Yazdırİndir

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

DERS İÇERİKLERİ

 

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

 

 

I.YARIYIL

 

SÖP 101 Temel Matematik I                                                                                                               (2-0-2)

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı sayılar, tam sayılar, bölünebilme kuralları, “EKOK” ve “EBOB” kavramları ve uygulamaları, oran, orantı, bileşik orantı kavramları ve uygulamaları, reel sayılar, üslü ve köklü çokluklar, kartezyen çarpım, bağıntı, fonksiyon, işlem kavramları ve bunların grafikle gösterimi, denklik ve sıralama bağıntıları, ayrık örtüler ve zincirler. Veri toplama, verilerin özetlenmesi, grafikle gösterme, merkezi eğilim ölçüleri (ortalama, tepe değer, ortanca), dağılım ölçüleri (ranj, mutlak sapma, standart sapma).

 

SÖP 103 Genel Biyoloji (2-0-2)

Canlı ve cansız farkı, canlıların çeşitliliği, hayvanlar, bitkiler, mikroorganizmalar, tek hücreliler, mantarlar, canlıların yapısı, hücreler, kalıtımla ilgili genel bilgiler, dokular, organlar ve organ sistemleri, insan vücudu.

 

SÖP 105 Uygarlık Tarihi                                                                                                                    (2-0-2)

Uygarlık kavramı ve bu kavramla ilgili olan temel kavramların tanıtımı, insanın tarih öncesi devirlerde ve tarihi devirlerde hem fiziksel hem de kültürel açıdan geçirdiği değişim ve bu değişim sürecinin günümüze etkileri. Geçmişten günümüze insanlığın ortaya koyduğu uygarlıkların incelenmesi,  Akdeniz, Mezopotamya, Mısır, Uzakdoğu, Hint, Orta Amerika (Astek-İnka Medeniyetleri), Orta Asya Bozkır Uygarlıkları ve Batı Uygarlığı (Avrupa, Amerika).

 

SÖP 107 Bilgisayar I                                                                                                                               (2-2-3)

Bilişim teknolojileri, yazılım ve donanım ile ilgili temel kavramlar, genel olarak işletim sistemleri, kelime işlemci programları, elektronik tablolama programları, veri sunumu, eğitimde internet kullanımı, bilişim teknolojilerinin sosyal yapı üzerindeki etkileri ve eğitimdeki yeri, bilişim sistemleri güvenliği ve ilgili etik kavramları.

 

SÖP 109 Türkçe I: Yazılı Anlatım                                                                             (2-0-2)

Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar. Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım, öznel anlatım, nesnel anlatım,  paragraf, paragraf türleri (giriş-gelişme-sonuç paragrafları). Metnin tanımı ve metin türleri (bilgilendirici metinler, yazınsal metinler), metin olma koşulları (bağlaşıklık, tutarlılık, amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinler arası ilişkiler). Yazılı anlatım (yazılı kompozisyon: serbest yazma, planlı yazma), planlı yazma aşamaları (konu, konunun sınırlandırılması, amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi, yazma planı hazırlama, kâğıt düzeni), bilgilendirici metinler (dilekçe, mektup, haber, karar, ilan/reklam, tutanak, rapor, resmi yazılar, bilimsel yazılar) üzerinde kuramsal bilgiler, örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları, bir metnin özetini ve planını çıkarma, yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.

 

SÖP 111 Yabancı Dil I                                                                                                (3-0-3)

Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste ilgi çekici bağlamlar yaratılarak, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar verilerek, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanımı gösterilerek öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri geliştirilecek ve yabancı dil yeterlikleri artırılacaktır

 

SÖP 113 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I                                                          (2-0-2)

Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın kaldırılması.

 

SÖP 115 Eğitim Bilimine Giriş                                                                                  (3-0-3)
Eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, politik temelleri), eğitim biliminin tarihsel gelişimi, 21.yüzyılda eğitim biliminde yönelimler, eğitim biliminde araştırma yöntemleri, Türk Milli Eğitim Sisteminin yapısı ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler.

 

 

II. YARIYIL

 

SÖP 102 Temel Matematik II                                                                                   (2-0-2)

Cebirsel ifadeler, denklem ve özdeşlik kavramları, cebirsel ifadelerin çarpanlarına ayrılması, cebirsel ifadelerde işlemler, denklem ve eşitsizlikler, denklem ve eşitsizlik sistemleri, iki değişkenli fonksiyonlar, sürekli ve kesikli fonksiyonların grafikleri. Geometrinin kuruluşu, düzlemsel şekiller, bunların alan ve çevreleri, cisimler, bunların alan ve hacimleri, eşlik ve benzerlik kavramları, dik üçgen, Pisagor Bağıntısı, dik üçgende metrik bağıntılar, temel geometrik çizimler, geometrik yer çizimleri, trigonometrinin temel kavramları, doğru ve çemberin analitik incelenmesi.

 

SÖP 104 Genel Kimya                                                                                                 (2-0-2)

Maddenin özellikleri, etkileşimler, elementler ve bileşikler, çözeltiler ve karışımlar, maddenin halleri, asitler ve bazlar, karbon bileşikleri, zehirli karbon bileşikleri, fiziksel ve kimyasal değişiklikler, çözünürlük ve çökertme, oksitlenme ve redüklenme, yaşamın kimyası, kimyasal tepkimeler, kara maddeleri: kayalar, mineral biçimleri, yeryüzü değişimleri, kara şekilleri ve hareketleri, kimyasal kirlilikler ve insan etkisi.

 

SÖP 106 Türk Tarihi ve Kültürü                                                                                (2-0-2)

Türk Kültür Tarihinin gelişim evreleri, geçmişten günümüze Türk Devletleri ve toplumlarının siyasi ve toplumsal tarihleri, Türkler’in İslamiyeti kabulü, kültürde ve uygarlık alanındaki gelişim evreleri ile felsefe, bilim, edebiyat, güzel sanatlar ve imar faaliyetleri arasındaki ilişkiler.

 

SÖP 108 Genel Coğrafya                                                                                            (2-0-2)

Coğrafyanın konusu ve ilkeleri, coğrafya biliminin temel kavramları, coğrafyanın diğer bilimler arasındaki yeri, tarihi gelişimi, coğrafya öğretiminin amaçları, doğal sistemler (iklim, yer şekilleri, bitki örtüsü, sular vb.) hakkında genel bilgi, bu sistemler ve gelişim özellikleri, evren ve güneş sistemleri, dünyanın şekli, fiziksel özellikleri, hareketleri ve bu hareketlerin sonuçları, harita kullanma uygulamaları.

