçek dünya bağlamında konuşlanmış gereçlerin kullanılması. Ayrıca dil öğretimi için gereç uyarlaması ve geliştirilmesi ile ilgili de şu konulara değinilir: ders kitabı gereçlerinin belirli öğrenme ihtiyaçlarına ve öğretim ortamlarına uyarlanması, öğretmen adaylarının kendi öğretme gereçlerini ve yardımcı gereçleri uygun yönteme, öğrenci seviyesine ve ihtiyaçlarına ve mevcut okul ortamına göre tasarlamaları. Öğretmen adayları, gereç değerlendirmesi ve ders kitabının İDÖ sınıf ortamında kullanımı ile ilgili tartışmalara katılır, dil gereçleri ve ders kitabı değerlendirme kriterleri ve gereç tasarımının güncel İDE yöntemlerine hangi yollarla bağlantılanacağı üzerine tartışırlar.

 

İÖP 403 İkinci Yabancı Dil III                                                                                        (2-0-3)

Bu ders İkinci Yabancı Dil II dersinin devamı niteliğindedir ve öğretmen adaylarının ileri okuma ve sözlü iletişim becerilerini geliştirmeyi hedefler. Değişik türlerdeki özgün metinler kullanılarak karmaşık dil bilgisi yapıları ve ileri düzey sözcük öbekleri bu dersin önemli bir bölümünü oluşturur. Öğretmen adaylarının sınıfta kısa sözlü sunumlar yapması, rol-oynama aktivitelerine katılması, erek dilde filmlerden kısa parçalar izleyip sonrasında konuyla ilgili tartışmalara katılması;  tebrik, şikayet, yanıt vb. konulu mektup ve e-mektup, günlük ve kısa kompozisyon gibi metinler yazması beklenir. Özgün araç kullanımı ve araştırma görevleriyle erek kültür ve yaşam biçimi hakkında daha ileri düzeyde bilgilere erişilecektir.

 

İÖP 405 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I                                                                 (2-0-3)

Bu derste modern Türkiye’nin doğuşu ve gelişmesi; Kurtuluş Savaşı, Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşü ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu, M. K. Atatürk’ün ilke ve inkılapları gibi konular üzerinde durulacaktır.

 

İÖP 407 Okul Deneyimi                                                                                                   (1-4-6)

Bu ders öğrencilerin bir uygulama öğretmeni nezaretinde, okulu, öğrencileri ve öğretmenlik mesleğini çeşitli yönlerden tanımasını amaçlamaktadır.  Bu ders kapsamında yer alması önerilen başlıca etkinlikler şunlardır: okul örgütü ve yönetimi, okuldaki günlük işler, zümre etkinlikleri, bir öğrencinin okuldaki günlük yaşantısı, bir öğretmenin okuldaki günlük yaşantısı, okul-aile işbirliği, ana ve yan branşlarla ilgili derslerin gözlenmesi, okul ve sorunları, araç-gereç ve yazılı kaynaklar, portfolio oluşturma ve öğretmenlik mesleğinin çeşitli yönleri. 

 

İÖP 409 Rehberlik                                                                                                           (3-0-5)

Bu derste öğrenci kişilik hizmetlerinin amaçları ve eğitim içindeki rolü, rehberlik hizmet alanlarının tanıtımı, rehberliğin genel ilkeleri, öğrenciyi tanıma, yönlendirme, bilgi toplama ve yayma, psikolojik danışma, yerleştirme, izleme, danışmanlık ve mesleki yönlendirme gibi konular üzerinde durulacaktır.

 

İÖP 411 Yabancı Dil Öğrenmede Bireysel Farklılıklar                                               (2-0-7)

Bu ders, yabancı dil öğrenmede karşılaşılan öğrenme güçlükleri ve bireysel farklılıkları konu alan araştırmalara farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır.

YARIYIL VIII

 

İÖP 402 Yabancı Dil Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme                                       (3-0-6)

Bu ders, sınıf bazlı ölçme değerlendirme üzerine temel kavram, ilke ve kurguları sunar. Farklı testler ve sınama biçimleri (örn.: yeterlilik, başarı, bulgulayıcı ve/veya yerleştirme amaçlı sınama, doğrudan ve dolaylı sınama, ayrık nitelikli ve bütüncül sınama, ölçün ve ölçüt temelli sınama, öznel ve nesnel sınama, iletişimsel sınama), geniş boyutlu dil ölçme amaçları için değişik soru türleri, bu tür testlerin geliştirilme ve değerlendirilmeleri ve mevcut diğer ölçme yöntemleri (örn.: gelişim dosyası, özdeğerlendirme, öğrenen günceleri) bu dersin konuları arasındadır. Öğretmen adaylarından farklı yaş grupları, dil düzeyleri ve öğrenme biçemleri için dil testleri hazırlamaları beklenmektedir. Öğretmen adayalarına okuma, yazma, dinleme ve konuşma, kelime ve dilbilgisini test etmek için ayrık ve bütüncül biçimde sınav hazırlama teknikleri tanıtılır. Bu ders aynı zamanda betimlemeli çıkarımsal istatistik hesaplamaları ve sınav tasarımının altında yatan ilkeleri (örn.: içerik, ölçütsel, kurgusal, görünüş geçerliliği, tutarlılık, standart ölçme hatası, ve gerçek puan; kullanışlılık) kapsar. Bununla birlikte,  test kurgulama aşamaları, madde analizi ve test puanlarının yorumlanması, ölçünleştirilmiş testlerin değerlendirilmesi (örn.: TOEFL, IELTS ve Avrupa Dil Dosyası için akredite edilmiş dil sınavları) öğretmen tarafından hazırlanan dil sınavları ve yararlı geri etkinin sağlanması da dersin içerikleri arasındadır.