 

SÖP 110 Bilgisayar II                                                                                                (2-2-3)

Bilgisayar destekli eğitim ile ilgili temel kavramlar, öğeleri, kuramsal temelleri, yararları ve sınırlılıkları, uygulama yöntemleri, bilgisayar destekli öğretimde kullanılan yaygın formatlar, ders yazılımlarının değerlendirilmesi ve seçimi, uzaktan eğitim uygulamaları, veri tabanı uygulamaları, bilgisayar ve internetin çocuklar/gençler üzerindeki olumsuz etkileri ve önlenmesi.

 

SÖP 112 Türkçe II: Sözlü Anlatım                                                                           (2-0-2)

Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri. Sözlü anlatım, konuşma becerisinin temel özellikleri (doğal dili ve beden dilini kullanma), iyi bir konuşmanın temel ilkeleri, iyi bir konuşmacının temel özellikleri (vurgu, tonlama, duraklama, diksiyon vb.). Hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma, hazırlıklı konuşmanın aşamaları(konunun seçimi ve sınırlandırılması, amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi, planlama, metni yazma, konuşmanın sunuluşu). Konuşma türleri: (karşılıklı konuşmalar, söyleşi, kendini tanıtma, soruları yanıtlama, yılbaşı, doğum, bayram v.b. önemli bir olayı kutlama, yol tarif etme, telefonla konuşma, iş isteme, biriyle görüşme/röportaj yapma, radyo ve televizyon konuşmaları, değişik kültür, sanat programlarına konuşmacı olarak katılma v.b.). Değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları, konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.

 

SÖP 114 Yabancı Dil II                                                                                              (3-0-3)

Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste öğrencilerin “Yabancı Dil I” dersinde kazandıkları bilgi ve becerilerin bir üst seviyeye çıkartılması hedeflenmelidir. Bu yapılırken ilgi çekici bağlamlar yaratılmasına, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar yapılmasına, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanılmasına ve bu yolla öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri ile yabancı dil yeterliklerinin artırılmasına özen gösterilmelidir.

 

SÖP 116 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II                                                        (2-0-2)

Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler. 1923-1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası, Türk Devriminin İlkeleri: (Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik). Bütünleyici ilkeler.

 

SÖP 118 Eğitim Psikolojisi                                                                                         (3-0-3)
Eğitim-Psikoloji ilişkisi, eğitim psikolojisinin tanımı ve işlevleri, öğrenme ve gelişim ile ilgili temel kavramlar, gelişim özellikleri (bedensel, bilişsel, duygusal, sosyal ve ahlaki gelişim), öğrenmeyi etkileyen faktörler, öğrenme kuramları, öğrenme kuramlarının öğretim süreçlerine yansımaları, etkili öğrenme, öğrenmeyi etkileyen faktörler (motivasyon, bireysel faktörler, grup dinamiği ve bu faktörlerin sınıf içi öğretim sürecine etkisi).

 

 

III. YARIYIL

 

SÖP 201 Türk Dili I: Ses ve Yapı Bilgisi                                                                  (2-0-2)

Dilin tanımı ve önemi, dil kültür ilişkisi, dilbilim, Türk dilinin gelişim evreleri, ses bilgisi, ünlüler, ünsüzler, ses olayları, Türkçenin ses özellikleri, yabancı sözcüklerin Türkçeleştirilmesi, yapı bilgisi, kök, morfem, basit, türemiş ve birleşik sözcükler, sözcük öbekleri, sözcük türleri, eylem, ad, belirtgeç, önad, adıl, bağlaç, takı, ünlem. Türkçede kök sözcükler, addan ad ve eylem yapma ekleri, eylemden ad ve eylem yapma ekleri, çekim eklerinin türleri, kalıplaştırma.

 

SÖP 203 Genel Fizik                                                                                                    (2-0-2)

Mekanik: Hareket, hız ve ivme, kütle ve kuvvet, denge, iş ve enerji korunumu, basit makineler, momentum, yer küre ve uzay sistemleri, yer kürenin hareketleri, gezegenler ve evren, kütle çekimi. Basınç ve sıvılar. Isı ve sıcaklık: ısının kaynakları, yayılması, yalıtımı, etkileri, genleşme, hal değişimi ve çevreye etkisi. Dalgalar ve yayılması: ışık kaynakları, maddelerden geçişi, yayılması, yansıma, aynalar, kırılma, mercekler, göz ve görme, göz kusurları, optik araçlar.  Ses: meydana gelişi, yayılması, özellikleri, yalıtımı, kaydı. Elektrik:  elektriksel kuvvetler, elektriksel alan, elektrik potansiyeli, elektrik akımı, direnç ve değişken direnç, ohm kanunu, elektrik santralleri, elektrik enerjisinin nakli ve kullanımı. 

 

SÖP 205 Müzik                                                                                                             (1-2-2)

Müziğin temel bileşenleri, temel müzik bilgileri, nota bilgisi, müzikte aralık kavramı, müzikte ritm kavramı, şarkı dağarcığı oluşturulması, Türkiye’de ve dünyada müzik tür ve biçimleri, geleneksel müzikten çağdaş müziğe geçiş, çalgı öğretimi, toplu çalma ve söyleme, eğitimde müziğin rolü, yaratıcılığı geliştirmede müziksel işitme.

 

SÖP 207 Beden Eğitimi ve Spor Kültürü                                                                  (1-2-2)

İnsan gelişiminde beden eğitiminin rolü, ilköğretim birinci kademe çocuklarının motor gelişim özellikleri, sağlıklı yaşam için egzersizler hakkında genel bilgi, beden eğitimi derslerinde düzenler, yürüyüşler, dönüşler, sıralanmalar, beden eğitimi ders araç-gereç ve malzemeleri, özellikleri, serbest jimnastik alıştırmaları, bireysel ve eşli jimnastik egzersizleri, araçta ve araçla yapılan alıştırmalar, beden eğitimi derslerinde ve günlük yaşantıda egzersiz esnasında sakatlıklar, yaralanmalar, zorlamalar, ilk yardım, atletizm temel teknikleri ve kuralları, spor ve sağlık, spor ve sosyal hayat, spor ve yaşam, ülkemiz ve spor, olimpiyatlar hakkında genel bilgi.

 

SÖP 209 Fen ve Teknoloji Laboratuvar Uygulamaları I                                       (0-2-1)

Fen ve Teknoloji öğretiminde laboratuvarın önemi ve amacı, yapılandırmacı yaklaşım ve laboratuvar çalışmaları, Laboratuvarda güvenlik. Bilimsel yöntem, bilimsel süreç becerileri ve nasıl kazandırıldıkları, deney çeşitleri. İlköğretim I. kademeye yönelik laboratuvar deneyleri (deneylerin planlanması, yürütülmesi ve deneylerin sonuçlarının değerlendirilmesi).