 

İÖP 404 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II                                                                (2-0-3)  

Bu derste Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I’ın devamı; Modern Türkiye’nin doğuşu ve gelişmesi; Kurtuluş Savaşı, Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşü ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu, M. K. Atatürk’ün ilke ve inkılapları üzerinde durulacaktır.

 

İÖP 406 Yabancı Dil Öğretmenliğinde Mesleki Gelişim                                              (2-0-5)

Bu derste mesleki gelişimin tanımı ve kariyer yapmada niye önemli olduğu üzerinde durulacaktır. Çok yoğun çalışan öğretmenlerin bile hem kurum içinde yapılan hem de meslek hayatları boyunca katılmaları gereken mesleki faaliyetlere nasıl zaman ayırabilecekleri gerçekçi öneriler ve somut örnekler sunularak anlatılacaktır. Ayrıca, bu ders öğretmen adaylarının mesleki gelişimlerinde yüksek standartları yakalamada ve kariyer yapmada gösterdikleri kararlılığı teşvik edici olmayı da amaçlamaktadır.

 

İÖP 408 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi                                                           (2-0-3)

Bu derste Türk Eğitim Sisteminin Tarihsel Gelişimi (İslam Öncesi Dönem, Selçuklular ve Osmanlılar Dönemi, Cumhuriyet Dönemi), Türk Milli Eğitim Sistemi (Okulöncesi Eğitim, ilköğretim, Ortaöğretim, Yükseköğretim, Yaygın Eğitim), Türk Eğitim Sisteminin Yasal Temelleri (Genel Amaçlar, Özel Amaçlar, Türk Milli Eğitiminin Temel İlkeleri, Türk Milli Eğitim Sistemini Düzenleyen Esaslar, Türk Eğitim Sisteminin Örgütsel Yapısı), Türk Eğitim Sisteminin Sorunları üzerinde durulacaktır.

 

İÖP 410 Öğretmenlik Uygulaması                                                                              (2-6-10)

Bu derste İngilizce’nin ilk veya ortaöğretim okullarında yabancı dil olarak öğretimi için gerekli olan becerilerin, uzmanlar gözetiminde, belirlenmiş okullarda gerek gözlem gerekse bizzat uygulatarak kazandırılması; yabancı dil öğretimi alanında profesyonel bir bakış açısı geliştirmek amacıyla daha önceden edinilen bilgi ve becerilerin eleştirel bir yaklaşımla değerlendirilmesi ve portfolyo hazırlama gibi konular üzerinde durulacaktır.

 

İÖP 412 Dünya Edebiyatından Seçmeler (Seçmeli-III)                                               (2-0-3)

Dünya Edebiyatına giriş niteliğinde olan bu ders öğrencilere “iyi” edebiyat anlayışını değerlendirmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Bu ders edebiyatın farklı dönemlerinin önemli eserleri üzerinde yorum yapmayı gerekmektedir.

 

İÖP 414 Eleştirel Okuma (Seçmeli-III)                                                                         (2-0-3)

Bu dersin amacı gerekli ve önemli görülen okuma parçalarını öğrencilerin eleştirel bir bakış açısıyla okuyabilmelerini sağlamaktır. Ayrıca, bu ders öğrencilere teorik bazı kavramları öğreterek onların edebi eserleri okumaktan zevk almalarını ve onlarda bir değer yargısı geliştirmeyi amaçlamaktadır.

 

İÖP 416 Metin Dilbilim (Seçmeli-III)                                                                            (2-0-3)

Bu dersin amacı, öğrencilere metin dilbilim alanındaki yaklaşımları tanıtmak ve bu yaklaşımlardaki dilsel ve dil dışı öğeleri kullanarak değişik metin türleri üzerinde çözümlemeler yapabilmelerini sağlamaktır. Bu derste, metin dilbilimin tanımı, kapsamı, bu alandaki farklı yaklaşımlar, metinsellik ölçütleri, metin ve tümce konusu etkileşimi, bilgi yapısının düzenlenmesi, söylem içi ve dışı göndergelerin yorumlanmasında bağıntılılık ve bağdaşıklık, tür kavramı, derlem temelli metin çözümlemesi konuları sunulur.

 

 

İÖP 422 Girişimci Öğretmenlik II (Seçmeli-III)                                                          (2-0-3)

Bu ders Girişimci Öğretmenlik I dersinin devamıdır. Dersin amacı; girişimciliğin ne olduğunu, girişimciliğin neden bu kadar önem kazandığını, girişimci türlerinin neler olduğunu, girişimcilik ve eğitim ilişkisini, girişimci öğretmenlerin kimler olduğunu irdeleyerek daha girişimci bireylerin yetiştirilebilmesi için neler yapılması gerektiğini derse alan öğrencilere kazandırmaktır. Dört haftalık teorik ders anlatımdan sonra on haftalık performans tabanlı proje çalışması yapılacaktır. Yapılacak projelerde genelde eğitime özelde de dil öğretimine özgü girişimci projelerin tasarlanması teşvik edilecektir.

 

 

FACULTY OF EDUCATION

2016-2017 ACADEMIC YEAR

ENGLISH LANGUAGE TEACHING UNDERGRADUATE PROGRAM

COURSE CONTENTS

 

YEAR I

Semester I

 

IOP 101 Contextual Grammar I                                                                                     (3-0-4)

This course aims to promote understanding the relation between language structures and lexical items as well as raising awareness about the attribution of meaning by means of these structures. Within the framework of a context, advanced language structures are analyzed so as to establish relations between form and text type. Synthesizing these structures, students produce advanced level texts employing these structures. The course also emphasizes interactive activities such as group and pair work.