 

SÖP 211 Çevre Eğitimi                                                                                                (2-0-2)

Temel ekolojik kavram ve ilkeler, ekosistemler, besin zincirleri, besin ağı, habitat, rekabet, ortak yaşam ve karşılıklı yaşama, yaşamın devamı, toprak "biome"ları, enerji akışı, maddenin dolaşımı, nüfus artışı, ekolojik etki, erozyon, ormanların yok olması, kentsel çevreler, davranış kirliliği, çevre kirlenmesi, bataklıklar ve atık su, duyarlı insanların tepkisi, çevreyle ilgili karar verme, toprak ve su kaynakları ve bunların yönetimi, koruma, kültür ve ilkel yaşam, global bakış, ekolojik konu ve sorunlar, çevre duyarlılığı, dünyada çevre duyarlılığıyla ilgili yapılan çalışmalar, kurum ve kuruluşlar.

 

SÖP 213 Çocuk Psikolojisi                                                                                         (2-0-2)

Orta çocuklukta bilişsel gelişim, orta çocuklukta psikososyal gelişim, orta çocuklukta ahlak gelişimi, orta çocuklukta dil gelişimi, ayrıksı çocuklar, düşünme becerileri ve problem çözme stratejileri.

 

SÖP 215 Sosyoloji                                                                                                       (2-0-2)

Sosyolojinin tanımı, konusu, kapsamı, sosyolojide temel kavramlar, çalışma alanları, Dünyada ve Türkiye’de sosyolojinin tarihsel gelişimi, Türkiye’de ve dünyada önemli sosyologlar, sosyolojinin diğer bilimler ile ilişkisi, sosyal gruplar ve özellikleri, sosyolojide yöntem, birey toplum ilişkisi ve toplumun bireye etkisi, sosyolojik açıdan eğitim, eğitim toplum birey ilişkisi, toplumsal bir kurum olarak okul, öğretmen ve öğrencinin sosyolojik açıdan rol ve sorumlulukları, eğitimde fırsat eşitliği, sosyal hareketlilik, statü, sınıf ve tabakalaşma, kültür toplum ve medeniyet ilişkisi, güncel sosyolojik çalışmaların örnekleri.

 

SÖP 217 Öğretim İlke ve Yöntemleri                                                                      (3-0-3)

Öğretimle ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretimin planlanması (ünitelendirilmiş yıllık plan, günlük plan ve etkinlik örnekleri), öğrenme ve öğretim stratejileri, öğretim yöntem ve teknikleri,  bunların uygulama ile ilişkisi, öğretim araç ve gereçleri, öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları, öğretmen yeterlikleri.

IV. YARIYIL

 

SÖP 202 Türk Dili II: Cümle ve Metin Bilgisi                                                           (2-0-2)

Türkçede eylem çatıları ve bunların anlam bakımından incelenmesi, sözcük öbekleri, Türkçe'de cümle türleri, basit cümle, birleşik cümle, koşullu birleşik cümle, içiçe birleşik cümle, değişik metinler üzerinde sözcük ve cümle incelemeleri, Türkçede belirlilik, ad ve eylem cümlelerinde belirlilik, ad tamlamalarının özellikleri, metin çalışmaları (metnin seçimi, metnin yaş grubuna göre güçlük derecesinin belirlenmesi, metnin iç ve dış yapısının incelenmesi).

 

SÖP 204 Çocuk Edebiyatı                                                                                          (2-0-2)

Dünyada ve Türkiye’de çocuk edebiyatının gelişimi. Çocukluk evresinde, nitelikli çocuk kitaplarıyla tanışmanın önemi ve okuma kültürü edinmiş düşünen, duyarlı bireylerin yetiştirilmesinde çocuk edebiyatı yapıtlarını işlevi. Çocuk edebiyatı yapıtlarında bulunması gereken özelliklerin(tasarım, içerik ve eğitsel) örneklerle incelenmesi. Niteliksiz çocuk kitaplarının örneklerle gösterilmesi ve bunların çocukların gelişim özellikleri üzerindeki olumsuz etkilerinin tartışılması. Öğretmen adaylarının, okuduğu-incelediği kitapların yaş gruplarına göre çocuklara uygunluğunun ve bunların çocukların hangi gelişimlerine katkı sağlayacağının belirlenmesine yönelik çalışmalar. Çocuklara seslenen çeşitli yazınsal türlerin (destan, masal, şiir, öykü, roman, v.b.) ve dilsel gereçlerin (sayışmaca, tekerleme, bilmece v.b.) çocukların gelişimlerine olan katkılarının belirlenmesi.

 

SÖP 206 Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği                                                            (3-0-3)

Türkiye'nin yeri ve konumu, Türkiye'nin jeopolitik ve jeostratejik durumu ve özellikleri, matematiksel konum özellikleri, özel konum özellikleri (komşular), ülke grupları özellikleri (siyasi, askeri, ekonomik, kültürel organizasyonlar). Türkiyenin fiziki özellikleri(iklimi, hidrografik özellikler, toprak yapısı, bitki örtüsü), sosyo-ekonomik özellikleri (nüfus, yerleşimi, tarım, ormancılık, hayvancılık, enerji, sanayi, ulaşım, turizm).

 

SÖP 208 Sanat Eğitimi                                                                                                (1-2-2)

Düşünce tarihi ve felsefede sanat kuramlarına bakış, sanat alanında bilgi ve deneyimlerin kuramsal ve uygulamalı yönünü kavrama, sanat tarihi ve felsefe konusunda eleştirel düşünme, değerlendirme, bilim ve teknolojiden yararlanarak sanat kuramlarını yorumlama, sanatın eğitsel işlevleri, sanat objesiyle sanayi objesini ayırabilme, sanatsal olay ve olgular üzerinden farklı disiplinlere ait yapıtları okuma becerisi kazandırma, sanat eserlerinin sergilendiği ortamlar hakkında bilgi ve yaşantılar edinme, yaratıcılık kavramı, yaratıcı birey ve özellikleri, yaratıcı düşünme, sanatsal yaratma süreçleri.

 

SÖP 210 Fen ve Teknoloji Laboratuvarı Uygulamaları II                                    (0-2-1)

İlköğretim I. kademeye yönelik laboratuvar deneyleri (deneylerin planlanması, yürütülmesi ve deney sonuçlarının değerlendirilmesi). Deney çalışma yaprakları ve deney raporu hazırlama. Basit ve ucuz malzemelerle yapılabilecek deney örnekleri, grup çalışmaları.

 

SÖP 212 Müzik Öğretimi                                                                                            (1-2-2)

Müzik öğretim yöntem ve teknikleri, nota öğretimi teknikleri, ritm ve melodiden yararlanarak orf çalgılarıyla çocuklar için şarkıların düzenlenmesi, çalgının şarkı öğretiminde etkili kullanımı, oyun, müzik, dans, drama ve konuşma ilişkisi, müzik-estetik ilişkisi ile müziksel beğeninin geliştirilmesi, müzik dersi etkinliklerinin diğer disiplinlerle ilişkilendirilmesi, İlköğretim müzik programı ile ilgili etkinlik uygulamaları.