 

IOP 103 Advanced Reading and Writing I                                                                   (3-0-3)

This course presents a wide range of authentic reading materials including newspapers, journals, reviews and academic texts in order to comprehend contrasting viewpoints and to predict and identify main ideas and to decode intersentential clues. It also aims to equip students with intensive and extensive reading habits. Critical thinking skills such as synthesizing information or analyzing a problem as well as reacting on the basis of evaluation are fostered. Such sub-skills of reading are employed by the students’ in their writings. Students also analyze and produce different types of writings (e.g. expository paragraph, descriptive paragraph, narrative paragraph, etc.); build up writing skills emphasizing the organization, coherence, and cohesion and such sub-skills as summarizing, outlining, and paraphrasing at paragraph level. The use of spelling and punctuation conventions as well as non-alphabetic symbol use will be practiced as well.

 

IOP 105 Listening and Pronunciation I                                                                         (3-0-3)

This course aims to develop students’ listening and pronunciation skills while gaining confidence in communicating in English. It employs authentic listening materials and speech samples used in different discourses in order to be analyzed as communication-oriented classroom activities. Starting from basic listening and phonetic skills such as discriminating minimal pairs and formulating phonetic transcriptions of problematic sounds focused in class, the course will focus on higher level listening skills and strategies by integration of reading and writing to the course curriculum through content-based activities. Students will be provided with the fundamentals of listening and phonetics namely vowels, consonants, stress in words, rhythm and intonation as well as the usage of phonetic alphabet for learning and production purposes. Collaborative learning through group and pair work will be encouraged.

 

IOP 107 Oral Communication Skills I                                                                            (3-0-5)

This course offers a variety of different communication-oriented speaking activities such as discussions; individual presentations and other interactive tasks providing opportunity for students to improve their oral competence by developing effective language use both in formal and informal contexts. By exploring components of communicative competence, this course aims to equip students with the necessary skills to become successful communicators as well as language teachers. Students will utilize the theoretical and practical knowledge acquired in listening and pronunciation courses in delivering brief informative, persuasive presentations. Students will develop a good command in supra-segmental features (pitch, stress and intonation) as well. Besides, students will be acquainted with the use of audiovisual aids (OHP, power point, posters) and techniques which will help them become effective speakers.

 

IOP 109 Computer Skills I                                                                                              (2-2-5)

This course will focus on subjects such as information technologies, basic concepts of software and hardware, operational systems, word processing programs, spreadsheets, database access, internet use in education, effects of information technologies on society.

 

IOP 111 Effective Communication Skills                                                                      (3-0-3)

This course will focus on subjects such as definition of interpersonal communication; communications system, characteristics of communication, effective listening and feedback, factors hindering communication, factors facilitating communication, the role of attitudes and feelings in communication, conflicts and conflict resolution in communication, factors involved in communication with students, instructors, and parents.

 

IOP 113 Turkish I: Written Communication                                                               (2-0-2)

This course will focus on subjects such as characteristics of written language and communication; fundamental differences between written and spoken language; communication: written and oral; and subjective and objective communication; paragraph, paragraph styles; definition of texts, types of texts (informative and literary); essay writing.

 

IOP 115 Introduction to Educational Sciences                                                             (3-0-5)

This course will focus on subjects such as essential concepts of teaching; social, psychological, philosophical and historical aspects of education; historical account of educational sciences; research methods in education; Turkish education system; characteristics of teaching profession; practices and developments in teacher training.

 

Semester II

 

IOP 102 Contextual Grammar II                                                                                   (3-0-4)

This course is a continuation of Contextual Grammar I. This course leads students to have a critical perspective into the advanced level structures (e.g. word classes, elements of the sentence, types of sentence, sentence fragments etc.) of different types of texts on a contextual level. Building upon analysis and synthesis, students evaluate the most problematic forms of English grammar with guidance in their function and usage using methods such as error analysis or discourse analysis. Besides presenting a descriptive review of the forms and function of advanced English grammar structure, this course encourages students to develop a critical stance toward the use of these structures in various contexts. The course also emphasizes interactive activities such as group and pair work.

 

IOP 104 Advanced Reading and Writing II                                                                  (3-0-3)

This course is a continuation of Advanced Reading and Writing I. This course promotes higher level thinking skills. By processing a variety of different authentic reading texts, students will develop superior-level sub-skills of reading namely, making inferences and deductions, and reading between the lines. Students will relate inferences from the text to real life, and gain insights into the cultural similarities and differences. By means of the awareness gained from the texts, students will analyze, synthesize and evaluate information and therefore, in their compositions, react to readings. Students will also analyze and produce different types of essays (e.g. comparison and contrast, classification, process analysis, cause-and-effect analysis, and argumentative) that are unified, coherent and organized. In addition to the integration of reading with writing, research-based instruction will be adopted, so that students will develop basic research skills including library/internet search, and basic research report writing skills such as citing, paraphrasing and referencing.

 

IOP 106 Listening and Pronunciation II                                                                        (3-0-3)

This course is a continuation of Listening and Pronunciation I, this course will focus on basic skills and principles of listening and phonetics. A variety of different authentic listening texts and academic presentations will be utilized to develop students’ receptive listening skills. This course includes such sub-skills of listening as note-taking, predicting, and extracting specific and detailed information, guessing meaning from context, and getting the gist. Throughout the course, students will be exposed to aural authentic listening materials such as interviews, movies, songs, lectures, TV shows and news broadcasts. This course also aims to equip student teachers with a strong sensitivity towards different accents of English language being spoken around the world. Collaborative learning through group and pair work will be encouraged.