 

SÖP 214 Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi                                                              (1-2-2)

İlköğretim Beden Eğitimi dersi (1-5. Sınıflar) öğretim programıyla ilgili kuramsal yapı           (programın yapısı, temel beceriler, programın temel unsurları, sınıflara göre kazanımlar, öğretim yöntemleri, sınıf yönetimi, ölçme ve değerlendirme), ilköğretim birinci kademe Beden Eğitimi Dersi kazanımlarına ilişkin uygulamalar (ders planı, çalışma planları, ölçme araçları hazırlama ve uygulama), eğitsel ve müzikli oyunlar, modern halk dansları ile ilgili örnekler, oyunun tanımı ve genel özellikleri, oyun öğretimi.

 

SÖP 216 Güzel  Yazı Teknikleri                                                                                (1-2-2)

Yazı kavramı, şeklen güzel yazma yöntem ve teknikleri, büyük temel harfler, küçük temel harfler, eğik büyük yazı harfleri ve yazılış yönleri, bitişik eğik yazı küçük harfleri ve yazılış yönleri, rakam ve işaretlerin yazılışı, büyük ve küçük temel harflerle bitişik, dik ve eğik el yazısı, dik ve eğik el yazısıyla metinler oluşturma, çeşitli dekoratif, antik vb. yazılar, uygulama çalışmaları, düzgün ve okunaklı yazı uygulamaları.

 

SÖP 218 Bilimsel Araştırma Yöntemleri                                                                 (2-0-2)

Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.), bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.

 

SÖP 220 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı                                          (2-2-3)

Öğretim teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirilmesi öğretim gereçlerinin geliştirilmesi (çalışma yaprakları, etkinlik tasarlama, tepegöz saydamları, slaytlar, görsel medya (VCD, DVD) gereçleri, bilgisayar temelli gereçler), eğitim yazılımlarının incelenmesi, çeşitli nitelikteki öğretim gereçlerinin değerlendirilmesi, İnternet ve uzaktan eğitim, görsel tasarım ilkeleri, öğretim materyallerinin etkinlik durumuna ilişkin araştırmalar, Türkiye’de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu.

 

 

V.YARIYIL

 

SÖP 301 Fen ve Teknoloji Öğretimi I                                                                       (3-0-3)

Fen bilimleri ve fen eğitimine ilişkin temel kavramlar. Fen, teknoloji, bilimsel bilgi ve bilimsel yöntemin özellikleri, fen ve teknoloji okuryazarlığı, fen-teknoloji-toplum-çevre ilişkileri, fen alanına yönelik tutumlar,  fen öğretiminin amaçları, fen öğretiminin Türkiye ve Dünya’daki tarihsel gelişimi, yapılandırmacı yaklaşım ve fen öğrenme, bilişsel gelişim ve fen eğitimi, ilköğretim fen programının özellikleri ve diğer derslerle ilişkisi, bilimsel süreç becerilerini geliştirme ve örnek uygulamalar.

 

SÖP 303 İlk Okuma ve Yazma Öğretimi                                                                 (3-0-3)

Dinleme, konuşma, görsel okuma ve görsel sunu, okuma-yazma öğrenme alanları tanım ve süreçleri ile öğrenme alanları arasındaki ilişki, Türkçenin özellikleri, bu özelliklerin ilkokuma ve yazma öğretimine etkisi, ilkokuma ve yazma öğretiminin amaç ve ilkeleri, birinci sınıf öğretmeninin ve öğrencilerinin temel özellikleri, ilkokuma ve yazma öğretiminde verimsizlik-başarısızlık nedenleri, ilkokuma ve yazma öğretiminde kullanılan araç-gereçler (özellik ve etkileri, bu araçların seçimi, oluşturulması ve kullanımı), ilkokuma ve yazma öğretiminde uygulanan yöntemler (tanımları, özellikleri, sınıflandırılması, uygulamaları, yöntemlerin üstünlük ve sınırlılıkları), ses temelli cümle yöntemi (tanımı, ilkeleri, özellikleri, aşamaları ve uygulaması), ses temelli cümle yönteminin aşamaları doğrultusunda  okuma ve yazma öğretimi uygulamaları.

 

SÖP 305 Hayat Bilgisi Öğretimi                                                                                (3-0-3)

Hayat Bilgisi dersinin amaç, kavram ve içeriği, Türkiye’de Hayat Bilgisi dersinin tarihsel gelişimi ve diğer ülkelerdeki Hayat Bilgisi dersi yaklaşımları. Hayat Bilgisi öğretim programının kazanım, beceri, kavram v.b. özellikler yönünden incelenmesi, programda yer alan temalar ve temaların içerdiği kazanımların sınıflara göre dağılımı. Hayat Bilgisi öğretiminde temel öğretim becerileri, öğretim stratejileri, öğretim yöntem ve tekniklerinin Hayat Bilgisi dersinde kullanımına ilişkin çalışmalar-örnekler, Hayat Bilgisi öğretiminde kaynak ve materyal kullanımı, Hayat Bilgisi dersinde değerler ve demokrasi eğitimi, Hayat Bilgisi Programı’na ilişkin örnek uygulamalar ve sınıf içi etkinliklerin değerlendirilmesi.

 

SÖP 307 Matematik Öğretimi I                                                                                 (3-0-3)

Matematik öğretiminin amacı ve temel ilkeleri, matematik öğretiminin tarihçesi (Dünya'da ve Türkiye'de), matematik öğretiminde yararlanılacak öğretme ve öğrenme stratejileri, ilköğretim matematik programının kapsamı, amacı ve özellikleri, belli başlı öğrenme kuramları ve matematik öğrenimi ile ilişkileri, Matematik eğitiminde önemli beceriler, ilişkilendirme, temsiller, iletişim, akıl yürütme, problem çözme (stratejiler, aşamalar, problem türleri, vb.), bilgi teknolojilerini kullanma, çocukta sayı kavramının gelişimi (sayma öncesi gelişmeler, birebir eşleme, kardinal değer, birleştirme, ayırma, karşılaştırma, denklik, azlık, çokluk, vb.), basamak değeri, doğal sayıların oluşumu ve yapısal özellikleri, Aritmetik işlemler, İlköğretim matematik dersi 1. 2. ve 3. sınıf öğretim programındaki ilgili konular, kazanımlar ve bunlara uygun etkinlik örnekleri.

 

SÖP 309 Drama                                                                                                           (2-2-3)

Eğitsel drama teriminin tanımı ve anlamı, benzer terimlerden (Psiko drama, Yaratıcı drama, Drama-Oyun, Drama) farkı, çocuklarla drama uygulamalarının tarihçesi, eğitsel dramanın yapısı ve uygulanma aşamaları, eğitici dramanın yaş gruplarına ve uygulama alanlarına göre sınıflandırılması, eğitsel drama ortamı ve öğretmen nitelikleri, eğitsel drama da özel teknikler, eğitsel dramanın değerlendirilmesi, uygulandığı alanın eğitim amaçlarına uygun eğitici drama örnekleri ve yeni örneklerin geliştirilmesi.