 

IOP 108 Oral Communication Skills II                                                                          (3-0-5)

This course is a continuation of Oral Communication Skills I.  It offers extended communicative tasks such as debates, role-plays, individual and group presentations, impromptu speeches and other interactive tasks providing opportunity for students to improve their oral competence by developing effective language use both in formal and informal contexts. Integrating different reading and listening texts into communication-oriented tasks, this course aims to develop students’ productive skills beyond their receptive skills. The course includes discussion topics, interesting facts, stimulating quotes as well as literary texts which are structurally and intellectually complex and thought-provoking thus promoting interest and motivation in communication. Common pronunciation mistakes are listed and discussed so as to raise the awareness of students as future language teachers. It also aims to develop students’ strategic competence to be utilized in repairing communication breakdowns as communication.

 

IOP 110 Lexical Competence                                                                                          (3-0-3)

This course aims to raise students’ understanding of the relation between lexical items and structural forms as well as expanding their vocabulary knowledge by focusing on the components of word formation including prefixes and suffixes. Students also learn idioms, collocations, slang, euphemisms, neologisms, proverbs and phrasal verbs to help them to better explore, review, play with and enhance their spoken and written expression. Throughout the course, students will engage in interactive content-based tasks such as problem-solving activities, error analysis, and journals writing to increase their vocabulary span.

 

IOP 112 Computer Skills II                                                                                            (2-2-5)

This course will focus on subjects such as basic concepts, elements, and theoretical basis of computer-assisted language learning; standard formats employed in computer-assisted teaching; e-learning practices; negative effects of computer and of internet on younger generation and precautions.

 

IOP 114 Turkish II: Oral Communication                                                                   (2-0-2)

This course will focus on subjects such as characteristics of spoken language and of oral communication; oral communication; main features of speaking skill (use of colloquial and body language); essential principles of “good” speech (stress, a tone of voice, pausing, diction etc.); types of speech: spontaneous versus formal speech.

 

IOP 116 Educational Psychology                                                                                   (3-0-5)

This course will focus on subjects such as the relation between education and psychology; the definition of educational psychology; basic concepts of learning and development; human development in various aspects (physical, intellectual, emotional, social etc.) factors involved in learning process (motivation, individual differences, group dynamics etc.); learning approaches; reflections of theories on teaching process; effective learning.

 

YEAR II

Semester III

 

IOP 201 English Literature I                                                                                          (3-0-4)

This introductory course includes brief cultural history of British and American literature and  literary works written in English, fundamental terms and techniques used while studying a literary text, introduction to the major genres and styles in literature, and introduction to the movements and periods in literature in English. Students analyze the content and style of various literary texts such as short story, poem, drama and novel representing different periods and genres of English literature. This course also focuses on developing an appreciation for literature’s contribution to our understanding of life. Students use literary tools to analyze and critically evaluate the works they have read. This course, through classroom discussions, aims to help students gain a critical perspective towards the texts. Students also analyze literary arts used in these texts and interpret them so as to make deductions, inferences and evaluations.

 

IOP 203 Linguistics I                                                                                                       (3-0-5)

This course gives an introduction to the basic concepts in linguistic analysis; understanding the nature, structure, and use of language by way of awareness raising activities, error analysis of language learners’ production, case studies, and comparative analysis of native and target languages. The topics under investigation are the components of language as a system: linguistic competence and performance, branches of linguistics, types of grammar, language universals, creativity of linguistic knowledge, arbitrariness of language, sign languages, artificial languages and animal communication; brain and language:, lateralization and handedness, evolution of language, human language processing models, research on language and disorders (e.g., dichotic listening, split brain, WADA); phonetics: acoustic, auditory and articulatory phonetics, speech organs, phoneme, vowels and consonants, IPA, diphthongs, tripthongs, manner and place of articulation; phonology: sound patterns, assimilation, dissimilation, linking, consonant clusters, silent letters, suprasegmentals, stress and intonation; semantics: componential analysis, entailment, semantic relations, sense and reference, collocational meaning.

 

IOP 205 Approaches to ELT I                                                                                        (3-0-5)

This course presents basic issues and processes in ELT course design. It focuses on identifying the difference among approach, method and technique and the significance of these concepts in course design. A critical overview of methods and approaches taking a historical perspective is presented: Grammar Translation Method, Direct Method, Audio-lingual Method, Silent Way, Community Language Learning, Suggestopedia, Communicative Approach, the Natural Approach. Student teachers will discover and synthesize classroom application possibilities of such methods through designing micro-teaching of activities associated with them.

 

IOP 207 English-Turkish Translation                                                                            (3-0-5)

This course includes the fundamental theories and approaches in the science of translation. Students translate a variety of different authentic English texts into Turkish. Besides translation activities from diverse areas, students also engage in error analysis tasks in which they critically evaluate the appropriateness of the various translations of the same text and its comparison to their own translation by employing different translation skills. Various aspects of translation will be evaluated including style, word selection, the role and importance of translation in language learning and teaching and cultural aspects of translation. The practical aspect of the course will go hand in hand with readings covering theoretical grounds pertinent to current issues in the field of translation.