 

SÖP 311 Topluma Hizmet Uygulamaları                                                                 (1-2-2) 

Topluma hizmet uygulamalarının önemi, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı yada düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma, topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması.

 

SÖP 313 Ölçme ve Değerlendirme                                                                           (3-0-3)

Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi, ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar, ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikler (güvenirlik, geçerlik, kullanışlılık), eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri, geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçlar (yazılı sınavlar, kısa yanıtlı sınavlar, doğru-yanlış tipi testler, çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar, ödevler), öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar (gözlem, görüşme, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası, araştırma kağıtları, araştırma projeleri, akran değerlendirme, özdeğerlendirme, tutum ölçekleri), ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemler, öğrenme çıktılarını değerlendirme, not verme, alanı ile ilgili ölçme aracı geliştirme.

 

 

VI. YARIYIL

 

SÖP 302 Fen ve Teknoloji Öğretimi II                                                                     (3-0-3)

Kavram geliştirme süreçleri ve teknikleri, kavram yanılgıları ve kavramsal değişim,  öğretim modelleri (probleme dayalı öğrenme, proje tabanlı öğrenme, işbirliğine dayalı öğrenme, öğrenme döngüsü yaklaşımı, çoklu zeka kuramının fen öğretiminde kullanımı vb.), fen öğretiminde ölçme ve değerlendirme: geleneksel ve alternatif ölçme değerlendirme yaklaşımları (gözlem, görüşme, proje, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası vb.), Fen ve teknoloji öğretim programına ilişkin örnek etkinlik geliştirme ve sunma.

 

 

SÖP 304 Türkçe Öğretimi                                                                                          (3-0-3)

Türkçe öğretiminde kullanılabilecek çağdaş yöntem ve teknikler, okuma, yazma, dinleme, konuşma, görsel okuma ve sunu, anlama becerilerinin geliştirilmesi, okuma güçlüklerinin tanılanması ve giderilmesi, okuma metinlerinin yapısı, bilgilendirici ve hikaye edici metinlerin öğretimi,  metinler arası okuma ve yazma, metinlerden anlam kurma,  metinlerle ilgili sorular ve türleri, okuma ve yazma yoluyla eleştirel düşüncenin geliştirilmesi, hızlı okuma  ve teknikleri, ana fikir öğretimi ve yöntemleri, okumanın amaçları, türleri ve kuralları, okuma, yazma, dinleme, konuşma ve anlamanın değerlendirilmesi, İlköğretim Türkçe programının incelenmesi, diğer derslerle ilişkisi, programa ilişkin örnek etkinlik uygulamaları.

 

SÖP 306 Sosyal Bilgiler Öğretimi                                                                             (3-0-3)

Sosyal bilgiler alanı ve özellikleri, Sosyal Bilgiler alanının temel amaçları ve temel beceriler, Sosyal Bilgilerde okuryazarlık, Sosyal Bilgiler alanında temel temalar ve alanlar, Sosyal Bilgiler alanının ilköğretimdeki yeri ve tarihçesi, Sosyal Bilgiler Öğretim programının incelenmesi (kazanım, beceri, tema, v.b.), Sosyal Bilgiler öğretiminde kullanılan strateji, yöntem, teknik ve materyaller, bunlarla ilgili örnek uygulamalar, Sosyal Bilgiler dersinde demokrasi, insan hakları ve değerler eğitimi, Türkiye ve diğer ülkelerdeki Sosyal Bilgiler ders kitaplarından örnekler ve kıyaslamalar.

 

SÖP 308 Matematik Öğretimi II                                                                               (3-0-3)

Kesirler, kesirleri öğrenmede öğrenci güçlükleri, kesirlerin farklı anlamları, kesir modelleri, denklik, karşılaştırma, sıralama, kesirlerle işlemler, ondalık kesirler, ondalık kesirlerle işlemler, program kazanımlarına uygun örnek etkinlikler, Geometri, çocukta geometrik düşüncenin gelişimi, 2 ve 3 boyutlu geometri konuları ve bunların öğretimi, programda bulunan geometri kazanımlarına uygun örnek etkinlikler, Ölçme ve ölçüler, çocukta ölçme fikrinin gelişimi, boyut, alan, hacim, zaman ölçümleri, tartma, paralarımız, programda bulunan ölçme kazanımlarına uygun örnek etkinlikler veri yönetimi, tablo ve grafikler, programda bulunan veri kazanımlarına uygun örnek etkinlikler, Matematik eğitiminde ölçme ve değerlendirme, çoklu ölçme-değerlendirme yöntem ve teknikleri.

 

 

SÖP 310 Erken Çocukluk Eğitimi                                                                              (2-0-2)

Erken çocukluk kavramı, Türkiye’de ve dünyada erken çocukluk ve okul öncesi eğitim, okul öncesi eğitimin tanımı, ilkeleri, önemi ve yararları, okul öncesi eğitime temel olan görüşler ve okul öncesi eğitimin tarihsel gelişimi, dünyada ve Türkiye’de okul öncesi eğitimin bugünkü durumu, okul öncesi çocuğunun temel özellikleri ve gereksinimleri, okul öncesi öğretmeninin özellikleri, okul öncesi eğitim kurumlarının çeşitleri (anaokulu, kreş vb.), okul öncesi eğitim kurumunun fiziksel, sosyal ve eğitsel ortam özellikleri, okul öncesi eğitim döneminde ailenin rolü ve önemi.

 

 

SÖP 312 Sınıf Yönetimi                                                                                               (2-0-2)

Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar, sınıf içi iletişim ve etkileşim, sınıf yönetiminin tanımı, sınıf yönetimi kavramının sınıfta disiplini sağlamadan farklı yanları ve özellikleri, sınıf ortamını etkileyen sınıf içi ve sınıf dışı etkenler, sınıf yönetimi modelleri, sınıfta kurallar geliştirme ve uygulama, sınıfı fiziksel olarak düzenleme, sınıfta istenmeyen davranışların yönetimi, sınıfta zamanın yönetimi, sınıf organizasyonu, öğrenmeye uygun olumlu bir sınıf ortamı oluşturma (örnekler ve öneriler).