 

IOP 209 Context-Dependent Language Use                                                                  (3-0-3)

This course aims at providing communicative tasks for students to actually communicate in English. Authentic materials of different genres, specific contexts and situations will be studied in order to focus on commonly occurring patterns, culture specific expressions and advanced level vocabulary items for effective communication. Listening is an important component of the course and is integrated especially with speaking. Because the audio-visual materials could be an excellent framework for skills practice and could provide learners with real-life situations, sections from the movies of different genres, videos specifically designed for this course, newspapers, magazines and short stories will be used to scaffold pragmatic awareness and appropriate language use in varied communicative contexts.

 

IOP 211 Intercultural Communication                                                                         (2-0-2)

This course is designed to help the students to understand the main elements of intercultural communication and the main cultural, psychological, social and environmental influences that are involved in this process. The course aims to develop an intercultural communication perspective that includes the comprehension of himself/herself as part of a culture, and the awareness about the impact of one’s own culture in communication.

 

IOP 213 Teaching Principles and Methods                                                                   (3-0-4)

This course will focus on subjects such as basic concepts of teaching; teaching and learning principles; preparing and developing samples of yearly, unit, and daily plans; teaching and learning styles and strategies; teaching methods and techniques; teaching materials, teacher competencies.

 

IOP 215 Advanced Text Analysis (Elective-I)                                                               (2-0-2)

This course aims to help students develop reading skills to understand texts of different genres, enable them to gain skills to analyze and synthesize message in the texts, and to develop vocabulary expansion skills. For these goals in mind, authentic texts of various genres will be studied in class and out of class.

 

IOP 219 Culture Specific Expressions and Lexical Competence I (Elective-I)        (2-0-2)

Although lexical competence has a crucial role in foreign language teaching context, it is usually ignored. Therefore, this course aims to improve students’ lexical competence, which involves not only knowledge of vocabulary but also the ability to use them appropriately.

 

Semester IV

 

IOP 202 English Literature II                                                                                         (3-0-4)

This course is a continuation of English Literature I.  It explores a variety of literary texts from a range of eras and writers of British and American literature and literary works written in English, accordingly. Students will have the chance to practice their knowledge about key terms and concepts by analyzing literary texts in order to identify these concepts and their use in a text. The course will provide a solid foundation about the fundamental movements and periods in literature written in English. Through the use of selected literary texts from various periods, fundamental concepts, terms, techniques and literary, philosophical and scientific approaches movements in these literatures will be examined. Student teachers are expected to prepare focused writing assignments for designated topics.

 

IOP 204 Linguistics II                                                                                                      (3-0-5)

This course is a continuation of Linguistics I. An elaboration on further topics in linguistics is presented by way of awareness raising activities, error analysis of language learners’ production data, case studies, and comparative analysis of native and target languages. The topics under investigation are: morphology; free and bound morphemes, compounds, inflectional morphology, derivational morphology, morphemic analysis, morphological typology of languages, analysis of the internal hierarchical structure of words, morphophonological variation; syntax: word categories, phrase and clause structure, transformational-generative grammar, government and binding, minimalist program, argumant structure, theta-roles; pragmatics: deixis, implicature, conversational maxims, speech acts and politeness. sociolinguistics; dialects, register, style; discourse: criteria for textuality, types of cohesive devices, discourse connections, functions, the discourse situation, institutional discourse, and similar topics.

 

IOP 206 Approaches to ELT II                                                                                      (3-0-5)

As a continuation of Approaches to ELT I, this course focuses on current issues and practices in ELT course design, selecting the appropriate approach suitable to learner needs based on current distinctions such as ESL, EFL, EIL, ESP, EAP. It outlines current foreign language teaching trends such as constructivist approach, content-based instruction, task-based instruction, problem-based teaching, multiple intelligences, whole language approach and corpus-based applications of language teaching and designing micro-teaching of activities associated with them. This course aims to raise awareness of issues of culture and classroom second/foreign language learning, of technology use in language classrooms, and of the need for developing communicative and intercultural competencies for the language learner and teacher of the globalized world and designing micro-teaching of activities associated with them.

 

IOP 208 Language Acquisition                                                                                       (3-0-5)

This course presents an overview of the theories of first and second language acquisition (e.g.: behaviorism, innatism, information processing, connectionism, the interactionist position) and focuses on the developmental stages and sequences of first and target language acquisition. Case studies, comparative analysis of the use of native and target languages in corpus data (e.g.: CHILDES database), recordings and/or transcriptions of real second language classroom interaction will be employed for the analysis of first and second language acquisition; comparison of second language acquisition in children and in adults; identifying developmental sequences in first language acquisition; stages in second language morpho-syntactic development; processes in second language acquisition; learner characteristics and individual variation in ultimate attainment in second language acquisition (e.g.: role of personality, language aptitude, intelligence, age of acquisition, motivation and attitudes, learner preferences and beliefs); differences between second language acquisition and foreign language learning contexts (e.g.: natural vs. instructional settings). Lectures, group and pair work activities will be utilized.

 

IOP 210 Research Methods                                                                                             (2-0-3)

In this course, students are expected to learn research methods and techniques and to apply what they have learned through doing small scale research in their own fields and assessing their work.

 

IOP 212 Special Teaching Methods I                                                                             (2-2-4)

This course aims to enable students develop necessary skills to make needs analysis, to write objectives, to design syllabus, and to prepare lesson plans. The course will introduce criteria of English language competencies and European Language portfolio. Moreover, it intends to focus on the basic concepts of applied linguistics; to study the relationships among approaches to language learning and teaching, lesson planning and classroom management; and to enable students to attain skills necessary to teach various language skills.