 

SÖP 314 Okul Deneyimi                                                                                             (1-4-3)

Öğretmenin ve bir öğrencinin okuldaki bir gününü gözlemleme, öğretmenin bir dersi işlerken dersi nasıl düzenlediğini, dersi hangi aşamalara böldüğünü,  öğretim yöntem ve tekniklerini nasıl uyguladığını, derste ne tür etkinliklerden yararlandığını, dersin yönetimi için ve sınıfın kontrolü için öğretmenin neler yaptığını,  öğretmenin dersi nasıl bitirdiğini ve öğrenci çalışmalarını nasıl değerlendirdiğini gözlemleme, okulun örgüt yapısını, okul müdürünün görevini nasıl yaptığını ve okulun içinde yer aldığı toplumla ilişkilerini inceleme, okul deneyimi çalışmalarını yansıtan portfolyo hazırlama.

 

 

VII. YARIYIL

 

SÖP 401 Görsel Sanatlar Öğretimi                                                                          (1-2-2)

Zihinsel ve duygusal açılardan görsel sanatlar eğitiminin işlevlerini tanıma, grafiksel gelişim basamaklarına göre öğrencilerin gelişim düzeyini saptama, çocuk resmini okuma, programa uygun resim, grafik tasarımı, tekstil tasarımı, mimari tasarım ve geleneksel tasarımları uygulama, resim çizme ve çizim yoluyla görsel, işitsel ve dokunsal algıda farklılaşma, sanat alanıyla öğrenme ve yaratıcılığın gelişimi.

 

SÖP 403 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi                                                      (2-0-2)

Temel kavramlar (din-kültür-ahlak), müslümanlığın temel ilkeleri, islamiyet ve diğer dinler, ahlak-birey ve toplum ilişkisi, ilköğretim I. kademe 4-5. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim programının incelenmesi(kazanım, içerik yöntem, v.b.).

 

SÖP 405 Trafik ve İlkyardım                                                                                     (2-0-2)

Ulaştırma politikaları ve Türkiye gerçeği, uzun mesafeli kent içi ulaştırmada çağdaş ulaşım yaklaşımları, trafik sorunu ve çözümleri, trafikle ilgili temel kurallar ve kavramlar, trafik eğitimi, ilköğretimde trafik eğitimi ve etkinlikler, kazalar ve ilkyardım, ilkyardımın temel uygulamaları, hasta ve yaralı taşıma teknikleri, pansuman ve sargılar, doku ve organ bağışı, kanamalar, yaralanmalar, yanık ve donma, zehirlenmeler, hayvan ısırma ve sokmaları, şok, boğulmalarda ilkyardım.

 

SÖP 407 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı                                                       (2-0-2)

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nın gelişimi, Cumhuriyet dönemine ait Türk Edebiyatı eserlerinin incelenmesi, başlıca yazınsal türler, bu türlere ilişkin öğretici örnekler üzerinde incelemeler, Türkiye ve diğer Türk Cumhuriyetlerinden yazınsal türlere ait örnekler, metin çözümlemesi.

 

SÖP 409 Etkili İletişim                                                                                               (3-0-3)

Kişilerarası iletişimin tanımı, iletişim modeli, iletişim unsurları ve özellikleri, etkili dinleme ve geri bildirim, kişilerarası iletişimi engelleyen etkenler (kaynak, kanal, alıcı, vb.), iletişimi kolaylaştıran etkenler, duyguların iletişimde rolü ve kullanılması, iletişimde çatışma ve önlenmesi, öğrenci, öğretmen, veli iletişiminde dikkat edilmesi gereken önemli hususlar, iletişim uygulamaları.

 

 

SÖP 411 Özel Eğitim                                                                                                   (2-0-2)

Özel eğitimin tanımı, özel eğitimle ilgili temel ilkeler, engelliliği oluşturan nedenler, erken tanı ve tedavinin önemi, engele bakışla ilgili tarihsel yaklaşım, zihinsel engelli, işitme engelli, görme engelli, bedensel engelli, dil ve iletişim bozukluğu olan, süregelen hastalığı olan, özel öğrenme güçlüğü gösteren, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan, otistik ve üstün yetenekli çocukların özellikleri ve eğitimleri, farklı gelişen çocukların oyun yoluyla eğitimi, özel eğitime muhtaç çocukların ailelerinde gözlenen tepkiler, ülkemizde özel eğitimin durumu, bu amaçla kurulmuş kurum ve kuruluşlar.

 

 

SÖP 413 Öğretmenlik Uygulaması I                                                                        (2-6-5)

Uygulama okulunda bir gün içinde yapılacak işleri belirleme, bir günlük plan hazırlama(planın gerektirdiği ortam, materyal ve ölçme araçlarını hazırlama), hazırladığı planı ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama, bir öğrenci için istenmeyen davranışları yönetme planı hazırlama, uygulama ve değerlendirme, bu dersteki uygulamalar ile ilgili özdeğerlendirme raporu doldurma, portfolyo hazırlama.

 

 

SEÇMELİ-1 DERSLERİ

 

SÖP 415 Türk Eğitim Tarihi                                                                                       (2-0-2)

Türk eğitim tarihinin eğitim olgusu açısından önemi, Cumhuriyetten önceki eğitim durumu ve öğretmen yetiştiren kurumlar,  eğitimde batılılaşma hareketleri, Tevhid-i Tedrisat Kanunu: tarihsel temelleri, kapsamı, uygulanışı ve önemi, Türk eğitim sisteminde laikleşme, yazının değiştirilmesi, millet mektepleri, halk evleri, Türkiye Cumhuriyeti eğitim sisteminin dayandığı temel ilkeler, Köy Enstitüleri, Eğitim Enstitüleri ve Yüksek Öğretmen Okulları, üniversiteler ve öğretmen yetiştirme, yakın dönem Türk eğitim alanındaki gelişmeler.

SÖP 417 Eğitim ve Toplumsal Yaşam                                                                      (2-0-2) 

Eğitimin toplumsal işlevleri, birey ve toplum, toplumsal davranış ve kültür, aile ve eğitim, eğitim ve sosyo-kültürel doku, kültür-eğitim programları ilişkisi, eğitim politikası-nüfus ilişkisi, aile ve eğitim, okul-toplum ilişkilerinin düzenlenmesi, eğitim ve yönetim biçimi ilişkileri, eğitimde amaçlar ve toplum, eğitimde fırsat eşitliği, kitle iletişim araçları ve eğitim, toplumsal değişme ve eğitim, toplumsal tabakalaşma ve eğitim,demokrasi ve eğitim, demokrasi eğitimi, demokratik tutum ve davranışlara sahip bireylerin yetiştirilmesinde eğitimin görevleri, Türkiye’de demokrasi ve eğitim uygulaması.

 

SÖP 419 Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi                                                             (2-0-2)

Kalite ve toplam kalite ile ilgili temel çalışmalar, toplam kalite yönetimi, toplam kalite kültürü, toplam kalite liderliği, toplam kalite örgütlerinde takım çalışması, kalite geliştirmede araçlar ve teknikler, eğitimde toplam kalite yönetimi.