 

IOP 214 Instructional Technology and Materials Design                                            (2-2-2)

This course will focus on subjects such as features of a variety of instructional technologies, their role and application in teaching; developing instructional materials through instructional technology (worksheets, transparencies, slides, video, computer-based materials) and assessment of various materials; internet and e-learning; advances in technology employed in Turkey and in the world.

 

IOP 216 Process Writing (Elective-II)                                                                           (2-0-2)

This course aims at helping students become better able to accomplish and reflect the phases of the process writing: pre-writing, outlining, drafting, revising, and editing and writing the final draft.

 

IOP 220 Culture Specific Expressions and Lexical Competence II (Elective-II)      (2-0-2)

Although lexical competence has a crucial role in foreign language teaching context, it is usually ignored. Therefore, this course aims to improve students’ lexical competence, which involves not only knowledge of vocabulary but also the ability to use them appropriately.

 

IOP 222 Enterprising Teaching I (Elective-II)                                                      (2-0-2)

 

The aim of the course to understand what enterprising is, how it relates to education and to how it is expressed in a school environment. The course also aims to support students’ entrepreneurial initiatives.

 

YEAR III

Semester V

 

IOP 301 Teaching English to Young Learners I                                                           (2-2-5)

This course gives an overview of the difference between young learners (K-6) and and learners at other ages (in terms of learning of language structures, skills and sub-skills) and misconceptions about young learners. The aim of the course is to help student teachers identify learner styles (e.g.: visual, auditory, kinesthetic) and strategies (e.g.: meta cognitive, cognitive, socio affective) of young learners and developing activities (e.g.: puzzles, stories and games, simulations) and audio visual aids (e.g.: pictures, realia, cartoons, puppets, songs) for the teaching of vocabulary, language skills and structures; select and sequence teaching points and adapt and evaluate materials according to the cognitive and affective development and language level of the learners; to outline classroom management techniques necessary for teachers of young learner classrooms; to emphasize the importance of collaborative learning and interaction through group and pair work, and of ways to encouraging young learners to respect each other’s learning styles and strategies, and sharing responsibility for self and others learning.

 

IOP 303 Special Teaching Methods II                                                                           (2-2-4)

In this course, students are required to reflect the acquired skills in ELT into their micro-teaching activities in classrooms, and to evaluate the quality of instruction. In order to foster the professional development of teacher candidates, some national and international professional organizations (TESOL, INGED etc.) and some periodicals (ELTS, TESLJ, TESL Reporter, etc.) will be introduced to students. The students are required to discuss the issues concerning language teaching in the selected articles.

 

IOP 305 Teaching Language Skills I                                                                              (2-2-5)

This course concentrates on building language awareness and teaching skills through a detailed study of techniques and stages of teaching listening, speaking, pronunciation and vocabulary to language learners at various ages and language proficiency levels. Student teachers will design individual and/or group micro-teaching activities focusing on the language skills above with adherence to principles of lesson planning and techniques of the specific skills for a variety proficiency levels.

 

IOP 307 Literature and Language Teaching I                                                              (3-0-5)

This course concentrates on the analysis of examples from British and American short stories and novels and those which are originally produced in English; and identification of the distinctive features of short stories and novels. Student teachers will explore different approaches to using literature with teenage and adult learners at all levels; examining ways in which the teaching of literature and language can be integrated in these two genres (short story and novel) and exploring theoretical and practical dimensions of this integration. This course will provide linguistic and artistic enrichment by teaching the analysis of literary texts as content and as context. Through this course, student teachers will also investigate how culture teaching is possible through short stories and drama in the following domains: comparison and contrast between objects or products that exist in the target and native culture; proverbs, idioms, formulaic expressions which embody cultural values; social structures, roles and relationships; customs/rituals/traditions; beliefs, values, taboos and superstitions; political, historic and economic background; cultural institutions; metaphorical/connotative meanings, use of humour. Moreover, the course will sensitize the students towards social issues by presenting techniques on how to enrich the literary text through prose, underlining the importance of using activities based on literary texts to create an awareness of one’s contribution to society. This course also touches upon the examination and evaluation of literary texts as motivating language material.

 

IOP 309 Second Foreign Language I                                                                             (2-0-3)

Depending on the facilities of the department, the student teachers may have the option of learning one of the following languages as a second foreign language requirement: German, French, Spanish, Italian, Arabic, Japanese, Chinese, Russian or Greek.

This course is an introduction to the basics of a second foreign language. It aims at providing student teachers with the skills required for basic communication. The aim for student teachers is to understand simple every day dialogues and basic reading texts, express themselves and ask questions in the basic spoken language. To fulfill these aims, dialogues and reading texts are utilized. Student teachers are exposed to the basic structures and vocabulary items of the target language in communicative contexts, but grammar is not the primary focus. Listening is an important component of the course and is integrated especially with speaking. Besides, some insights into the target culture and life style will be given.

 

IOP 311 Creative Drama and Practices in Language Teaching                                  (2-2-4)

This course will focus on subjects such as definition of drama, the use of drama as a method developing scope for creativity in foreign language teaching; adaptation and self confidence; imagination and expression; reinforcement of creative imagination; developing independent thinking skills; expressing thoughts in group Works; cooperation in communication and mutual influence; arousing public sentiment; diagnosis of inner emotions; improving verbal and nonverbal communication skills; acquaintance with marvelous pieces of all kinds of music.

 

IOP 313 Classroom Management                                                                                   (2-0-4)

In this course students will cover a wide variety of issues related to classroom management such as social and psychological factors influencing student behavior, classroom rules and procedures, time management in class, classroom organization, motivation and communication, creating a positive environment, overcoming misbehavior that occurs in classroom

 

Semester VI

 

IOP 302 Teaching English to Young Learners II                                                         (2-2-5)

This course is a continuation of Teaching English to Young Learners I.  The intent of the course is analyzing how to design young learner course syllabuses focusing on the applicability of different syllabus types (e.g.: story-based, content-based, theme-based, task-based) and the effective ways to make use of child literature within a chosen syllabus. Analysis and discussions of video recordings of young learner classrooms with reference to classroom management, presentation of language and practice in class will be utilized.  Student teachers will design a course and/or materials for a chosen syllabus type teaching activities and assessment practices for a diverse range of young learners (K-6).

 

IOP 304 Turkish-English Translation                                                                            (3-0-5)

Being the counterpart of English-Turkish Translation, this course will rely on both theoretical as well as practical grounds. Adopting a contrastive analysis method, students evaluate the effectiveness of a translation paying attention to the idiosyncrasies regarding the unique nature of Turkish and English. Various aspects of translation will be evaluated including style, word selection, the role and importance of translation in language learning and teaching and cultural aspects of translation. The practical aspect of the course will go hand in hand with readings covering theoretical grounds pertinent to current issues in the field of translation.

 

IOP 306 Teaching Language Skills II                                                                            (2-2-5)

This course is a continuation of Teaching Language Skills I. This course concentrates on building language awareness and teaching skills through a detailed study of techniques used in and stages of teaching reading, writing, and grammar to language learners at various ages and language proficiency levels.  Student teachers will design individual and/or group micro teaching activities focusing on the integration of the language skills above with adherence to principles of lesson planning and techniques of the specific skills for a variety proficiency levels.

 

IOP 308 Literature and Language Teaching II                                                            (3-0-5)

This course is a continuation of Literature and Language Teaching I. It concentrates on the characteristics of poetry and drama as a literary genre; approaches to analyzing ways to use contemporary poetry and drama from British, American literature and those which are originally produced in English, employing activities that help students analyze literature as context and as content. The course elaborates on ways in which the teaching of literature and language can be integrated in these two genres (poetry and drama) and explores theoretical and practical dimensions of this integration. Through this course, student teachers will investigate how  teaching cultural and social issues is possible through poetry and drama in the following domains: comparison and contrast between objects or products that exist in the target and native culture; proverbs, idioms, formulaic expressions which embody cultural values; social structures, roles and relationships; customs/rituals/traditions; beliefs, values, taboos and superstitions; political, historic and economic background; cultural institutions; metaphorical/connotative meanings, use of humour. This course also touches upon the examination and evaluation of literary texts as motivating language material. Application of various language based activities to literary texts through peer teaching will be utilized.

 

IOP 310 Second Foreign Language II                                                                            (2-0-3)

This course is a continuation of beginning level of second foreign language. It aims at providing communicative tasks for student teachers to actually communicate in the target language. Student teachers will be exposed to commonly occurring grammatical patterns and vocabulary items in written texts such as newspapers, magazines and short stories. Simple writing tasks will also be integrated into the course. Both listening and speaking are important components of this course and more vocabulary items will be presented through longer dialogues and reading texts. More insights into the target culture and life style will be given through the use of authentic materials.

 

IOP 312 Public Service                                                                                                    (1-2-3)

In this course, students are expected to gain basic knowledge and skills to work for social services; to identify the common problems of the society; and to suggest solutions for dealing with those problems. Moreover, they will actively involve in panel discussions, conferences, congresses, and symposiums.

 

IOP 314 Testing and Evaluation                                                                                    (3-0-4)

This course will focus on subjects such as types of tests; test preparation techniques for the purpose of assessing various English language skills; the practice of preparing various types of questions; evaluation and analysis techniques; statistical calculations.

 

YEAR IV

Semester VII

 

IOP 401 Materials Adaptation and Development in Foreign Language Teaching    (3-0-6)

This course focuses on acquainting student teachers with the theory and principles of ELT materials design (e.g.: selecting, adapting, developing and evaluating materials) and equipping student teachers with the basic arguments for and against the use of coursebooks in the classroom. Student teachers will be sensitized to the relation between methodology, ideology and the coursebook writer.  This course emphasizes issues related to selection of language materials: suitability regarding the format, the students’ proficiency level, learnability, ease of use, cultural content, availability of communicative interaction and language use, and the use of corpus-based authentic materials set in a real-world context which allows learners to interact with each other or the teacher in meaningful ways. The following issues related to adapting or developing materials for language teaching are also taken up:  adapting coursebook materials to particular learning needs and teaching contexts, and designing their own teaching materials and supplementing materials parallel to the methodology, to the level and needs of the students and to present school environment. Student teachers engage in the discussion of issues related to evaluation of materials and text books used in EFL classroom settings, are familiarized with language material and textbook evaluation criteria and ways to relate materials design to current ELT methodology.

 

IOP 403 Second Foreign Language III                                                                          (2-0-3)

This course is a continuation of Second Foreign Language II. It aims at further developing student teachers’ reading and oral skills. Authentic texts of different genres will be studied in order to focus on more complex grammatical structures and advanced level vocabulary items. Student teachers are expected to make short oral presentations, produce role-plays, watch short extracts of movies in the target language and participate in simple discussions on a related topic in class and write letters and e-mails of greeting, complaint, response etc., diary entries and short paragraphs and essays. Further insights into the target culture and life style will be given through authentic classroom materials and research tasks.