 

SÖP 421 Bilgi Felsefesi, Eğitim, Müfredat ve Değerlendirme                            (2-0-2)

Bu ders bilginin doğasını ontolojik ve epistomolojik açılardan eleştirel bir yaklaşımla irdeler. Bu bağlam içerisinde eğitim sistemlerini, öğretim programlarını, pedagojik uygulamaları ve değerlendirme yöntemlerini ele alır. Derste değinilecek konular şu şekilde özetlenebilir:

 

SÖP 423 Karar Verme Becerileri                                                                             (2-0-2)

Karar verme kavramı, karar verme sürecinin aşamaları, karar verme sürecinde hedef belirleme, sorunu tanımlama, çözümleme, karar verme sürecinin önemi, özellikleri ve türleri, karar verme sürecini gerçekleştirmedeki faktörler, doğru karar  vermeyi engelleyen faktörler, karar vermede en uygun çözüm yollarının bulunması, karar vermede karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları, karar verme stratejileri geliştirebilme, karar verme becerileri; problemi belirleme, alternatif üretme, bilgi toplama ve kullanma, olasılıkları değerlendirme, kararların yararlı ve yararsız yönlerini değerlendirme, farklı seçenekleri değerlendirme, karar verme sürecinin değerlendirilmesi, karar verme becerisini geliştirici örnekler verilmesi ve tartışılması.

 

 

 

 

SÖP 425 Medya Okuryazarlığı                                                                       (2-0-2)

Bu derste, Medya Okuryazarlığı Nedir?, Dünyada Medya Okuryazarlığı, Türkiye’de Medya Okuryazarlığı, Medya Okuryazarlığı Neden Gereklidir? sorularına yanıt verilecektir. Ayrıca, İlköğretim Medya Okuryazarlığı dersi Öğretim Programı, Programın uygulanmasına ilişkin yordamlar, Medya Okuryazarlığı Ders kitapları Takımı ve İçeriği, Medya Okuryazarlığına ilişkin Ölçme Değerlendirme Yöntemleri sorgulanacaktır.

SÖP 427 İşaret Dili                                                                                        (2-0-2)

Türkiyede ve dünyada işaret dili, İşaret dili parmak alfabesi, Aile bireyleri ve akrabalar, vücudumuz, sağlık, fiiller, sıfatlar, zıt anlamlı kelimeler, sayılar, matematik işaretleri ve ölçüler,  duygular, zaman ve dilimleri, taşıtlar ve trafik, renkler, spor ve spor kulüpleri, okul ve eğitim, ısıtma araçları ve yakacaklar, giyecek ve takılar, yiyecek ve içecekler, ev ve ev eşyaları, meslekler, el takımları ve makineler, bitkiler ve hayvanlar, müzik ve müzik aletleri, İsimler, yönler, hava ve coğrafi terimler, deyimler, Türkiye’nin illeri, ülkeler.

 

VIII. YARIYIL

 

SÖP 402 Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim                                                             (2-0-2)

Birleştirilmiş sınıf kavramı, birleştirilmiş sınıflarda eğitimin önemi, birleştirilmiş sınıfları ortaya çıkaran nedenler, birleştirilmiş sınıflarda öğretim programının yapısı, birleştirilmiş sınıflarda sınıf yönetimi, birleştirilmiş sınıflarda öğrenme-öğretme sürecinin planlanması ve değerlendirilmesi.

 

SÖP 404 Cumhuriyet Tarihi                                                                                       (2-0-2)

Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemleri, I. Dünya Savaşı, Cumhuriyetin kurulması, Kurtuluş Savaşı, Cumhuriyetin ilanından günümüze siyasi olaylar (Musul sorunu, Hatay’ın anavatana katılımı, Kore savaşı, Kıbrıs sorunu, paktlar), Cumhuriyetin ilanından günümüze siyasal, kültürel, ekonomik ve eğitim alanındaki gelişmeler.

 

SÖP 406 İlköğretimde Kaynaştırma                                                                      (2-0-2)

Kaynaştırmanın tanımı ve temel ilkeleri, kaynaştırma öğrencilerinin özellikleri, kaynaştırma öğrencilerinin sınıftaki durumları, diğer öğrencilerle olan sosyal ilişkileri ve öğretim durumları, kaynaştırma uygulamalarında öğretim programları, programın amaçları ve uygulanması, kaynaştırma programının bireyselleştirilmiş eğitim programları ile desteklenmesi, kaynaştırma eğitimine ilişkin yöntem ve teknikler, yarı zamanlı ve tam zamanlı kaynaştırma uygulamaları ve değerlendirme.

 

SÖP 408 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi                                                     (2-0-2)

Türk eğitim sisteminin amaçları ve temel ilkeleri, eğitimle ilgili yasal düzenlemeler, Türk eğitim sisteminin yapısı, yönetim kuramları ve süreçleri, okul örgütü ve yönetimi, okul yönetiminde personel, öğrenci, öğretim ve işletmecilikle ilgili işler, okula toplumsal katılım.

 

SÖP 410 Rehberlik                                                                                                     (3-0-3)

Temel kavramlar, öğrenci kişilik hizmetleri, psikolojik danışma ve rehberliğin bu hizmetler içerisindeki yeri, rehberliğin ilkeleri, gelişimi, psikolojik danışma ve rehberliğin çeşitleri, servisler (hizmetler), teknikler, örgüt ve personel, alandaki yeni gelişmeler, öğrenciyi tanıma teknikleri, rehber-öğretmen işbirliği, öğretmenin yapacağı rehberlik görevleri.

 

SÖP 412 Öğretmenlik Uygulaması II                                                                     (2-6-5)

Her hafta bir günlük plan hazırlama, hazırlanan planı uygulama, uygulamanın okuldaki öğretmen, öğretim elemanı ve uygulama öğrencisi tarafından değerlendirilmesi, değerlendirmeler doğrultusunda düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması, portfolyo hazırlama.

 

SEÇMELİ-2 DERSLERİ

 

SÖP 414 Bilgisayar Destekli Öğretim                                                                      (2-0-2)

Flash, dreamviewer, photoshop yazılımları ile eğitsel websitesi, eğitsel animasyon ve çoklu ortamda ders materyallerinin hazırlanması.

 

SÖP 416 İlköğretimde Sosyal Becerilerin Geliştirilmesi                                     (2-0-2)

Sosyal beceri kavramı, sosyal becerilerin geliştirilmesi, ilişkiyi başlatma ve sürdürme becerileri, grupla bir işi yürütme becerileri, duygulara yönelik beceriler, plan yapma ve problem çözme becerileri, saldırgan davranışlar ile başa çıkma becerileri, sosyal yeterlik, kendini ifade etme, kendine güven, arkadaşlarca kabul görme ve bunlara ilişkin ilköğretim düzeyinde uygulama etkinliklerinin kazandırılması.

 

SÖP 418 Aile Eğitimi                                                                                                    (2-0-2)

Aile psikolojisine giriş, başlıca aile düzenleri kuramlarının karşılaştırmalı olarak çalışılması, aile yapısı ve süreçleriyle çocuğun toplumsal-duygusal ve bilişsel gelişimi arasındaki ilişki.

 

SÖP 420 Cinsel Sağlık Bilgisi                   (2-0-2)

Sağlık, cinsellik ve eğitim, cinsel sağlık bilgileri eğitimi, toplumlarda cinselliğe bakış, değer oluşturma, cinsel kimlik gelişimi, ergenlik dönemindeki bedensel değişiklikler, ergenlik dönemindeki ruhsal değişiklikler, üreme sağlığı, karar verme süreci ve güvenli davranış, ergenlikte sağlığa zararlı alışkanlıklar.

 

SÖP 422 Temel Beslenme İlkeleri                                                                           (2-0-2)

Temel beslenme ilkeleri, enerji gereksinmeleri ve hesaplanması, karbonhidratlar, yağlar, proteinler, vitaminler ve mineraller, yaşam evrelerinde beslenme, dengeli beslenme ve egzersiz, beslenme ve sağlık, besin öğelerinin kaybının önlenmesi.

 

 

 

SÖP 424 Doğal Enerji Kaynakları                                                                             (2-0-2)

Enerji kavramı ve çeşitleri, enerji kaynakları, enerji türlerinin seçilmesinde kriterlerin kullanılması, kömür, petrol, doğal gaz, hidrolik enerji, nükleer enerji, alternatif enerji kaynakları, rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, jeotermal enerji, diğer enerji kaynakları, bunların avantajlı ve dezavantajlı yanları, Türkiye’nin enerji kaynakları ve enerjiyle ilgili sorunları, çevre ve enerji arasındaki ilişkiler.

 

SÖP 426 Türkçenin Güncel Sorunları                                                                      (2-0-2)

Türkçenin günümüzde yaşadığı sorunların sınıflandırılması. İşyeri adları ile tabelalardaki yabancılaşma. Kelimelerin yanlış kullanımı sonucunda ortaya çıkan yanlış anlamlar. Bunların Türkçeye verdiği zararların belirlenmesi. Yazımda birliğin sağlanması. Türk Dil Kurumunun konu ile ilgili çalışmaları.

 

SÖP 428 Fen, Teknoloji ve Toplum                                                                          (2-0-2) 

Bilim okuryazar birey özellikleri ve bu özelliklere ulaşmada fen ve teknoloji öğretiminin rolü, fen, teknoloji ve toplum arasındaki ilişki.

 

SÖP 430 Türk Devlet Yönetimi ve Toplum Hayatı                                                 (2 0 2)

Türkiye’de devlet anlayışı, hukuk sistemi, ordu teşkilâtı, mali teşkilât ve ekonomik hayat, toplum: dinî cemaatler, etnik yapı, sosyal gruplar, kültür hayatı: eğitim, bilim, sanat.

 

SÖP 432 Türkiye Coğrafyası                                                                                    (2-0-2)

Türkiye’nin fiziki özellikleri, doğal kaynakları, sanayisi, nüfuz yapısı, ekonomik güçleri, ulaşım ve şehirleşme özellikleri, problemleri ve bu problemlere çözüm önerileri.

 

SÖP 434 Doğal Hayatı Koruma                                                                                 (2-0-2)

Canlıların yaşadıkları çevrenin özellikleri ve önemi, tehlike sınırında olan türler ve korunmaları için alınacak önlemler, bu konuda kabul edilmiş ulusal ve uluslar arası anlaşmalar, tehlike sınırları ile ilgili hazırlanmış listeler ve özellikleri. Milli Parklar, Tabiat Parkları ve Tabiatı Koruma Alanları, Fauna ve Flora’nın değerlendirilmesi, mevcut sorunlar ve çözüm önerileri, doğal koruma alanları üzerine uluslar arası antlaşmalar, Türkiye’de doğa koruma stratejileri.

 

SÖP 436 Felsefe                                                                                                           (2-0-2)

Felsefe ile ilgili temel kavramlar, felsefe ve bilim, felsefenin çalışma alanları ve sosyal bilimler içindeki rolü, başlıca felsefi akımlar, Türkiye’de ve dünyadaki düşünürlerin görüşlerinin incelenmesi, felsefi perspektifin geliştirilmesi, felsefe eğitim ilişkisi, eğitimin felsefi temelleri ve eğitim programlarına etkisi, çağdaş felsefe akımları.

 

 

SÖP 438 Afetler Coğrafyası ve Yönetimi                                                                (2-0-2)

Afet çeşitleri, doğal (deprem, sel, heyelan, volkanlar, yıldırım, tayfun, hortum gibi), beşeri (savaş, ani göç hareketleri, mülteciler gibi) ve tektonik afetlerin (ozon delinmesi, nükleer kazalar, asit yağmurları, atmosferin ısınması gibi) oluşum ve dağılışları; afet yönetim prensipleri ve afetlerle ilgili kurum ve kuruluşlar.

 

SÖP 440 Sürdürülebilir Sosyal Kalkınma                                                                (2-0-2)

Sürdürülebilirlik tanımı ve amaçları, tarım toplumundan sanayi toplumuna geçiş. Var olan sistemlerin sonuç ve problemlerı. Sürdürülebilirliğe geçişte: bilim ve teknolojinin katkısı. Sürdürülebilir kırsal kalkınma modeli. Kırsal kalkınma açısından sürdürülebilir tarım ve turizm uygulamaları. Sürdürülebilir kentleşme olgusu ve kentsel tarım uygulamaları.

 

SÖP 442 Tıbbi ve Ekonomik Bitkiler                                                                        (2-0-2)

Tıbbi bitkilerin tarihi gelişimi, Türkçe bitki isimleri, tıbbi bitkilerin yetiştirilmesi, tıbbi bitkilerin bileşimleri, Türkiye florasının kısa tanıtımı,Türkiye florasının olanakları,tıbbi bitkiler üzerinde yapılan araştırmalar, Türkiye’de kullanılan tıbbi ve endüstriyel bitkiler, kullanılış şekilleri,yayılış alanları, botanik özellikleri, tanıtımları

 

SÖP 444 İnsan Hakları ve Demokrasi    (2-0-2)

İnsan hakları ve demokrasinin tanımı ve tarihi gelişimi, demokrasi, özgürlük ve eşitlik kavramları, farklı demokrasi anlayışları, demokratik kültür, okulda ve ailede demokrasi, demokratik yurttaşlık, haklar ve özgürlükler, çocuk ve kadın hakları, insan haklarıyla ilgili ulusal ve uluslar arası düzenlemeler (İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Çocuk Hakları Sözleşmesi vb.), insan hakları alanında yaşanan temel sorunlar, insan hakları ve demokrasi eğitimi.