 

IOP 405 Atatürk’s Principles and History of Turkish Revolution I                           (2-0-3)

This course will focus on subjects such as foundation and development of Modern Turkey; War of Independence; the collapse of Ottoman Empire and the foundation of the Republic of Turkey, Principles and Revolutions of M. K. Atatürk.

 

IOP 407 School Experience                                                                                             (1-4-6)

The aim of this course is to make the teacher candidates familiar with various aspects of school, students and the teaching profession under the supervision of an instructor. The main activities suggested for this course are school organization and administration, daily activities in school, group activities, a student's daily school life, a teacher's daily school life, school-family corporation, observation of main and subsidiary courses school problems, materials and written sources, portfolio preparation and various other aspects of teaching profession.

 

IOP 409 Educational Counseling                                                                                   (3-0-5)

This course will focus on subjects such as aims of personality services for students, their role within education, introduction to service fields, general principles, recognizing and directing the student, collecting and spreading information, psychological consulting, placing, observing, consulting, and orientation.

 

 

IOP 411 Individual Differences in Foreign Language Learning                                 (2-0-7)

This course aims to familiarize students with research that has aimed at accounting for individual differences and learning difficulties in foreign language learning.

 

 

 

Semester VIII

 

IOP 402 English Language Testing and Evaluation                                                     (3-0-6)

This course presents an overview of basic concepts, principles and constructs of classroom-based assessment. It focuses on the identification of different types of tests and testing (e.g.: proficiency, achievement, diagnostic, and placement tests, direct vs. indirect testing, discrete point vs. integrative testing, norm referenced vs. criterion referenced testing, objective testing vs. subjective testing, communicative language testing) and various types of questions for a wide range of language assessment purposes, development and evaluation of such language tests and of other available types (e.g.: portfolio, self assessment, learner diaries). Student teachers are expected to prepare language tests for different age groups, different proficiency levels and various learner styles. Student teachers are familiarized with test preparation techniques for testing reading, writing, listening, speaking, vocabulary and grammar individually and testing language skills in an integrated manner. The course also promotes the understanding and application of basic descriptive and inferential statistical calculations and the principles underlying test design (e.g.: content, criterion related, construct, face validity; reliability, standard error of measurement and the true score; practicality). The course also covers stages of test construction, carrying out item analysis and interpretation of test scores,  assessing standardized tests (e.g.: TOEFL, IELTS and exams accredited by the Council of Europe for the European Language Portfolio), teacher-prepared language tests and achieving beneficial backwash.

 

IOP 404 Atatürk’s Principles and History of Turkish Revolution II                         (2-0-3)

This course will focus on subjects such as foundation and development of Modern Turkey; War of Independence; the collapse of Ottoman Empire and the foundation of the Republic of Turkey, Principles and Revolutions of M. K. Atatürk.

 

IOP 406 Professional Development in ELT                                                                   (2-0-5)

This course will include what professional development is and why it is important for teachers to be engaged in professional development throughout their teaching careers. Giving practical advice and concrete examples, and pursuing professional development will show how even busy teachers can engage in professional development practices both within their teaching institutions and within the profession as a whole.

The course also aims to encourage participants in their commitment to a high standard of professional development and growth by promoting professional collegiality.

 

IOP 408 Turkish Education System and School Management                                   (2-0-3)

This course will focus on subjects such as historical development of the Turkish Education System (Pre-Islamic Period, Seljukian and Ottoman Period, Republic Period), Turkish National Education System (Pre-school Education, Primary and Secondary School Education, High School Education, Diffused Education), Legal Basis of Turkish Education System (General Goals, Special Goals, Basic Principles of Turkish National Education, Principles regulating Turkish National Education System, organizational structure of Turkish Education System), problems of the Turkish Education System.

 

 

IOP 410 Practice Teaching                                                                                           (2-6-10)

This course will focus on subjects such as consolidating the skills necessary for teaching English at primary and secondary schools through observation and teaching practice in pre-determined secondary schools under staff supervision; critically analyzing the previously acquired teaching related knowledge and skills in order to develop a professional view of the ELT field, and portfolio preparation.

 

IOP 412 Selections from the World Literature (Elective-III)                                      (2-0-3)

The purpose of the course is to give students a basic introduction to the World Literature and to develop in them an appreciation of “good” literature. This course will involve the readings of and commenting on some major literary texts in English in a broad range from various periods.

 

IOP 414 Critical Reading (Elective-III)                                                                         (2-0-3)

This course is for students to learn to read critically, and explore texts that are regarded as ‘critical’ or essential reading. It aims at introducing students to some key concepts in criticism and theory and enabling them to study, appreciate, and enjoy literary texts.

 

IOP 416 Text Linguistics (Elective-III)                                                                          (2-0-3)

The aim of the course is to provide students with a general knowledge on the text linguistics and to enable them to analyze various types of texts using approaches developed in text linguistics. In this course, basic concepts, scope and approaches in discourse analysis, standards of textuality, information structure and textuality, referring expressions in discourse and their relations to cohesion and coherence, the concepts of genre and genre analysis, corpus-based text analysis are the topics to be covered.

 

IOP 422 Enterprising Teaching II (Elective-III)                                                    (2-0-3)

This course is a follow up of Enterprising Teaching I. The course aims to help students understand what entrepreneurship is, why it became so important, types of entrepreneurs, the relationship between entrepreneurship and education, who enterprising teachers are, and how to raise more enterprising individuals with enterprising mind sets. Four weeks of theoretical lecturing will be followed 10 weeks of performance based group presentations by the students. Students will be encouraged to do projects generally related to education and specifically to English language teaching.